การขออนุญาตในการประกอบกิจการเกี่ยวกับยางพารา พิมพ์
ตลาดยางพารา - การขออนุญาตในการประกอบกิจการเกี่ยวกับยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 16:51 น.
การขออนุญาตในการประกอบการเกี่ยวกับยางพารา
การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542


ในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับยางพาราจะต้องมีการขออนุญาต

 1. การนำเข้าต้นยาง ดอก เมล็ด หรือตาของต้นยางหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้
 2. การส่งออกต้นยาง ดอกเมล็ดหรือตาของต้นยางหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นผลที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้
 3. การขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า ได้แก่ การผลิตกิ่งตายาง ต้นตอยาง ยางชำถุง เป็นต้น
 4. การนำยางเข้าใน ผ่าน หรือ ออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง
 5. การค้ายาง ผู้ค้ายาง หรือซื้อยาง เพื่อทำการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ต้องขอ
  อนุญาตค้ายาง โดยชำระค่าธรรมเนียมฉบับละ 25 บาท
 6. การตั้งโรงทำยาง ผู้ประกอบกิจการยางผลิตยางแบบผึ่งแห้ง ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น ยางเครพ
  ยางผสมและยางชนิดอื่น ๆ ต้องขออนุญาตตั้งโรงทำยาง โดยชำระค่าธรรมเนียมฉบับละ 100 บาท
  (ใบอนุญาตประเภทละ 1 ฉบับ)
 7. ผู้นำยางเข้าต้องขออนุญาตเป็นผู้นำยางเข้ามาในราชอาณาจักร
 8. ผู้ส่งออกต้องขออนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรโดยชำระค่าธรรมเนียมฉบับละ 100 บาท
 9. ผู้ที่ดำเนินการห้องทดสอบคุณภาพยางต้องขออนุญาตเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยาง

ซึ่งในการขออนุญาตดังกล่าว จะต้องติดต่อกับหน่วยงานของสถาบันวิจัยยางในส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค

 
การขออนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์

ผู้ประสงค์จะตั้งโรงงานผลิตยางแท่งและใช้เครื่องหมาย 'เอสทีอาร์' ในการจำหน่ายยางแท่งที่ผลิตขึ้น นอกจากต้องดำเนิน
การตามกฎระเบียบของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว จะต้องดำเนินการ
ขออนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ ตามระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์ การอนุญาตเป็นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ พ.ศ. 2538 โดยยื่นขอต่อ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียดการดำเนินการขออนุญาต มีดังนี้
  คำขออนุญาตเป็นห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์(แบบเอสทีอาร์3)
  สำเนาบัตรประชาชน หรือใบสำคัญต่างด้าว และทะเบียนบ้าน
  หนังสือบริคณห์สนธิ
  หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
  รายชื่ออุปกรณ์เครื่องมือการทดสอบ
  หนังสือรับรองการฝึกอบรมของสถาบันวิจัยยาง
 
การขออนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า
1.
ยื่นคำขอจดทะเบียนตามแบบกย.80 ต่อ
1.1     สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ
1.2     ศูนย์วิจัยยาง (สงขลา สุราษฎร์ธานี ฉะเชิงเทรา และหนองคาย) ในเขตที่แปลงที่ขอจดทะเบียนตั้งอยู่ หรือ
1.3     สถานีทดลองยาง สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด
2.
หน่วยงานตามข้อ 1.1-1.3 จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแปลงที่ขอจดทะเบียน
3.
รายงานผลการตรวจตามข้อ2 ให้สถาบันวิจัยยาง เพื่อเสนอกรมวิชาการเกษตรพิจารณาอนุมัติจดทะเบียนต่อไป
4.
การยื่นคำขอ สามารถจะทำได้ตลอดทั้งปี
5.
หลังจดทะเบียนแล้วจะออกหนังสือรับรองจดทะเบียนให้ ซึ่งมีอายุ 1 ปี
6.
การต่ออายุหนังสือรับการจดทะเบียน ศูนย์วิจัยยางจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแปลงและให้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางพิจารณาต่ออายุให้เป็นประจำทุกปี
 
การออกใบรับรองมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์
1. ขั้นตอนการขอใบรับรองมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์
1.1
ผู้ผลิตยางแท่ง ส่งยางแท่งให้ห้องทดสอบมาตรฐานทำการทดสอบมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์
1.2
ห้องทดสอบมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ทำการทดสอบมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ ดังนี้
- การเตรียมตัวอย่าง
- การทดสอบปริมาณสิ่งสกปรก
- การทดสอบปริมาณเถ้า
- การทดสอบสิ่งระเหย
- การทดสอบปริมาณไนโตรเจน
- การทดสอบค่าดัชนีความอ่อนตัว
- การทดสอบสี
- การทดสอบความหนืด
- การทดสอบสมบัติการคงรูป
- การทดสอบปริมาณการที่ถูกสกัดด้วยอะซิโตน
- การทดสอบการเพิ่มความแข็งระหว่างเก็บ
1.3
นำผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อจัดชั้น และออกใบรับรองคุณภาพตามแบบฟอร์มใบรับรองคุณภาพยางแท่งที่กำหนด
2.  ห้องทดสอบมาตรฐานยางแท่งเอสที่อาร์ ที่สามารถออกใบรับรองคุณภาพมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ ประกอบด้วย
2.1
ห้องทดสอบมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
2.2
ห้องทดสอบยางแท่งเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้เป็นห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ จากกรมวิชาการเกษตร

 สามารถดาวโหลดน์แบบฟอร์มใบขออนุญาตประกอบการเกี่ยวกับยางพารา ได้ที่นี่

   

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2011 เวลา 16:58 น.