ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การพัฒนาบุคลากร กิจกรรม พฤหัส สุขสันต์
กิจกรรม พฤหัส สุขสันต์ PDF พิมพ์
KM สำหรับพนักงาน - การพัฒนาบุคลากร
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันพฤหัสบดีที่ 04 กันยายน 2014 เวลา 10:58 น.

กิจกรรม  พฤหัส  สุขสันต์

โครงการ ส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้ พัฒนาพนักงาน ประจำปี ๒๕๕๗

แนวคิด/หลักการ    เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการการเรียนรู้ ของพนักงาน โดยใช้เครื่องมือ การจัดการการเรียนรู้ในการพัฒนาพนักงาน

                   จากการวิเคราะห์ในระบบบริหารความเสี่ยงของ สกย.จ.นราธิวาส  ว่าพนักงานเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดที่ต้องพัฒนาก่อน     จึงได้กำหนดให้กระบวนการ KM เป็นเครื่องมือหลักในการปรับปรุง  สกย.จ.             และเพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึงใช้หลักการ Play @ Learn  โดยใช้เครื่องมือหลากหลายชนิด  (KM Tool)  เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

วัตถุประสงค์

๑.      เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานขององค์การ และของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

จังหวัดนราธิวาส สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย   บรรลุผลตามตัวชี้วัดประจำปี

งบประมาณ ๒๕๕๗ และงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรร

                 ๒. เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน  ใช้หลักการ Play @ Learn  โดยใช้เครื่องมือ

หลากหลายชนิด  (KM Tool)  เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

 


ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ ๑  กำหนดโครงการ สร้างทีมงานส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาพนักงาน

          ๑. ผู้บริหารระดับสูงสุดและคณะทำงาน   มีส่วนร่วมในกำหนดโครงการสร้างทีมงานส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาพนักงาน

          ๒. ดำเนินการจัดทำ ,  ประชาสัมพันธ์  ตามแผนการจัดการเรียนรู้

          ๓. ติดตามประเมินผลความสำเร็จ ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้

         

ขั้นตอนที่ ๒  กำหนดแผนกลยุทธ์ในการดำเนินการ โครงการส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้

          ๑. กำหนดจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป็นการกำหนดความรู้ที่จำเป็นที่สนับสนุนพันธกิจ  วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับองค์กร     (  กพ. ๒๕๕๗ )

          ๒. กำหนดจากความรู้ที่สำคัญต่อองค์กร  ทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร  ปฏิบัติงานได้เป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงตามตัวชี้วัดขององค์กรและส่วนงาน     ( กพ. ๒๕๕๗)

          ๓. กำหนดจากปัญหาที่เผชิญอยู่ และสามารถแก้ไขได้ด้วย KM  เช่น ความเสี่ยง    การควบคุมภายใน  

          ๔. จัดทำโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาพนักงาน ประจำปี ๒๕๕๗  กิจกรรม

    พฤหัส  สุขสันต์ ( มีนาคม ๒๕๕๗)

          ๕. ดำเนินการตามโครงการฯ  ทุกสัปดาห์ วันพฤหัสบดี   ( มีนาคม  -  กันยายน ๒๕๕๗)

          ๖. ประเมินผลโครงการ ฯ  ทุกสัปดาห์  

ขั้นตอนที่ ๓   ขอบเขตของกระบวนการการจัดการเรียนรู้

           แนวทางการจัดการเรียนรู้ พัฒนาพนักงาน   สอดคล้องกับยุทธศาตร์ของ สกย.    ค่านิยมขององค์กร

และตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขององค์กร และ ส่วนงาน

    ยุทธศาสตร์ / ค่านิยม /ตัวชี้วัด

องค์ความรู้ที่จำเป็น

๑. งานส่งเสริมการปลูกแทน (งานตรวจสวน)

 

 

 

๒. งานโครงการพัฒนาพนักงาน และ ถ่ายทอดเทคโน

    โลยีแก่เจ้าของสวน

 

 

 

๓. งานด้านพัฒนาสถาบันเกษตรกร

 

 

 

๔. ด้านสายอำนวยการ และการจัดการ

 

 

 

 

 

๕. ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ

-ชี้แจง ระเบียบหนังสือสั่งการ ตามระเบียบการให้การสงเคราะห์ , ติดตามผลการปฏิบัติงาน

 

 

-เขียนโครงการเพื่อให้เป็นรูปแบบแนวทางเดียวกัน

-รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแต่ละส่วนงานเพื่อ

ให้เป็นแนวทางเดียวกัน

-การศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

-เพิ่มเติมความรู้ ศึกษาดูงานพนักงานที่รับผิดชอบ

งานตลาด

-ติดตามงานปริมาณยางเข้าตลาดตามตัวชี้วัด

 

-การจัดการเรียนรู้  (KM)

-การจัดการความเสี่ยง

-การควบคุมภายใน

-งานจัดซื้อ-จัดจ้าง

-งานอำนวยการ

 

