ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางไทย นวัตกรรมใหม่เพื่อชาวสวนยาง เครื่องตรวจวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง
นวัตกรรมใหม่เพื่อชาวสวนยาง เครื่องตรวจวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง PDF พิมพ์
การพัฒนาเกษตรกร - โครงการพัฒนาเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางไทย
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันอังคารที่ 02 กันยายน 2014 เวลา 10:23 น.

                                    นวัตกรรมใหม่เพื่อชาวสวนยาง เครื่องตรวจวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง

              การซื้อขายน้ำยางสดปริมาณเนื้อยางแห้ง (Dry rubber content; %DRC) ในน้ำยางจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพและราคาของ

น้ำยาง ซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งของเกษตรกรชาวสวนยางในการขายน้ำยางสดมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้ารับซื้อน้ำยางสดใน

ท้องถิ่นด้วยเครื่องวัดน้ำยางที่ไม่ได้มาตรฐานและต้องใช้เวลาในการวัดนาน ซึ่งการวัดค่า%DRC ที่นิยมใช้ อยู่ในปัจจุบันสามารถทำได้

2 วิธี


1. การหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งโดยวิธีการอบตัวอย่างแห้งวิธีนี้ให้ความแม่นยำสูง แต่ต้องใช้เวลานาน

2. การใช้เมโทรแลค (Metrolac) ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้มากจึงไม่แนะนำให้นำมาใช้วัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งเพื่อการซื้อขาย

น้ำยาง ดังนั้นเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงจึงมีความจำเป็นในการสร้างความยุติธรรมในการซื้อขายระหว่างเกษตรกรและพ่อค้าคนกลาง

จึงได้มีนักวิจัยชื่อประเสริฐ ศรประสิทธิ์และคณะจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคิดค้น “ระบบตรวจวัดและ

ประเมินผลเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง(%DRC) ในน้ำยางกึ่งอัตโนมัติ” เพื่อตรวจสอบความแม่นยำเปอร์เซ็นต์ของเนื้อยางในน้ำยางสด

ใช้เวลาน้อยโดยใช้เทคนิคด้านแสงเข้ามาช่วยมาบรรจุในเครื่องแล้วใช้สมการทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณ โดยพยายามพัฒนาระบบนี้

เพื่อให้การวัดที่รวดเร็ว แม่นยำมากขึ้น และมีความถูกต้อง ซึ่งการซื้อขายจะต้องหาว่าน้ำยางมีเนื้อยางอยู่เท่าไรเครื่องตัวนี้สามารถบอก

ได้หมด สามารถพกพาติดตัวไปใช้งานในสวนยางได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีกระแสไฟฟ้า เหมาะสำหรับกลุ่มเกษตรกรและพ่อค้า

ในการซื้อขายน้ำยางสด แค่นำน้ำยางสดใส่ ถุงแล้วเสียบเข้าไปในช่องเครื่องใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที ก็สามารถได้ผลคำนวณทันที

ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลผลงานนักประดิษฐ์คิดค้น ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสภาวิจัยแห่งชาติปี 255

              นับเป็นอีกนวัตกรรมเด่นที่มาจากงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อนำใช้ในการซื้อขายน้ำยางสด

ทำให้เกิดความยุติธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยสำหรับยางพารา

ไทยต่อไป

 

ที่มา: นิตยสารยางไทย มีนาคม 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2014 เวลา 10:38 น.