ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การขอรับทุนสงเคราะห์ปลูกแทน คำแนะนำการขอรับการสงเคราะห์เพื่อปลูกแทน
คำแนะนำการขอรับการสงเคราะห์เพื่อปลูกแทน PDF พิมพ์
การเตรียมตัวเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง - การขอรับทุนสงเคราะห์ปลูกแทน
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 13:07 น.

คำแนะนำการขอรับการสงเคราะห์เพื่อปลูกแทน         

                    สวนยางที่มีต้นยางอายุกว่า  25  ปีขึ้นไป  หรือต้นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือ ต้นยางที่ได้ผลน้อย ไม่คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาและแรงงานในการกรีดยาง สวนยางดังกล่าวสามารถนำมาขอรับการสงเคราะห์เพื่อปลูกแทนใหม่ด้วยยางพาราหรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดอื่นได้   
                    สวนยางที่จะขอรับการสงเคราะห์ปลูกแทนนั้น  ต้องมีเนื้อที่สวนยางไม่น้อยกว่า 2 ไร่  แต่ละไร่มีต้นยางไม่น้อยกว่า 10 ต้น และโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าไร่ละ 25ต้น      สวนยางนั้นต้องไม่เป็นที่ดินหวงห้ามของทางราชการ  หรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  หรือป่าที่อยู่ระหว่างดำเนินการสงวน  หรือป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดไว้ให้เป็นป่าถาวรอันเป็นสมบัติของชาติ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการผู้รับผิดชอบให้เป็นผู้มีสิทธิทำกิน  หรือได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นการชั่วคราวเพื่อการทำสวนยาง 

                                
กรณีผู้ยื่นขอเป็นบุคคลทั่วไป


(1)  เป็นบุคคลสัญชาติไทย
(2) ป็นเจ้าของสวนยางโดยมีหลักฐานการมีสิทธิ์ในที่ดินหรือมีหลักฐานการครอบครองที่ดินสวนยางตามที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางกำหนด  หรือเป็นผู้ที่ครอบครองที่ดินสวนยางมือเปล่าโดยชอบด้วยกฎหมายต่อเนื่องกันมากกว่า 10 ปี  หรือผู้รับโอนสวนยางจากผู้มีสิทธิครอบครองดังกล่าว   ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการที่รับผิดชอบว่า ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   เขตอุทยานแห่งชาติ  หรือเขตหวงห้ามของทางราชการประกอบด้วย
(3)  เป็นผู้แทนโดยชอบธรรม  หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของสวนยางให้ทำการ
แทน
(4)  เป็นผู้เช่าสวนยางของผู้อื่นเพื่อผลิตยาง  โดยมีสัญญาเช่า
(5)  เป็นผู้มีสิทธิได้รับผลิตผลจากต้นยางในสวนยาง       โดยได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของ สวนยางเป็นลายลักษณ์อักษร
(6)  เป็นผู้เช่าที่ดินของผู้อื่นเพื่อสร้างสวนยาง  โดยมีสัญญาเช่า
(7)  เป็นเจ้าของสวนยางที่ได้รับอนุญาตให้เช่าทำสวนยางในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
หรือวนอุทยานแห่งชาติ  หรือเขตหวงห้ามของทางราชการ  โดยมีหลักฐานอนุญาตซึ่งทางราชการออกให้ 

กรณีผู้ยื่นขอเป็นนิติบุคคล

1.  เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
2.  มีหลักฐานการมีสิทธิ์ในที่ดินหรือมีหลักฐานการครอบครองที่ดินสวนยางตามที่
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางกำหนด      หรือผู้รับโอนสวนยางจากผู้มีสิทธิครอบครองดังกล่าว  
3.  เป็นผู้เช่าสวนยางของผู้อื่นเพื่อผลิตยาง  โดยมีสัญญาเช่า
4.  เป็นผู้มีสิทธิได้รับผลิตผลจากต้นยางในสวนยาง  โดยได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของสวนยางเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการสงเคราะห์ปลูกแทน

