ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง การเลี้ยงไก่งวงในสวนยางเพื่อเพิ่มรายได้
การเลี้ยงไก่งวงในสวนยางเพื่อเพิ่มรายได้ PDF พิมพ์
การพัฒนาเกษตรกร - อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันพุธที่ 01 ตุลาคม 2014 เวลา 09:06 น.

                                            ไก่งวงสัตว์เศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม

                                                      ************************

              กรมปศุสัตว์ได้เห็นความสำคัญโดยมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ซึ่งดูแลสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่อีสานตอนบน  จำนวน  12 จังหวัด  ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  สกลนคร  มุกดาหาร  อุดรธานี  หนองบัวลำภู  หนองคาย  เลย  บึงกาฬ  และนครพนม  ร่วมกับศูนย์วิจัย         และพัฒนาการปศุสัตว์เขต 4 จังหวัดมหาสารคาม  ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเลี้ยงไก่งวง  ซึ่งมีชมรม        ผู้เลี้ยงไก่งวงเกิดขึ้นแล้ว 8 ชมรมใน 8 จังหวัด ได้แก่


1. ชมรมผู้เลี้ยงไก่งวงหนองหานหลวงสกลนคร
2. ชมรมผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัดมุกดาหาร
3. ชมรมผู้เลี้ยงไก่งวงเมืองตักศิลามหาสารคาม
4. ชมรมผู้เลี้ยงไก่งวงไทยเลย
5. ชมรมผู้เลี้ยงไกงวงจังหวัดกาฬสินธุ์
6. ชมรมผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ชมรมผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัดอุดรธานี และ
8. ชมรมผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัดนครพนม

           

            ณ ปัจจุบันมีปริมาณการเลี้ยงไก่งวงทั้งหมดมากกว่า 1 แสนตัว สำหรับชมรมผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัดนครพนม  มีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง  จำนวน 6 กลุ่ม เลี้ยงไก่งวงจำนวน 30,000 ตัว  ได้แก่

1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านคำเกิ้ม  ตำบลอาจสามารถ  อำเภอเมืองนครพนม
2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านหนองย่างชิ้น ตำบลหนองย่างชิ้น  อำเภอเรณูนคร
3. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านยอดโพธิ์  ตำบลนาขาม  อำเภอเรณูนคร
4. กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านนาถ่อน  ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม
5. กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่งวงภูลังกา  ตำบลโพนทอง  อำเภอบ้านแพง
6. กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่งวง ตำบลดอนเตย  ตำบลดอนเตย  อำเภอนาทม

         

           การเลี้ยงไก่งวงตอบโจทย์การเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง  ไก่งวงกินหญ้าเป็นอาหารได้ร้อยละ 80 พึ่งปัจจัยภายในฟาร์ม  และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  ไก่งวงเลี้ยงง่ายใช้เทคนิควิธีการเลี้ยงคล้ายกับการเลี้ยงไก่พื้นเมือง  ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ความชำนาญในการเลี้ยงอยู่แล้ว  เนื้อของไก่งวงมีรถชาติอร่อยมาก และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะสำหรับผู้บริโภครักสุขภาพ
ที่สำคัญจังหวัดนครพนมมีแหล่งเรียนรู้และเป็นที่ศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงไก่งวงจำนวน 2 แหล่ง คือ อาจารย์ธนศักดิ์  คำด่าง  ซึ่งอยู่บ้านโคกก่อง  ตำบลโพธิ์ตาก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงไก่งวงและได้รับรางวัลเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2553  และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านคำเกิ้ม  ตำบลอาจสามารถ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  ก็ได้รับรางวัลเป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับเขต 4 ประจำปี 2557 ทั้งสองแห่งนั้น ถือได้ว่าใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี
  

            ผลผลิตการเลี้ยงไก่งวงขุนพร้อมจัดจำหน่ายซึ่งมีอายุโดยเฉลี่ย 7 เดือนขึ้นไป เพศเมียน้ำหนัก 3 กิโลกรัมขึ้นไป  เพศผู้น้ำหนัก 5 กิโลกรัมขึ้นไป  ที่มีเนื้อคุณภาพดีมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตของไก่งวง 3 ร้านใหญ่ๆ คือ
1. ร้านอาหารคำเกิ้มลาบไก่งวง  จำหน่ายที่บ้านคำเกิ้ม  ตำบลอาจสามารถ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  ปริมาณไก่งวงที่ใช้เข้าร้านเดือนละ 200-250 ตัวต่อเดือน
2. ร้านก๋วยเตี๋ยวและข้าวมันไก่งวงบ้านคำเกิ้ม  จำหน่ายที่บ้านกกต้อง  ตำบลหนองแสง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  ปริมาณไก่งวงที่ใช้เข้าร้านเดือนละ 30-40 ตัวต่อเดือน
3. ร้านหนองย่างชิ้นลาบไก่งวง  จำหน่ายที่บ้านหนองย่างชิ้น  ตำบลหนองย่างชิ้น  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  ปริมาณไก่งวงที่ใช้เดือนละ 50-70 ตัวต่อเดือน

         

            สำหรับตลาดสีเขียวจังหวัดนครพนมซึ่งจำหน่ายอยู่ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมทุกวันจันทร์  และวันพฤหัสบดี  เวลา 14.00 น. – 18.00 น.  ไก่งวงที่ใช้จัดจำหน่ายในตลาดสีเขียวจังหวัดนครพนม เดือนละ 10 - 15 ตัว  ในอนาคตหลังจากเกิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 นครพนม – แขวงคำม่วง  พี่น้องจากประเทศ สปป.ลาว มีแนวโน้มบริโภคไก่งวงมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นโอกาสในการเลี้ยงไก่งวงสัตว์เศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม  ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงในพื้นที่จังหวัดนครพนม และเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่งวงในเขต 4
ดังนั้น หากพี่น้องเกษตรกรผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงและอยากตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงขึ้นก็ขอให้ติดต่อประสารงานกับ ท่านปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ของท่านทุกอำเภอเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง  จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและขอขึ้นทะเบียนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์  เพื่อที่จะให้หน่วยงานของภาครัฐต่างๆ จะได้เข้าให้บริการช่วยเหลือด้านความรู้ แนะนำให้คำปรึกษา  ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในโอกาสต่อไป หรือ  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์จังหวัดนครพนม  โทร 042-511029 ในวันเวลาราชการ  


           หมายเหตุ    เนื่องจากวีดีทัศน์นี้ได้นำเข้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตผ่านยูทูปเรียบร้อยแล้วโดยสามารถเชื่อมโยงได้ทาง

www. Youtube.com/watch?v=vkfNhPhEcz0  หรือค้นหาคำ การเลี้ยงไก่งวงบ้านคำเกิ้ม

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 ตุลาคม 2014 เวลา 09:23 น.