-ให้ความรู้การเสริมสร้างสุขภาพ

-ดำเนินการกิจกรรมเคลื่อนไหว (เต้นแอร์โรบิค,

เล่นกีฬา

 

 

 ขั้นตอนที่ ๔    กำหนดการของ โครงการ

                   -เริ่มดำเนินการ  วันพฤหัสบดี ทุกสัปดาห์   ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    ดำเนินการ

ประชุมกลุ่ม ( กลุ่มงานสงเคราะห์ ,   กลุ่มงานฝึกอบรม    , กลุ่มงานตลาด  และ งานอำนายการ )   และ

ร่วมด้วย กิจกรรมเคลื่อนไหว  (เต้นแอร์โรบิค  และ เล่นกีฬาตามความถนัด)

                     -ประเมินผลโครงการในแต่ละสัปดาห์

 เครื่องมือการจัดการเรียนรู้ พัฒนาพนักงาน

          ๑. ชุมชนนักปฏิบัติ  ( CoP )  เป็นกลุ่มที่มารวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ลักษณะที่ไม่เป็นทางการจะเอื้อต่อการเรียนรู้และการสร้างความรู้ใหม่ ๆ มากกว่าโครงสร้างที่เป็นทางการ

          ๒. การใช้ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง ( Coaching )    เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัว  ในการสอนงานและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด  นอกจากให้คำปรึกษาในด้านการงานแล้ว  ยังเป็นที่ปรึกษาในเวลามีปัญหาหรือสับสน

          ๓. การทบทวนหลังการปฏิบัติ ( AAR )  ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ทำไมจึงเกิด และรักษาจุดแข็งและ ปรับจุดอ่อน   ส่งผลให้ทีมงานได้เรียนรู้ทั้งจากความสำเร็จและความล้มเหลว  รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาส

ให้สมาชิกในกลุ่มได้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ 

                   ๔. ฐานความรู้บทเรียน (Knowledge Bases)  เก็บข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่องค์กรมี ไว้ในระบบฐานข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ผ่านระบบสารสนเทศ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง

           ๕. การประชุม ( coffee meeting )  ปรับฐานความคิด โดยการฟังจากผู้อื่นและความหลากหลายทางความคิดที่เกิดขึ้น  จัดประชุมหรืออภิปรายเพื่อแก้ปัญหาหรือหาข้อยุติต่อไปได้โดยง่าย และผลหรือข้อยุติที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการที่เราเห็นภาพในองค์รวมเป็นที่ตั้ง 

            ๖.อื่น ๆ (Others ) การสับเปลี่ยนงาน และ การยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน  เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผล ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน  ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของตนเอง  ขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้จากบุคลากรในหน่วยงานอื่น  ซึ่งสามารถนำมาพัฒนางานของตนเองหรือสร้างความรู้ใหม่ๆ  

 ขั้นตอนที่ ๕  การติดตามผลการดำเนินโครงการฯ

                   -ประเมินผลโครงการ ระหว่างการดำเนินการ  ทุกสัปดาห์

                     -ประเมินผลโครงการ ทุกสิ้นเดือน

                     -ประเมินผลโครงการ จากผลการดำเนินงาน  ในแต่ละไตรมาส

                     -ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น จากการเปรียบเทียบกระบวนการทำงานตามระบบเดิม  กับกระบวนการทำงานแบบใหม่   เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เป็นการให้กำลังใจ ระหว่างกันเป็นหลัก  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมของแต่ละบุคคล  ได้เห็นทัศนคติในหลากหลายแง่มุมของความคิด/ทัศนคติ   การปฏิบัติ  องค์ความรู้  การทำงานร่วมกับเกษตรกรและวิธีการบริหารจัดการองค์กร

เข้าสู่เป้าหมายหลัก คือ เกษตรกรเจ้าของสวนยาง

 

ผลที่ได้จากการจัดทำโครงการ

๑.      จากการสังเกต และ การประเมินผลความพึงพอใจ ในแต่ละสัปดาห์   พนักงานมีความรู้และใช้

เครื่องมือการจัดการเรียนรู้  ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ ได้บรรลุผลสำเร็จระดับหนึ่ง 

๒.      พนักงานมีความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมแรง ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายมากขึ้นและต่อเนื่อง  จากผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน

๓.      พนักงานได้ออกกำลังกาย  มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น  มีความสุขและ สนุกในการทำงาน

           ๔.  พนักงานเข้าใจ และ ปฏิบัติตามเครื่องมือจัดการความรู้ โครงการ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามกระบวนการ จริง

 

ปัญหาอุปสรรค

          -ระยะทาง ของแต่ละส่วนงาน  ไม่ค่อยสะดวกในการเดินทาง  ประกอบกับความไม่สงบในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

          -ด้านเวลา   ภารกิจประจำที่พนักงานจะต้องปฏิบัติให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ตลอดจนผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดระหว่างส่วนงาน   ยังจะต้องถือปฏิบัติ

          -โครงการของกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ชายแดน  ที่พนักงานจะต้องรับผิดชอบ ในขณะนี้อัตรากำลังเท่าเดิม

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 กันยายน 2014 เวลา 16:05 น.