ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางไทย แนวทางเบื้องต้นในการเพิ่มบทบาทและศักยภาพการแปรรูปและพัฒนาระบบตลาดยางพาราในระดับเกษตรกร
แนวทางเบื้องต้นในการเพิ่มบทบาทและศักยภาพการแปรรูปและพัฒนาระบบตลาดยางพาราในระดับเกษตรกร PDF พิมพ์
การพัฒนาเกษตรกร - โครงการพัฒนาเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางไทย
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:48 น.

แนวทางเบื้องต้นในการเพิ่มบทบาทและศักยภาพการแปรรูป

และพัฒนาระบบตลาดยางพาราในระดับเกษตรกร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการวิจัยเรื่อง

แนวทางเบื้องต้นในการเพิ่มบทบาทและศักยภาพ

การแปรรูปและพัฒนาระบบตลาดยางพาราในระดับเกษตรกร

เสนอ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

โดย

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน 2555

Download File

1.ปก

2.ปกใน

3.กิตติกรรมประกาศ

phocadownload view=file|id=122|target=s}

4.บทสรุปผู้บริหาร

phocadownload view=file|id=123|target=s}

5.สารบัญ

6.สารบัญตาราง

phocadownload view=file|id=125|target=s}

7.สารบัญภาพ

phocadownload view=file|id=126|target=s}

8.รวมเล่ม new

phocadownload view=file|id=127|target=s}

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2013 เวลา 14:02 น.