ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การปลูกสร้างสวนยางพารา การปลูกแตงโมกินรี 101 แซมสวนยางพารา
การปลูกแตงโมกินรี 101 แซมสวนยางพารา PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - การปลูกสร้างสวนยางพารา
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันศุกร์ที่ 06 ธันวาคม 2013 เวลา 15:19 น.

การปลูกแตงโมกินรี 101 แซมสวนยางพารา

โดย ครูไข่

ครูยาง สกย.อ.ท่าศาลา สกย.จ.นครศรีธรรมราช เขต 1

        

นายบุญรักษ์ เซ่งล้ำ

บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 15 ตำบลท่าขึ้น

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดำเนินการโดย

คณะกรรมการ KM สกย.อ.ท่าศาลา

 สกย.จ.นครศรีธรรมราช เขต 1

 

             ประวัติครูไข่

           นายบุญรักษ์ เซ่งล้ำ หรือ ครูไข่  เกิดวันที่ 27 สิงหาคม 2507  อายุ 49 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 15 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  สมรสกับนางปิยะวรรณ เซ่งล้ำ มีบุตร

3 คน ครูไข่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น  และได้รับ           

การคัดเลือกให้เป็น ครูยาง ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวน

ยางอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

การประกอบอาชีพ : ประกอบอาชีพทำสวนยางตั้งแต่จบการศึกษา มีสวนยางประมาณ 30 ไร่ โดยได้รับมรดกจากบิดามารดา เมื่อยางพารามีอายุมาก หน้ากรีดเสียหายและผลผลิตน้อย จึงได้ขอรับการสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอท่าศาลา เมื่อปี 2555 เลขที่อนุมัติ 55-3204-0079 เนื้อที่ 16 ไร่ ปลูกยางพันธุ์ RRIT251 ระหว่างรับการสงเคราะห์ คิดว่าควรหารายได้ให้กับครอบครัว จึงได้กู้เงินหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพเสริมจาก สกย.อ.  ท่าศาลา ในวงเงิน 40,000 บาท รวมกับเงินทุนส่วนตัว ปลูกแตงโมพันธุ์กินรี 101 แซมในสวนยางพารา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ครูไข่จึงขอถ่ายทอดความรู้ในการปลูกแตงโมกินรี 101 ดังนี้

 

พันธุ์ : เลือกใช้แตงโมพันธุ์กินรี 101 ราคาเมล็ดพันธุ์กระป๋องละ 400 บาท จำนวน 7 กระป๋อง

 

การเตรียมดินและระบบน้ำ : ไถพรวนและยกร่องด้วยรถไถนาเดินตาม โดยยกร่องสูงประมาณ 30 เซนติเมตร  ระหว่างแถวยางพารา ยกร่องจำนวน 2 ร่อง  ระยะห่างจากแถวยางข้างละ 1 เมตร ระหว่างร่องยางห่าง 5 เมตร  จากนั้นใช้ท่อน้ำหยดวางบนร่อง ปิดคลุมด้วยพลาสติกสีดำเพื่อรักษาความชื้น และป้องกันวัชพืช เนื้อที่ 16 ไร่ ใช้พลาสติกจำนวน 16 ม้วน ราคาม้วนละ 780 บาท และค่าแรงม้วนละ 200 บาท

 

ขั้นตอนการปลูก : เริ่มจากการเพาะเมล็ดแตงโมกินรี 101 ในถาดเพาะซึ่งใช้ดินผสมขุยมะพร้าว และรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เมื่อต้นกล้ามีอายุ 7-10 วัน หรือออกใบ 1-2 ใบ สามารถย้ายปลูกได้ จากนั้น ย้ายต้นกล้าลงปลูกในร่องที่เตรียมไว้ โดยปลูกระยะห่างระหว่างต้น 80 เซนติเมตร

 

