ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

แบบสอบถามข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบจัดการความรู้ (KM)
แบบสอบถามข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบจัดการความรู้ (KM)

แบบสอบถามข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดการความรู้ (KM) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง


ข้อเสนอแนะ


This question is required
  1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและเพิ่มเติมเนื้อหาองค์ความรู้ในระบบจัดการความรู้ (KM)


This question is required
  1. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดการความรู้ (KM)


Powered by JQuarks