ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง การส่งเสริม/พัฒนาอาชีพเสริม และการให้กู้เงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์
การส่งเสริม/พัฒนาอาชีพเสริม และการให้กู้เงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์ PDF พิมพ์
การพัฒนาเกษตรกร - อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2013 เวลา 14:42 น.

การจัดการความรู้

เรื่อง 

การส่งเสริม/พัฒนาอาชีพเสริม

และการให้กู้เงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์  

ดำเนินการโดย

 

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1

 

บทนำ

            สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย. เป็นองค์กรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกิน         ครึ่งศตวรรษ ตามปณิธาน  ผลผลิตเพิ่มหลายเท่าตัว ยังประโยชน์สุขต่อเกษตรกร อีกทั้งเพิ่มพลังเศรษฐกิจของชาติ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จึงมุ่งมั่นช่วยปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางดีขึ้น จนมีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราจากแหล่งปลูกยางเดิมทางภาคใต้และภาคตะวันออก ไปสู่แหล่งปลูกยางใหม่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   เพื่อประโยชน์สำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง ในการประกอบอาชีพการทำสวนยางในยุคที่มีการแข่งขัน ปัจจัยหลักที่ทำให้การดำเนินงานของสำนักงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์คือ องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดให้เกษตรกรตั้งแต่การผลิต  แปรรูป  และการตลาด แต่น่าเสียดายที่องค์ความรู้เหล่านั้นกำลังจะสูญหายไปพร้อม ๆ กับพนักงาน สกย. รุ่นแล้วรุ่นเล่า แต่การบริหารงานของ  สกย. ยุคปัจจุบันได้เข้าสู่ระบบประเมินผลงาน  ฉะนั้นการรับรู้ข่าวสารของพนักงานก็ดี  การเลือกใช้เครื่องมือการบริหารต่าง ๆ ก็ดี จึงมีความแตกต่างกันออกไป  ซึ่งรวมถึงวิธีการและขั้นตอนการนำระบบ   Knowledge  Management   มาใช้ด้วย แต่บนความแตกต่างนั้นยังมีจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์แต่ละส่วนงานและกิจกรรม  กล่าวคือ มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้าน  KM  ขึ้นในส่วนงานของ  สกย..เมืองนครศรีธรรมราช โดยกรรมการได้มีการจัดประชุมคัดเลือกเรื่องที่  สกย..เมืองนครศรีธรรมราช ดำเนินการประสบความสำเร็จตามพันธกิจและภารกิจของสำนักงาน  และน่าสนใจควรเผยแพร่ โดยได้เลือกการส่งเสริม/พัฒนาอาชีพเสริมและการให้กู้ยืมเงินหนุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์และได้จัดทำแผนการดำเนินการทุกกิจกรรมและพร้อมจะเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

การส่งเสริม/พัฒนาอาชีพเสริมและการให้กู้เงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ที่มา    

เพื่อส่งเสริมผู้รับการสงเคราะห์ที่มีสวนยางขนาดเล็ก  ในการเพิ่มรายได้ให้เพียงพอต่อการครองชีพในครัวเรือน  ด้วยการประกอบอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการส่งเสริม/พัฒนาอาชีพเสริมและการให้กู้ยืมเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์  ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจที่ส่งเสริมสนับสนุนพันธกิจของสำนักงาน  โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  สกย..เมืองนครศรีธรรมราช รับคำขอกู้ ฯ  จำนวน ๑๔ ราย สำนักงานฯ ตั้งกรรมการตรวจสอบคำขอกู้และวิเคราะห์โครงการตามข้อ ๘ ของระเบียบการส่งเสริม/พัฒนาอาชีพเสริมและการให้กู้ยืมเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์   .. ๒๕๕๓ ให้มีหน้าที่ฯ   พิจารณาคำขอกู้และหลักฐานการค้ำประกัน /คุณสมบัติของผู้กู้ /ความเหมาะสมของโครงการ /แผนงานการผลิตการลงทุน /วงเงินที่ขอกู้ ความสามารถในการชำระหนี้ และระยะเวลาคืนเงินกู้ เสนอ ห.สกย.. เพื่อพิจารณาอนุมัติ    พสย.  ที่ได้รับมอบหมายติดตาม-เตือน การชำระหนี้ (ตามรายงานการติดตามผลการส่งเสริม/พัฒนาอาชีพเสริมและเงินหมุนเวียน)  แบบพิมพ์ ตพส.  รายงานสถานะเงินหมุนเวียนประจำเดือน จนสิ้นไตรมาสที่ ๓ ผลปรากฏผู้กู้ทั้ง ๑๔ ราย ได้รับการดูแลจาก พสย. ที่รับผิดชอบผู้กู้สามารถดำเนินการได้ตามแผนการลงทุน  และชำระคืนเงินกู้ได้ตามกำหนดทุกราย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินทุนกู้ยืมไปประกอบอาชีพเสริม

