ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

แปลงผลิตพันธุ์ยางและศูนย์เรียนรู้ยางพารา แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แปลงผลิตพันธุ์ยาง จ.สุราษฎร์ธานี มี 2 แปลง

แปลงที่ 1 ตั้งอยู่หมู่ 5 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่

แปลงที่ 2 ตัังอยู่หมู่ 6 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 391 ไร่

มีแผนปฏิบัติการและกิจกรรม

  1. ผลิตพันธุ์ยาง
  2. ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
  3. ทดสอบสาธิต การปลูกสร้างสวนยางอย่างยั่งยืน เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี่สู่เกษตรกร