ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การทำยางแผ่นคุณภาพดี เทคนิคการผลิตยางแผ่นรมควัน ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
เทคนิคการผลิตยางแผ่นรมควัน ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น PDF พิมพ์
การแปรรูป - การทำยางแผ่นคุณภาพดี
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:00 น.


เทคนิคการผลิตยางแผ่นรมควัน ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
โดย
 สกย.อ.รัตภูมิ / สกย.จ. สงขลาเขต 1


ขั้นตอนในการเตรียมการและเตรียบอุปกรณ์ในการผลิตยางแผ่นรมควัน
1. รับน้ำยางสดจากสมาชิกโดยทำการใส่ยากันบูดขั้นต่ำ 3-4 ขีดต่อน้ำยางสด 1,000 กก.  จะทำให้น้ำยางสด

ไม่เสียได้ประมาณ  3 – 4 ชั่วโมง  การใช้ยากันบูดจะใช้ในกรณีในการกรีดยางหลังวันฝนตกเท่านั้น
2. ทำความสะอาดตะกงพร้อมแผ่นเสียบให้สะอาดแล้วเตรียมน้ำสะอาดใส่ลงไว้ในตะกงประมาณ 15-17 ขีด
ของตะกง
3. ทำการวัดเปอร์เซ็นในถังรวมน้ำยางสด  เพื่อหาปริมาณน้ำยางสดและน้ำสะอาดที่จะใช้ทำยางแผ่นใน

ตะกง 50 แผ่น  ตามสูตรที่กำหนดให้
4. ถ่ายน้ำยางสดจากถังรวมน้ำยางลงสู่ตะกงยางแผ่นที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว  จนเสร็จ
5. ใช้ไม้พายกวนน้ำยางกับน้ำสะอาดให้เข้ากันประมาณ  5 – 6  ครั้ง  แล้วทำการกวาดฟองอากาศ 1 ครั้ง
6. ผสมน้ำกรดฟอร์มิค  94  % ในอัตรา  210  ซีซี.ต่อย้ำสะอาด 10 ลิตร  เทลงใส่ในตะกงที่เตรียม

น้ำยางไว้เรียบร้อยแล้ว  แล้วใช้ไม้พายกวนอีกประมาณ  5 – 6  ครั้ง  เพื่อให้น้ำกรดกระจายทั่วตะกง
7. กวาดฟองอากาศออกให้หมดทั้งตะกง  แล้วนำแผ่นเสียบมาเสียบตามจุดที่กำหนดเพื่อแบ่งน้ำยางให้เท่ากัน

แล้วเสียบช่องเว้นช่อง และต่อไปเสียบแผ่นเสียบส่วนที่เหลือทั้งหมด ทำเช่นนี้จนหมดทุกตะกง
8. ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงยางจะแข็งตัว ให้ทำการฉีดน้ำเลี้ยงลงให้เต็มตะกง แล้วทิ้งไว้อีกระยะหนึ่ง เพื่อให้ยางหลุดจากแผ่นเสียบ
9. ทำการดึงแผ่นเสียบออกให้หมดทุกตะกง แล้วยกแผ่นยางออกจากตะกงนำไปแช่ไว้ในอ่างแช่ยาง  เพื่อรอการรีดยางแผ่นต่อไป
10. นำแผ่นยางที่แช่ไว้ในบ่อแช่ยางเข้าจักรรีดยาง  และลงในบ่อล้างยางเพื่อล้างน้ำกรดออก แล้วนำขึ้นตากบนเก๊ะตากยางแผ่นจนหมด ทิ้งไว้ให้ยางสะเด็ดน้ำประมาณ 2 ชั่วโมง และทำการสางยางก่อนที่จะนำยางเข้าสู่ห้องรมยาง  ถ้าไม่มีการสางยาง  จะทำให้แผ่นยางติดกันและให้ยางไม่สุกทั่วทั้งแผ่น  จะทำให้มีปริมาณยางคัดติ้งมาก
11. นำเก๊ะยางเข้าสู่ห้องรมยางโดยใช้ความร้อนในวันแรกต้องไม่ต่ำกว่า 60 องศา  พร้อมเปิดช่องระบายความชื้นในห้องรมยาง

จนกว่าจะไม่มีความชื้นจับอยู่ที่บานประตูห้องรมยาง  แล้วให้ช่องระบายความชื้น  และในวันต่อ ๆ ไปใช้ความร้อนที่ 45-50 องศา

