ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

แปลงผลิตพันธุ์ยางและศูนย์เรียนรู้ยางพารา แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดชุมพร
แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดชุมพร
ตั้งอยู่ ม. ต. จังหวัด