๒. เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์มีรายได้เพิ่มขึ้น

๓. เพื่อเป็นการสร้างงานในพื้นที่ใช้แรงงานในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้กู้ยืมเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์

๑. เป็นผู้ได้รับการสงเคราะห์ที่เป็นสวนสงเคราะห์ขนาดเล็ก

๒. เป็นผู้มีรายได้ต่ำหรือมีทุนไม่เพียงพอที่จะช่วยตนเอง

๓. มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและประพฤติตนเรียบร้อย

. เป็นสมาชิกกลุ่มตรวจสวน หรือสมาชิกกลุ่มชาวสวนยางของสำนักงาน ฯ

๔. ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสำนักงานฯ ทุกประการ

           ๕. ไม่มีเงินกู้ยืมคงค้างกับสำนักงานฯ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

          ๑.  ประชาสัมพันธ์การส่งเสริม/พัฒนาอาชีพเสริมและการให้กู้ยืมเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์ ผ่านการประชุมรับหนังสือประจำตัวผู้รับการสงเคราะห์/การประชุมชี้แจงงาน

          ๒. พสย. รับ-พิจารณา-ตรวจสอบ ความเหมาะสมของคำขอกู้และหลักฐานการค้ำประกัน (ตามแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรเพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม) (แบบพิมพ์ ขพส.๑) ส่ง หผ.ปฏิบัติการตรวจสอบรายงาน ห.สกย..เพื่อแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบคำขอกู้และวิเคราะห์โครงการฯ

          ๓.  อนุมัติคำขอกู้ /ทำสัญญา /จ่ายงินกู้ /จัดทำทะเบียนลูกหนี้ /แฟ้มรายตัว

          ๔. พสย. ที่ได้รับมอบหมายติดตาม-เตือน การชำระหนี้ (ตามรายงานการติดตามผลการส่งเสริม/พัฒนาอาชีพเสริมและเงินหมุนเวียน)  (แบบพิมพ์ ตพส.)

          ๕. รายงานสถานะเงินหมุนเวียนประจำเดือน

การพิจารณาให้กู้ยืมเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์

          ๑. พิจารณาให้กู้ได้รายละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือกลุ่มละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓    ต่อปี ดอกเบี้ยปรับร้อยละ ๖  ต่อปี  หากนำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ให้เรียกเงินต้นคืนทันที และคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี

          ๒. พสย./หผ.ปฏิบัติการ พิจารณาตรวจสอบคำขอกู้หลักฐานการค้ำประกันตามความเหมาะสม /ความเป็นไปได้  แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบคำขอกู้และวิเคราะห์โครงการฯ

          ๓. คณะกรรมการตรวจสอบคำขอกู้และวิเคราะห์โครงการฯ   พิจารณาคำขอกู้และหลักฐานการค้ำประกัน /คุณสมบัติของผู้กู้ /ความเหมาะสมของโครงการ /แผนงานการผลิตการลงทุน /วงเงินที่ขอกู้ ความสามารถในการชำระหนี้   และระยะเวลาคืนเงินกู้ เสนอ ห.สกย.. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

          ๔.  ห.สกย.อ. อนุมัติคำขอกู้

การชำระคืนเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์

          ๑.  จัดทำทะเบียนลูกหนี้เงินหมุนเวียนฯ ตามแบบพิมพ์ที่กำหนด

          ๒.  ทำหนังสือแจ้งวันครบกำหนดชำระหนี้ให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า ๓๐ วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้