1.  แบบพิมพ์คำขอรับการสงเคราะห์  ส.ก.ย. 1  จำนวน  2  ฉบับ
2.  สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประชาชนของผู้ขอรับการ
สงเคราะห์ / ตัวแทน  จำนวน 2 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ 
3.  ผู้ขอรับการสงเคราะห์ / ตัวแทน ที่เป็นบุคคลต่างด้าวให้แสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
4.  ผู้ขอรับการสงเคราะห์ที่เป็นนิติบุคคล     ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือบริษัท จำกัด  พร้อมสำเนา  จำนวน 2 ฉบับ   ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ให้แสดงหนังสือแสดงฐานะว่าเป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนหรือผู้แทนที่มีอำนาจดำเนินการของนิติบุคคลดังกล่าว  พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
5.  ผู้ขอรับการสงเคราะห์ที่ยื่นขอรับการสงเคราะห์ในฐานะตัวแทนโดยชอบธรรม  ผู้อนุบาล   ผู้จัดการมรดก   ต้องนำหลักฐานที่แสดงว่าผู้ขออยู่ในฐานะดังกล่าวมาแสดง     พร้อมสำเนาจำนวน 2  ฉบับ
6.  ผู้ขอรับการสงเคราะห์ยื่นขอรับการสงเคราะห์ในฐานะผู้เช่า    ผู้อาศัย    หรือผู้มี
สิทธิครอบครองที่ดินร่วมกับผู้อื่นจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสวนยาง หรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินสวนยางร่วม  ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจตามแบบที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางกำหนด  และต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรให้เรียบร้อย   พร้อมสำเนา  2  ฉบับ
7.  กรณีที่สวนยางมีผู้มีสิทธิครอบครองร่วมกันหลายคน        ถ้าผู้มีสิทธิครอบครอง
ร่วมคนใดคนหนึ่งยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ ผู้มีสิทธิ์ครอบครองร่วมคนอื่นจะต้องลงลายมือชื่อมอบอำนาจให้ครบทุกคน  หรือถ้าผู้มีสิทธิ์ครอบครองร่วมทุกคนมอบอำนาจให้บุคลอื่นที่มิได้มีสิทธิ์ครอบครองร่วมอยู่ด้วยเป็นผู้ขอ   ผู้มีสิทธิครอบครองร่วมจะต้องลงลายมือชื่อมอบอำนาจให้ครบทุกคน
8.  หนังสือที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินสวนยาง    ซึ่งได้แก่เอกสาร
ที่ออกตาม      พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. 2497   ,    พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507  ,  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ  พ.ศ. 2511  ,   พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรม  พ.ศ. 2518   ,   พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  พ.ศ. 2518   ให้แสดงฉบับจริงพร้อมสำเนา   จำนวน
2 ฉบับ
9.  กรณีที่ยื่นขอปลูกแทนในที่ดินแปลงใหม่ตามมาตรา 21  ให้นำหลักฐานการมีสิทธิ์ในที่ดิน  หรือหลักฐานการครอบครองที่ดินทั้งของสวนยางแปลงเก่าและที่ดินแปลงใหม่มาแสดงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ  และจะต้องทำหนังสือรับรองของผู้ขอรับการสงเคราะห์ตามมาตรา 21 จำนวน 2 ฉบับ
                                   
           
                    ผู้ประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ปลูกแทนหรือต้องการทราบรายละเอียดการขอรับการสงเคราะห์ปลูกแทนเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถาม ขอรับแบบฟอร์มคำขอรับการสงเคราะห์ (ส.ก.ย. 1)  และ ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ต่อเจ้าพนักงานสงเคราะห์ ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอ / จังหวัด  ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด หรือสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร 0-2434-0180-91 ต่อ 412 ได้ในวันและเวลาราชการ  หรือยื่นต่อเจ้าพนักงานสงเคราะห์ประจำท้องที่ที่สวนยางนั้นตั้งอยู่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:25 น.