ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

กฎหมายทั่วไป ระเบียบกลุ่มชาวสวนยาง สกย.
ระเบียบกลุ่มชาวสวนยาง สกย. PDF พิมพ์
KM สำหรับพนักงาน - กฎหมายทั่วไป
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 09:36 น.

 

                                              ระเบียบกลุ่มชาวสวนยาง สกย.

 ว่าด้วยการดำเนินงานของกลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้าน.................................................................................

                                                พ.ศ.................................
  
                                
                ด้วยอาศัยตามมติที่ประชุมใหญ่กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้าน................................................................ 

พ.ศ..................................เมื่อวันที่.........................................................................ให้กำหนดระเบียบการดำเนินงานโดยมอบหมายให้คณะกรรมการก่อตั้งกลุ่มเป็นผู้ร่างระเบียบเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่ม “ ชาวสวนยาง สกย. บ้าน...........................................................” ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  เที่ยงตรง  ตามความประสงค์ในการดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม “ชาวสวนยาง สกย. บ้าน...................................”

โดยมติที่ประชุมใหญ่ให้กำหนดระเบียบว่าด้วยการดำเนินงานของกลุ่ม“ชาวสวนยาง สกย. บ้าน.................................. ” ดังต่อไปนี้
                                 ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกลุ่ม “ชาวสวนยาง สกย. บ้าน................................... ”

ว่าด้วยการดำเนินงานของกลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้าน............................................พ.ศ........................
                                 ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไปนับตั้งแต่วันประชุมเป็นต้นไป
                                 ข้อ  3  ในระเบียบนี้
                                               “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกในกลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้าน...............................  
                                                “กลุ่ม”      หมายถึง กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้าน...............................    
                                               “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการกลุ่มชาวสวนยางสกย. บ้าน..........................................   
                                 ข้อ  4  ชื่อและที่ตั้ง
                                                ชื่อ กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้าน.................................................................   
ที่ตั้งที่ทำการ เลขที่...............หมู่ที่............ตำบล..................................อำเภอ.......................................จังหวัด..................................................................................
 
 
                                                                      หมวดที่ 1
                                                                    วัตถุประสงค์
 
         วัตถุประสงค์   กลุ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและครอบครัวสมาชิก  โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ร่วมกันในข้อต่อไปนี้
                                               (1)   ส่งเสริมการให้มีการรวมตัวในหมู่สมาชิกเพื่อระดมทุนในการดำเนินงาน
                                               (2)  จัดให้มีเงินกู้ยืมสำหรับสมาชิกและกลุ่ม  ตามความจำเป็น
                                               (3)  จัดให้มีการรวบรวมน้ำยางสด   นำมาแปรรูป เป็นยางแผ่นดิบ  ยางแผ่นรมควัน  หรือจำหน่ายในรูปของน้ำยางสด   รวบรวมยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย เศษยาง เพื่อจัดประมูลหรือจำหน่ายโรงงาน/ เพื่อเพิ่มมูลค่ารวมทั้งจัดจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  
                                               (4)  จัดหาสินค้าเกษตร  ปัจจัยการผลิต  วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้  ที่จำเป็นในการดำเนินกิจการของกลุ่มหรือเพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิก
                                               (5)  จัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่ม 
                                               (6)   รับและจัดการเกี่ยวกับเงินอุดหนุน  เงินบริจาค  เงินช่วยเหลือ
                                               (7)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมได้แก่  การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  การพัฒนาชุมชน  และการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
                                               (8)  ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกและกลุ่มให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 
                                                                        หมวดที่ 2
                                                                    สมาชิกของกลุ่ม
          

                                 ข้อ  6  คุณสมบัติของสมาชิก  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                                               (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์และกิจกรรมของกลุ่ม
                                              (2)  เป็นบุคคลธรรมดา  และมีสัญชาติไทยที่มีสวนยางหรือสวนสงเคราะห์เป็นของตนเอง
                                ข้อ  7  การสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 6  และประสงค์จะเป็นสมาชิกกลุ่มต้องยื่นใบสมัคร  และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาและมีมติให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม  จึงจะถือว่าผุ้สมัครนั้นเป็นสมาชิกโดยต้องเสียค่าสมัครคนละ ..............  บาท และถือหุ้นแรกเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มมูลค่าหุ้นละ........... บาท (........................................) อย่างน้อยคนละ.........หุ้น ไม่เกิน..........  หุ้น ถ้ามีการเพิ่มหุ้นให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่


