ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การควบคุมภายใน คู่มือการควบคุมภายใน
คู่มือการควบคุมภายใน PDF พิมพ์
KM สำหรับพนักงาน - การควบคุมภายใน
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2011 เวลา 09:09 น.

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน (Internal Control  and Internal Auditing )  

      การควบคุมภายใน ( Internal Control ) เป็นกิจกรรมที่สอดแทรกในกระบวนการทำงาน หรือการปฏิบัติงานทุกมิติ ซึ่งการทำงานที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องออกแบบระบบงานโดยใช้กลไกหรือการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในการควบคุมกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง โดยมีการกำหนดกฎกติกา ระเบียบข้อบังคับต่างๆเป็นเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย แผนปฏิบัติงาน และถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆที่กำหนดไว้ซึ่งการควบคุมภายในจะเป็นกระบวนการที่กำหนดขึ้น และช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

    การตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญภายใต้กระบวนการควบคุมภายในที่ดี การตรวจสอบภายในจึงเป็นบทบาท หรือมีหน้าที่สำคัญที่ช่วยให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าการควบคุมที่ดีต้องมีกลไก มีผู้ที่ตรวจสอบระบบ หรือสอบทานระบบการควบคุมภายในที่ดีนั่นเอง

 

วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้ทราบและเข้าใจความหมายของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. เพื่อให้ทราบและเข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3. เพื่อศึกษาถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและประโยชน์ของการควบคุมภายใน
4. เพื่อศึกษาถึงความสำคัญของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
5. เพื่อศึกษาถึงมาตรฐานการตรวจสอบภายในและวิธีการตรวจสอบภายใน
6. เพื่อให้ทราบและเข้าใจ โครงสร้างการปฏิบัติงานแห่งวิชาชีพ รวมถึงจรรยาบรรณและวิชาชีพการตรวจสอบภายในและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริง
7. เพื่อให้ทราบและเข้าใจ แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อ
นำมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบภายใน
8. เพื่อให้ทราบและเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายใน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
9. เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในไปใช้ปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กรได้

10. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจต่อระบบการควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในว่ามีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

11. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจต่อการออกแบบระบบงาน  
และมาตรฐานการควบคุมที่รัดกุมเหมาะสม

คู่มือการควบคุมภายในของ สกย.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:53 น.