          .  หากผู้กู้ไม่สามารถส่งใช้เงินกู้และดอกเบี้ยตามกำหนดโดยมีเหตุผลอันควร  ผู้มีอำนาจอนุมัติผ่อนผันออกไปได้ไม่เกิน ๖๐ วัน ของงวดนั้นๆ โดยไม่ถือว่าเป็นผู้ผิดนัด

 

การให้ความช่วยเหลือผู้กู้กรณีประกอบอาชีพเสริมขาดทุน

          ให้ส่งสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้นำเสนอ ผอ.สกย. เพื่อให้ความช่วยเหลือในการลดอัตราดอกเบี้ย

          ๑. บันทึกของผู้กู้ชี้แจงสาเหตุที่ทำให้การประกอบกิจการขาดทุน และขอให้ สกย. ช่วยเหลือในการลดดอกเบี้ย

          ๒. แบบ ตพส. ซึ่งที่พนักงานติดตามการประกอบอาชีพเสริมแสดงให้เห็นว่ามีการประกอบกิจการจริง และพบว่า ประกอบกิจการขาดทุน /คำขอกู้เงินหมุนเวียนฯ /สัญญากู้เงินหมุนเวียน /บันทึกแสดงความเห็นของพนักงานสงเคราะห์สวนยาง  หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ ห.สกย.อ. และ  ผอ.สกย.จ. ตามลำดับชั้น

การติดตามผลรายงานผลให้กู้ยืมเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์

          ๑. ติดตามการดำเนินงานงวดที่ ๑ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับ เงินกู้ไปแล้ว

          ๒. งวดต่อไปตามความจำเป็นของกิจกรรมทั้งนี้ไม่เกิน ๓ เดือน/ครั้ง

          ๓. ทุกครั้งที่ติดตามผลรายงานการติดตามผลโดยมีข้อมูลการตรวจติดตามครบถ้วนสมบูรณ์  เสนอ    

ห.สกย.อ. ทุกงวด ๑๕ วัน  ตามแบบพิมพ์ (ตพส.)

          ๔. รายงานความก้าวหน้าเสนอ ฝพส. ทุก ๑ เดือน และไตรมาส

             ทั้งนี้ การส่งเสริมอาชีพเสริมจะประสบความสำเร็จต้องสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่สนองความต้องการของเกษตรกร มีตลาดแน่นอน(รองรับผลผลิต)  มีกิจกรรมหลักคือ พัฒนาอาชีพเสริมโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแนะนำอาชีพใหม่ การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การผลิตเพื่อชุมชนและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเสริม/พัฒนาอาชีพเสริมและการให้กู้เงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์

          ๑.  ข้อบังคับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางว่าด้วยเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการ   สงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๓๕

          ๒.  ระเบียบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางว่าด้วยการส่งเสริม/พัฒนาอาชีพเสริม และการให้กู้ยืมเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์ พ.ศ. 2541 ตามหนังสือที่ กษ ๒๐๐๒/๒/ว.๒๐ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๑

          ๓. การแก้ไขข้อความในระเบียบฯ และประกาศสำนักงานฯ ตามหนังสือที่ กษ ๒๐๐๒/๒/ว.๓๘  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๔๑

 

          ๔.  การเพิ่มเติมข้อความในระเบียบฯ ตามหนังสือที่  กษ ๒๐๐๒/๒/ว.๖๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑

          . ระเบียบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ว่าด้วยการส่งเสริม/พัฒนาอาชีพเสริม และการให้กู้ยืมเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์ พ.. ๒๕๕๓   ตามหนังสือที่ กษ ๒๐๐๒/๒/ว.๒๔  ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

 

 

**********************************************

 

สวนสงเคราะห์รายนางระวิวรรณ  อามิตย์  เลขอนุมัติที่ 53-3201-0015

ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ตำบลกำแพงเซา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการปลูกพืชหมุนเวียน

สกย.อ.เมืองนครศรีธรรมราช /สกย.จ.นครศรีธรรมราช เขต 1

 

สวนสงเคราะห์รายนางศรัณยา  ไชยสิทธิ์  เลขอนุมัติที่ 53-3201-0026

ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ตำบลกำแพงเซา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการเลี้ยงปลาดุก

สกย.อ.เมืองนครศรีธรรมราช /สกย.จ.นครศรีธรรมราช เขต 1

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:33 น.