                                ข้อ  8  การขาดจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม  สมาชิกขาดจากการเป็นสมาชิกกลุ่มด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง   ดังต่อไปนี้
                                              (1)  ตาย
                                              (2)  ลาออกจากกลุ่ม
                                              (3) คณะกรรมการดำเนินการมีมติให้ออก
                                              (4) ไม่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่กลุ่ม เป็นเวลา 6 เดือน
 
                                                                        หมวดที่  3
                                                                    การส่งเสริมกลุ่ม
 
                                ข้อ  9  ทุนดำเนินงานของกลุ่มให้ได้มาจาก
                                              (1)  เงินสนับสนุน
                                              (2)  เงินหุ้นของสมาชิก
                                              (3)  เงินกู้ยืม
                                              (4)  เงินสะสมของกลุ่มและทุนอื่น  ๆ
                                              (5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้
                                ข้อ  10  ทุนดำเนินงานของกลุ่มให้ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่ม  ดังต่อไปนี้
                                              (1)  รวบรวมผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของบรรดาสมาชิกเพื่อแปรรูปหรือจำหน่าย                                 

                                              (2)  จัดหาสินค้า  วัสดุอุปกรณ์  ซึ่งสมาชิกต้องการมาจำหน่าย
                                              (3)  จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม                                  
                                              (4)  ให้สมาชิกหรือกลุ่มอื่นกู้ยืม


                                                                       หมวดที่  4
                                                                    การดำเนินงาน


กลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้าน................................... ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้  ดังต่อไปนี้
                                ข้อ  11  การรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์จากสมาชิกอาจกระทำได้  ดังต่อไปนี้
                                             (1)  การซื้อขาดจากสมาชิก  กลุ่มจะรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์จากสมาชิกโดยการซื้อขาดตามราคาตลาดหรือราคาท้องถิ่นทั่ว ๆ ไป                                                                                                      
                                             (2)  การเป็นตัวแทนจำหน่าย   กลุ่มจะรวบรวมผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากสมาชิกโดยการเป็นตัวแทนจำหน่ายเมื่อกลุ่มหักค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าบริการแล้ว  กำไรที่ได้จากการขายให้นำมาจัดสรรเพื่อเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนของการใช้บริการ

                                ข้อ  12  การจัดหาสิ่งของมาจำหน่ายแก่สมาชิก
                                             (1)  ในการจัดหาสิ่งของมาให้บริการให้สอบถามความต้องการของสมาชิก
                                             (2)  สมาชิกผู้สั่งซื้อต้องชำระจำนวนเงินราคาสิ่งของที่สั่งซื้อ  โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
                                                                (ก)  ชำระจำนวนเงินตามราคาสิ่งของด้วยเงินสดทันที  เมื่อรับสิ่งของ  ณ  สถานที่กลุ่มกำหนด
                                                                (ข)  ชำระโดยนำผลิตผลของสมาชิกที่นำมาจำหน่ายให้แก่กลุ่ม  โดยกลุ่ม จะหักชำระหนี้ค่าสิ่งของที่สมาชิกได้ซื้อไป
                                                                (ค)  ชำระเงินเป็นราคาสิ่งของจากเงินกู้ซึ่งได้รับจากกลุ่มโดยในทางปฏิบัติให้กลุ่มหักเงินกู้ซึ่งสมาชิกกู้เพื่อซื้อสิ่งของจากกลุ่ม  ชำระจำนวนเงินตามราคาดังกล่าว  ทั้งนี้โดยให้ถือเป็นหลักฐานการรับเงินกู้ของสมาชิกตามหนังสือกู้รายนั้น  การจำหน่ายสิ่งของและการชำระค่าสิ่งของในคราวเดียวกัน
                                ข้อ  13  การให้เงินกู้แก่สมาชิก
                                                กลุ่มให้เงินกู้แก่สมาชิกเฉพาะเงินกู้ระยะสั้นเท่านั้น  เพื่อความมุ่งหมายดังต่อไปนี้
                                             (1)  เป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพของสมาชิก   เพื่อเพิ่มผลผลิต  รายได้  หรือประกอบอาชีพเสริมรายได้
                                             (2)  จัดซื้ออุปกรณ์  วัตถุดิบ  เครื่องใช้ต่าง  ๆ  เพื่อดำเนินกิจกรรมตาม (1)  โดยกลุ่มอาจจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกในรูปสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์ หรือวัตถุดิบก็ได้
                                             (3)  สมาชิกแต่ละราย   จะได้รับเงินกู้จากกลุ่มทุกสัญญารวมกันได้ไม่เกิน..................เท่าของมูลค่าหุ้น
                                             (4)  ระยะเวลาคืนเงินกู้     สมาชิกผู้กู้ต้องชำระเงินกู้คืนพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นเมื่อขายผลผลิตที่ใช้เงินกู้นั้นในการดำเนินกิจกรรม  แต่ต้องไม่เกิน  12  เดือน  โดยจะแบ่งชำระเป็นงวด ๆ หรือชำระให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวกันก็ได้
                                             (5)  ดอกเบี้ยเงินกู้    ให้กลุ่มเรียกดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกผู้กู้ในอัตราร้อยละ...............   ต่อปี  โดยคำนวณตามต้นเงินคงเหลือเป็นรายวัน  ตั้งแต่วันที่รับเงินกู้เป็นต้นไป  อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โดยมติที่ประชุมกลุ่ม
                                             (6)  หลักประกันสำหรับเงินกู้          สมาชิกผู้กู้ต้องจัดให้มีสมาชิกตามที่คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเห็นสมควร อย่างน้อย  2  คน เป็นผู้ค้ำประกัน  สมาชิกคนหนึ่งจะค้ำประกันผู้กู้มากกว่า  2  คนในเวลาเดี่ยวกันไม่ได้
                                             (7)  การพิจารณาเงินกู้         และพิจารณาหลักประกันเป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการของกลุ่ม

