ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

แปลงผลิตพันธุ์ยางและศูนย์เรียนรู้ยางพารา ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จังหวัดกระบี่
ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จังหวัดกระบี่

 

ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ที่บ้านลำทับ ม. 1 ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ มีกิจกรรมทดสอบการสร้างรายได้ในสวนยาง ดังนี้

  • การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์
  • การปลูกผักเหลียงร่วมยางพารา
  • การปลูกไม้พะยูงเป็นพืชเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ยังมีโครงการเพื่อพัฒนาการปลูกยางพารา ซึ่ง ได้แก่

  • การผลิตพันธุ์พัฒนาระบบราก
  • การปลูกยางพาราพันธุ์พื้นเมือง เพื่อเก้บเมล็ด
  • การทดสอบพักหน้ากรีดยาง เพื่อสร้างหน้ากรีดยางใหม่
  • การจัดระบบน้ำในแปลงกรีด
  • แปลงรวบรวมพันธุ์ยาง

หากเกษตรกร หรือผู้สนใจ สนใจสอบถามข้อมูล สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ หรือติดต่อ คุณรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ โทร 081-934-5421 หรือ 080-876-0501