ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ถอดองค์ความรู้ผู้บริหาร / ผู้เกษียณ ปี 58
VDO ถอดองค์ความรู้ผู้เกษียณ 58_art พิมพ์

วีดีโอถอดองค์ความรู้ผู้เกษียณปี 58

บทบาทของผู้บริหารกับการจัดการองค์กร

นายประสิทธิ์ หมีดเส็น


การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

นายทรงธรรม จั่นทรัพย์


เทคนิคการปฏิบัติงานให้สำเร็จ

นายทรงชัย หินลายเลิศ

นายประวิทย์ ประกอบปราณ

นายชำนาญ กลิ่นหอมยืน


การให้บริการเกษตรกร

นายพสันต์ ลิมปดาพันธ์

เทคโนโลยีการให้บริการเกษตรกร

นายสมชาติ เกษร

ถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน

นายประยูร เซ่งย่อง

องค์ความรู้ของพนักงาน กยท.

นายสุทัน ไชยสุวรรณ

ระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

นายสุเทพ วิยะบุญ

การเพิ่มผลผลิตในช่่วงวิกฤตยางพารา

นายสมพงษ์ สุวรรณ์