ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

อัตราการให้การสงเคราะห์ อัตราการจ่ายสงเคราะห์ปลูกแทน
อัตราการจ่ายสงเคราะห์ปลูกแทน PDF พิมพ์
การเตรียมตัวเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง - อัตราการให้การสงเคราะห์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 13:39 น.

อัตราการจ่ายสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี แบบที่ 1

 (อัตราการจ่าย 11,000 บาทต่อไร่)

               
ปี งวด
รายการ
ค่าแรง ค่าวัสดุฯ รวม
ที่ ที่

 

จำนวน บาท จำนวน บาท

(บาท)

1

1

ค่าแรงเตรียมดิน (ปราบวัชพืช วางแนว ขุดหลุม)

7.5

900

 

 

900

ปุ๋ยหินคลุกดินใส่ในหลุม

 

 

10

50

50

เมล็ดพืชคลุม

 

 

1

80

80

ปุ๋ยหินคลุกเมล็ดพืชคลุม

 

 

2

10

10

รวม

7.5

900

 

140

1,040

2

ค่าแรงปลูกยางพร้อมใส่ปุ๋ยหิน

2.5

300

 

 

300

ค่าแรงบำรุงรักษาสวน

6.0

720

 

 

720

พันธุ์ยาง

 

 

80

1,440

1,440

ปุ๋ยบำรุง

 

 

14

322

322

รวม

8.5

1,020

 

1,762

2,782

2

3

ค่าแรงบำรุงรักษาสวน + ค่าปลูก

บำรุงรักษาพืชคลุม พืชแซม

7.0

840

 

 

840

ปุ๋ยบำรุง

 

 

34

782

782

รวม

7.0

840

 

782

1,622

3

4

ค่าแรงบำรุงรักษาสวน

4.0

480

 

 

480

ปุ๋ยบำรุง

 

 

30

690

690

รวม

4.0

480

 

690

1,170

4

5

ค่าแรงบำรุงรักษาสวน

4.0

480

 

 

480

ปุ๋ยบำรุง

 

 

37

851

851

รวม

4.0

480

 

851

1,331

5

6

ค่าแรงบำรุงรักษาสวน

3.0

360

 

 

360

ปุ๋ยบำรุง

 

 

40

920

920

รวม

3.0

360

 

920

1,280

6

7

ค่าแรงบำรุงรักษาสวน

2.0

240

 

 

240

ปุ๋ยบำรุง

 

-

43

989

989

รวม

2.0

240

 

989

1,229

 

 

รวม

36.0

4,320

 

6,134

10,454

 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสงเคราะห์และอื่นๆ (2/53)

 

 

 

 

 

546

 

รวมทั้งสิ้น

 

 

 

 

11,000

 

หมายเหตุ      -  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสงเคราะห์และอื่นๆ (2/53)  ไว้สำหรับจ่ายในรายการที่จำเป็นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ 
            ตามลำดับความสำคัญ  ดังนี้     
            1.  ค่าพันธุ์ไม้ป่าร่วมยาง  ในกรณีเจ้าของสวนจัดหามาปลูกเอง ไม่เกิน 15 ต้น / ไร่  ต้นละไม่เกิน 5 บาท 
            2.  ค่าปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา  2  กก./ต้น/ปี  ไม่เกิน กก.ละ  2.00  บาท     
            3.  อื่น ๆ  ที่มีความจำเป็น

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:49 น.