ถือตามระเบียบราชการ พิมพ์
KM สำหรับพนักงาน - พรบ. ของกองทุนฯ
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2011 เวลา 08:58 น.

เรื่อง  ขออนุมัติถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

       ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง ครั้งที่ 4/2519  ลงวันที่ 28 เมษายน  2519     เรื่อง  ขออนุมัติถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการในกรณีที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง  ยังไม่มีระเบียบในเรื่อง นั้น ๆ โดยเฉพาะ

        ผู้อำนวยการเสนอว่า  เนื่องจากปรากฎว่ามีกรณีบางเรื่องไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับของสำนักงานกองทุนฯ กำหนดไว้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรโดยเฉพาะ    ถ้าจะรอการปฎิบัติไว้จนกว่าสำนักงานกองทุนฯ จะออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเสียก่อนก็อาจจะมีปัญหาในทางปฏิบัติได้    เพราะโดยปกติแล้วระเบียบหรือข้อบังคับจะใช้บังคับย้อนหลังไม่ได้

        สำนักงานกองทุนฯ จึงขออนุมัติในหลักการว่า  ถ้ามีกรณีใดที่สำนักงานกองทุนฯ ยังไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับวางไว้  และจะออกระเบียบหรือข้อบังคับให้มีผลย้อนหลังไม่ได้ก็ขออนุมัติใช้ระเบียบของทางราชการไปก่อนโดยอนุโลม  แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวกับรัฐยวิสาหกิจ

       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นหลักการว่า  ในกรณีที่สำนักงานกองทุนฯ ยังไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับวางไว้ให้ใช้ระเบียบของทางราชการไปก่อนโดยอนุโลม  แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