ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

แปลงผลิตพันธุ์ยางและศูนย์เรียนรู้ยางพารา แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดตรัง
แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดตรัง

แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดตรัง ตั้งอยู่บ้านห้วยต่อ หมู่ 1 ต.ไม้่ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เนื้อที่ 562 ไร่

2

 

 

  1. เนื้อที่ทั้งหมด 562.00 ไร่

1. แปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี 14.00 ไร่

2. แปลงฝึกกรีด/เก็บเมล็ด 325.75 ไร่

3. แปลงไม้ผลเศรษฐกิจ 40.00 ไร่

4. แปลงสาธิตการปลูกปาล์มน้ำมัน 27.10 ไร่

5. แปลงไม้ผสมผสาน 3.00 ไร่

6. แปลงเพาะชำ 19.00 ไร่

7. แปลงพื้นเมือง 3.00 ไร่

8. พื้นที่บริเวณทำการ ป่าต้นน้ำและถนน 130.15 ไร่

  •