                                ข้อ  14  การดำเนินงานของกลุ่มนอกจากข้อ  11,  12, และ 13 กลุ่มสามารถดำเนินการได้โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมกลุ่ม
 
หมวดที่  5
การประชุม
 
                                ข้อ 15  ให้คณะกรรมการดำเนินการ  จัดให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ภายใน  150  วัน  นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของกลุ่ม

                                ข้อ  16  อำนาจหน้าที่ของที่ประชุม  ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                             (1) รับทราบเรื่องสมาชิกเข้าและออกจากกลุ่ม

                                             (2) อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน

                                             (3) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

                                             (4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานกลุ่ม

                                             (5)  เลือกตั้งและถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะหรือรายตัว

                                             (6)  พิจารณาแผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม


                                 ข้อ  17  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
                                                ให้คณะกรรมการดำเนินการ  ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มนัดเรียกประชุม
                                                ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการต้องมีกรรมการดำเนินการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการดำเนินการทั้งหมด
                               

                                 ข้อ  18  การออกเสียง
                                                สมาชิกหรือคณะกรรมการดำเนินการ  ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมกลุ่มหรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้เพียงคนละหนึ่งเสียงและจะมอบให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนไม่ได้
                                                ถ้าเรื่องที่ประชุมวินิจฉัยนั้น  ผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้
                                 ข้อ 19  การวินิจฉัยเรื่องต่างๆ  ในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นกรณีพิเศษ
 
 

                                 ข้อ 20 ในการประชุมใหญ่และการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุม และต้องบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม  และให้ประธานในที่ประชุมคราวนั้นลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
 
                                                                  หมวดที่  6
                                                   คณะกรรมการดำเนินการกลุ่ม
 
                                ข้อ  21  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกเป็นคณะกรรมการดำเนินการจำนวน ................... คน ประกอบด้วยตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการกลุ่ม  1  คน รองประธาน 2 คน  เลขานุการ  1  คน     และเหรัญญิก  1  คน  กรรมการตลาด 1 คน นอกนั้นเป็นกรรมการดำเนินการกลุ่ม
                                ข้อ   22  การดำรงตำแหน่ง  ให้คณะกรรมการดำเนินการอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ......  ปี ไม่เกิน 2 วาระ เมื่อครบกำหนด.......ปีแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมอยู่ในตำแหน่งไปจนกว่ามีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่  คณะกรรมการดำเนินการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำได้อีก
                                                บุคคลที่ประชุมกลุ่มเคยถอดออกจากตำแหน่งประธานกลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่ม หรือกรรมการบริหารจะไม่สามารถได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการบริหารอีก
                                                ถ้าตำแหน่งประธานกลุ่ม   หรือเลขานุการกลุ่มหรือกรรมการบริหารว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ให้ที่ประชุมเลือกตั้งประธานกลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่ม หรือกรรมการบริหารแทนในตำแหน่งที่ว่าง  ประธานกลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่ม หรือกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับเลือกในตำแหน่งที่ว่างนั้น ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าเพียงที่ผู้ที่ตนแทน
                                                ทุกคราวที่ได้มีการประชุมกลุ่มได้เลือกตั้งประธานกลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่มหรือกรรมการบริหารขึ้นใหม่  ให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม มีหนังสือรายงานให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบโดยเร็ว
                                ข้อ  23   การพ้นจากตำแหน่ง
                                                คณะกรรมการดำเนินการ  พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุหนึ่งเหตุใด  ดังต่อไปนี้
                                                (1) ถึงคราวออกตามวาระ
                                                (2) ลาออกจากตำแหน่งโดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อที่ประชุมใหญ่
                                                (3) ขาดจากการเป็นสมาชิกไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
                                                (4) ย้ายไปอยู่กลุ่มอื่น
                                                (5) ที่ประชุมกลุ่มลงมติถอดถอน

