ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

กฎหมายทั่วไป ตัวอย่างคดีแรงงาน: เลิกจ้างโดยไม่เสียค่าชดเชย
ตัวอย่างคดีแรงงาน: เลิกจ้างโดยไม่เสียค่าชดเชย PDF พิมพ์
KM สำหรับพนักงาน - กฎหมายทั่วไป
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 09:56 น.

กรณีที่นายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่เสียค่าชดเชย

กรณีลูกจ้างกระทำความผิดซ้ำหนังสือเตือนที่่นายจ้างจะเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 (4) นั้นลูกจ้างต้องฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมที่่ไม่ร้ายแรง ซึ่่งนายจ้างได้ตักเตือนลูกจ้างในการฝ่าฝืนนั้นเป็นหนังสือ และหลังจากนั้นลูกจ้างได้กระทำการฝ่าฝืนอีกในลักษณะเดียวกับที่่ถูกเตือนภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่่ลูกจ้างนั้นได้กระทำผิด การที่่ลูกจ้างทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ (ฝ่ายคิวซี) ซึ่่งมีหน้าที่่รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพของสินค้าแล้วไม่กำกับดูแลและตรวจสอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่่บกพร่อง ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย และลูกจ้างไม่รายงานความเสียหายให้นายจ้างทราบ ถือว่าเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่่อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมของนายจ้าง ซึ่่งนายจ้างได้ออกหนังสือเตือนแล้ว หลังจากนั้นภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่กระทำผิด ลูกจ้างได้ฝ่าฝืนระเบียบโดนทำงานบกพร่องตามหนังสือเตือนดังกล่าวอีก ถือว่าเป็นการกระทำผิดซ้ำหนังสือเตือนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา 119 (4) นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

หมายเหตุ ย่อมาจากคำพิพากษาฎีกาที่่ 12087/2547

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:53 น.