ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

แปลงผลิตพันธุ์ยางและศูนย์เรียนรู้ยางพารา ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จังหวัดนครพนม
ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จังหวัดนครพนม

ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ ม.๑ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม โทร ๐๔๒ –๕๕๑๘๗๔ โทรสาร ๐๔๒ –๕๕๑๘๗๔

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีบทบาท ภารกิจ ดังนี้

1.เป็นแหล่งให้ความรู้ทางวิชาการและทักษะในการปลูกสร้าง สวนยาง และการเกษตรอื่นๆ

  • 2.เป็นแหล่งผลิตวัสดุปลูกของยางพารา ที่มีมาตรฐานตามกำหนดของกรมวิชาการเกษตร

  • 3.เป็นแปลงทดสอบและสาธิตที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการทำสวนยางและเกษตรแบบผสมผสา ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

  • 4.ให้บริการเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา อันประกอบไปด้วยอาคารหอประชุม รองรับการประชุมได้ ๒๐๐ ท่าน และอาคารชุดอาศัย มีห้องพัก ๔๐ ห้อง