ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

พันธุ์ยางที่นิยมใช้ปลูกในประเทศไทย ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของพันธุ์ยางพารา
ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของพันธุ์ยางพารา PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - พันธุ์ยางที่นิยมปลูกในประเทศไทย
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 15:10 น.

ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของพันธุ์ยางพารา

พันธุ์ยางที่แนะนำให้ปลูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่

          1. พันธุ์ยางชั้น 1 เป็นพันธุ์ยางดี แนะนำให้เกษตรกรปลูกได้โดยไม่จำกัดพื้นที่ปลูก ได้แก่ สงขลา 36, BPM 24, PB 255, PB 260, PR 255, RRIC 110, สถาบันวิจัยยาง 251 และ RRIM 600 ลักษณะที่สำคัญบางลักษณะของพันธุ์ยางชั้น 1 ได้แสดงในตาราง

          2. พันธุ์ยางชั้น 2 แนะนำให้ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่ปลูกยางที่ถือครอง แต่ละพันธุ์ควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ ได้แก่ BPM 1, PB 235, RRIC 100, RRIC 101, สถาบันวิจัยยาง 250 และสถาบันวิจัยยาง 226

          3. พันธุ์ยางชั้น 3 PR 302, PR 305, RRIC 121, สถาบันวิจัยยาง 163, สถาบันวิจัยยาง 209, สถาบันวิจัยยาง 214, สถาบันวิจัยยาง 218, สถาบันวิจัยยาง 225 และ HAIKEN 2

ตาราง ลักษณะที่สำคัญบางลักษณะของพันธุ์ยางพาราชั้น 1

ลักษณะ
BPM
สงขลา36
RRIM 600
GT1
PR255
PR261
ผลผลิต            
- ระยะ 2 ปีแรก
1
1
1
3
1
2
- ระยะ 3-10 ปี
1
1
1
2
2
2
ผลผลิตลดลงในช่วงผลัดใบ
3
1
2
2
2
2
การเจริญเติบโต            
- ระยะก่อนเปิดกรีด
3
3
3
3
3
3
- ระยะระหว่างเปิดกรีด
3
3
2
2
3
3
ความหนาของเปลือก            
- เปลือกเดิม
1
3
4
3
2
3
- เปลือกใหม่
3
3
2
4
2
1
รอยแผลกรีด
3
2
5
1
2
2
ความต้านทานโรค            
ลักษณะ
BPM
สงขลา36
RRIM 600
GT1
PR255
PR261
- ใบร่วงไฟทอปโทรา
1
2
5
3
3
3
- ใบจุดออยเดียม
3
4
3
5
3
3
- ใบจุดคอลเลโทตริกัม
3
4
2
5
5
3
- เส้นดำ
2
3
5
2
3
3
- ราสีชมพู
3
4
5
2
3
3
อาการเปลือกแห้ง
2
3
2
3
1
3
ความต้านทานลม
3
3
3
1
2
2
การปลูกในพื้นที่ที่มีข้อจำกัด            
- ลาดชัน
O
X
O
O
X
X
- หน้าดินตื้น
O
O
X
O
O
O
- ระดับน้ำใต้ดินสูง
O
X
X
O
O
O

 1 = ดีมาก 2 = ดี 3 = ปานกลาง 4 = เลว (อ่อนแอ) 5 = เลวมาก (อ่อนแอมาก)
O = ปลูกได้ X = ไม่แนะนำให้ปลูก

 ©ข้อมูลจาก®

พืชไร่เศรษฐกิจ. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรมวิชาการเกษตร

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 15:28 น.