                                ข้อ  24  หน้าที่ของกรรมการดำเนินการ
                                                ประธานกรรมการ  มีหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกลุ่ม  และดูแลกิจการทั่วไปเป็นผู้ติดต่อประสานงาน และปฏิบัติกิจการอื่น ๆ  ตามที่กลุ่มมอบหมาย
                                                รองประธาน มีหน้าที่ทำหน้าที่แทนประธานในที่ประชุมในเมื่อประธานกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
                                                เลขานุการ  มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานกลุ่ม เป็นผู้จดบันทึกการประชุม  และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
                                                เหรัญญิก  มีหน้าที่รับผิดชอบการเงินทั้งปวงของกลุ่ม  รวมทั้งจัดทำบัญชีรับ – จ่ายเงินของกลุ่มด้วย
                                                ให้ประธานกรรมการ  เลขานุการ และเหรัญญิกมีอำนาจลงลายมือชื่อในการทำนิติกรรมต่างๆในนามกลุ่มโดยผ่านมติของคณะกรรมการก่อน
                                                คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจกรรมทั้งปวงของกลุ่มให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบหรือมติของที่ประชุมกลุ่มสมาชิกนั้น ๆ  ซึ่งรวมทั้งข้อต่อไปนี้
                                                (1)  เป็นผู้แทนกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม ติดต่อประสานงานกับกลุ่มอื่น   และหน่วยงานต่างๆ
                                                (2) เป็นผู้แทนกลุ่มในการดำเนินงาน  และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่
                                                (3)  เสนอข้อคิดเห็นของที่ประชุมกลุ่มต่อ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดกาฬสินธุ์
                                                (4)  พิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
                                                (5)  เป็นผู้ควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรมของกลุ่ม  ให้เป็นไปตามข้อกำหนด มติ ระเบียบและแผนงานของกลุ่ม
                                                (6)  พิจารณาจัดทำข้อกำหนดต่าง ๆ     ของกลุ่มเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม
                                                (7) ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญ และมีประสบการณ์มาให้คำแนะนำส่งเสริมอาชีพในกลุ่ม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกและครอบครัว
                                                (8)   ช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของทางราชการในอันที่จะเข้ามาตรวจสอบหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับการบำรุงส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มสมาชิกและครอบครัว
 
 

                                                                         หมวดที่  7
                                                                   การเงินและการบัญชี


                                ข้อ  25  ให้กลุ่มจัดทำข้อกำหนดการรับจ่ายเงินรวมทั้งบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ตามแบบที่เห็นสมควร  วันสิ้นปีทางบัญชีของกลุ่มให้สิ้นสุด ณ วันที่   .................. กุมภาพันธ์................. ของทุกปี
                                ข้อ  26  ให้กลุ่มจัดทำข้อกำหนดการรับจ่ายเงิน  รวมทั้งบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับรอง
                                ข้อ  27  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและคณะกรรมการบริหารกลุ่มได้สอบบัญชีปรากฏว่ากลุ่มมีกำไรให้ที่ประชุมกลุ่มจัดสรรดังต่อไปนี้
                                                (1)  เป็นเงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่ม   ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  10
                                                (2)  เป็นเงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจที่ร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม
                                                (3)  เป็นทุนช่วยเหลือสังคม และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อขยายกิจการของกลุ่มให้เป็นไปตามมติที่ประชุมกำหนด
                                                นอกจากการจัดสรรตามข้อ (1) ถึง (3) ดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาจัดสรรโดยกำหนดเป็นแผนเพื่อจัดสรรในปีต่อไป

 

                                                                           หมวดที่   8
                                                                           ข้อเบ็ดเสร็จ
 
                                ข้อ  28  การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบนี้  จะกระทำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่และทุกคราวที่มีการแก้ไขระเบียบนี้ให้ส่งสำเนาระเบียบให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบ
                                ข้อ  29  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการบริหารรายงานปัญหาต่อสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบ   เพื่อให้แนวทางแก้ไขปัญหา  และให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตามสมควร


 
                                                                ประกาศ  ณ   วันที่..................................................................
 
                                                           (ลงชื่อ)..................................................................................
                                                                                                      

                                                                          (........................................................ )    
                                                                 

                                                              ประธานกลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้าน..............................
 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:00 น.