ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

แปลงผลิตพันธุ์ยางและศูนย์เรียนรู้ยางพารา แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดนราธิวาส
แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดนราธิวาส

ตั้งอยู่ ม. ต. อ. จังหวัดนราธิวาส