ปุ๋ยบำรุง : ใช้ปุ๋ยบำรุง ดังนี้

                            ปุ๋ยรองก้นหลุม ใช้ปุ๋ยคอก กระสอบละ 25 กิโลกรัม ราคา 250 บาท อัตราส่วนไร่ละ  50 กิโลกรัม เป็นเงิน 8,000 บาท              

                            ปุ๋ยบำรุง อายุต้นกล้า 7-21 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 จำนวน 4 กระสอบ ราคากระสอบละ 1,030 บาท เป็นเงิน 4,120 บาท อัตราส่วน 4 ไร่/กระสอบ วิธีใช้ละลายน้ำแล้วรดบริเวณโคนต้น

                            ปุ๋ยสูตรเร่งดอก ใช้ปุ๋ยสูตร 8-24-24  จำนวน 2 กระสอบ ราคากระสอบละ 1,220 บาทเป็นเงิน 2,440 บาท อัตราส่วน 2 กระสอบ/ครั้ง วิธีใช้ละลายน้ำแล้วรดบริเวณโคนต้น

                            ปุ๋ยบำรุงผล ก่อนเก็บเกี่ยว ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ราคากระสอบละ 1,040 บาท เริ่มใช้เมื่อแตงโมอายุ 40 วัน อัตราส่วน 4 ไร่/50 กิโลกรัม หรือครึ่งกระสอบ จากนั้นใช้ 5 วัน/ครั้ง จนแตงโมอายุได้ 55 วัน เป็นเงิน 8,320 บาท

 

การให้น้ำ : ให้น้ำแบบน้ำหยด วันเว้นวัน หากมีฝนตกจะหยุดการให้น้ำ และจะหยุดให้น้ำก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 5 วัน

                                    

 

สารเคมีป้องกันโรคและแมลง :

- ฟังกูราน ป้องกันและกำจัดเชื้อรา อัตราส่วน 100 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ใช้ครั้งแรกเมื่อแตงโมอายุได้  7 วัน หลังจากนั้นดูตามลักษณะอาการ  1 กิโลกรัม ราคา 380 บาท ใช้ได้ตลอดจนเก็บเกี่ยวผลผลิต

                            - เมโซโครน ป้องกันและกำจัดแมลง อัตราส่วน 50 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ใช้ครั้งแรกเมื่อแตงโมอายุได้ 15 วัน หลังจากนั้นดูตามลักษณะอาการ  1 ลิตร ราคา 450 บาท ใช้ได้ตลอดจนเก็บเกี่ยวผลผลิต

 

การเก็บเกี่ยว : แตงโมจะเริ่มออกดอกและติดผลเป็นลูกเล็กๆ ตามเถาที่เลื้อยบนดินในแปลงต้องมั่นดูแลเรื่องโรคและแมลง ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโมกินรีนั้นประมาณ 60 วัน สามารถเก็บเกี่ยวได้

การจำหน่าย : แตงโมกินรี 101 ของครูไข่ มีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวน ราคากิโลกรัมละ 8 บาท โดยเก็บทั้งแปลง

 

 

การปลูกแตงโมกินรี 101 แซมสวนยางพาราของครูไข่ ใช้เงินลงทุนทั้งหมด จำนวน  220,000 บาท ปริมาณผลผลิตแตงโมกินรี 101 ประมาณ 90,000 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 8 บาท ขายได้เป็นเงิน 720,000 บาท  หักเงินลงทุน คงเหลือกำไร  500,000 บาท   นอกจากการปลูกแตงโมกินรี 101 แล้ว ครูไข่ยังปลูกพืชแซมชนิดอื่น เช่น กล้วย มะเขือ ฟักทอง เพื่อบริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายให้กับคนในหมู่บ้าน เป็นการเพิ่มรายได้ และใช้พื้นที่ในสวนยางพาราให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

                ครูไข่ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกแตงโมกินรี 101  แซมสวนยางพารา ให้กับผู้ที่สนใจ ที่หมายเลข 087-2719758

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2013 เวลา 15:42 น.