โดยใช้ระยะเวลา  4 วัน ยางจะสุกหมด  หรือยางอาจจะสุกหมดทั้งห้องโดยใช้เวลาประมาณ 3 วัน ก็ได้
12. การให้ความร้อนในการรมควันยางต้องให้ในห้องรมควันยางมีความร้อนสูงไว้ก่อนที่จะนำยางเข้าสู่ห้องรมควันยาง

ถ้าความร้อนในห้องรมควันยางไม่เพียงพอเมื่อนำยางเข้าสู่ห้องรมควันยาง  จะทำให้ยางแผ่นตายนึ่ง  คือจะรมต่อไปอีกกี่วันยางก็ไม่สุก

ต้องนำยางออกมาล้างแผ่นยางแล้วนำยางเข้ารมใหม่
13. นำยางแผ่นรมควันออกจากห้องรมควันยาง และทิ้งไว้ให้ยางเย็นตัวลง
14. ทำการคัดเกรดยางแผ่นรมควัน และคัดติ้งยางที่ไม่สุกออก  และรอการจำหน่ายต่อไป

 

                      

                                ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

 

เทคนิคการให้ความร้อนในการรมควันยาง

  ในการที่จะทำให้ยางแผ่นรมควันจะมีคุณภาพดีหรือไม่นั้น  ตีองมีขั้นตอนในการให้ความร้อนในการรมควันยาง

ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
  1.การให้ความร้อนในห้องรมควันยางในวันแรกที่นำยางเข้าห้องรมควันยาง หลังจากยางสะเด็ดน้ำแล้ว

ควรให้ในห้องรมควันยางมีความร้อนเต็มที่ทั่งทั้งห้อง มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า  60  องศา
  2.ตั้งแต่วันที่ 2- 4 ให้ในห้องรมควันยางมีอุณหภูมิที่ 45 -  50  องศา
  3.สาเหตุที่ทำให้ยางแผ่นรมควันพอง  หรือมีฟองอากาศในแผ่นยาง  เนื่องจากใช้น้ำกรดในอัตราที่สูงเกินไป

หรือในช่วงวันที่ 3-4 ให้ความร้อนในอัตราที่สูงเกินไป
  4.ในการที่จะให้ความร้อนในห้องรมควันยางมีความร้อนทั่วทั้งห้องไดดี  อาจจะต้องใช้พัดลมช่วยเป่าเข้าไป

ในห้องรมควันยางก็ได้
  5.สาเหตุที่ยางไม่แห้งเมื่อนำยางเข้าห้องรมควันยางแล้ว  หรือยางตายนึ่ง  จะรมควันอย่างไรยางก็ไม่สุก

เพราะว่าวันแรกที่นำยางแผ่นเข้าห้องรมควันยาง  ในห้องรมควันยางมีความร้อนไม่เพียงพอ
  6.การแก้ไขเพื่อที่จะให้ยางรมควันสุกหมด  โดยนำยางออกมาจากห้องรมควันยาง  นำมาฉีดน้ำ

หรือแช่น้ำใหม่ทั้งหมด  แล้วนำเข้ารมควันใหม่  ยางแผ่นรมควันก็จะสุกหมด

 

                                   ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


การผลิตยางแผ่นรมควันในตะกงความจุที่  33  ขีดตะกง

สูตรการหาปริมาณน้ำยางและน้ำในการผลิตยางแผ่นรมควัน
ความจุของตะกงที่  33  ขีดตะกง  DRC ที่  19  %    =  214.50  กก./ตะกง
1  ขีดของตะกงมีความจุ   =   6.50  ลิตร
%  น้ำยางในถังรวมน้ำยาง  30  %

ปริมาณน้ำยางต่อตะกง = ความจุของตะกง  X  DRC ที่ต้องการ
     % น้ำยางสดที่อยู่ในถังรวม

    =  33  X  19
                 30
        =          20.90 ขีดตะกง
เพราะฉะนั้นจะต้องใช้น้ำยาง  20.90  ขีดตะกง  ใช้น้ำสะอาด  12.10  ขีดตะกง

*****************************

การหาอัตราส่วนของน้ำต่อน้ำกรด
ความจุที่  33  ขีดของตะกง   1  ขีดของตะกง =  6.50  ลิตร
ความจุที่  33  ขีดของตะกงมีความจุ  =   33  X  6.50  =  214.50  ลิตร
เมื่อทำยางที่  33  ขีดของตะกงที่ความเข้มข้น  ( DRC ) =  19  %
ใน  1  ตะกงจะมีน้ำหนักยางแห้ง     = 
         = 40.75  กก.
         = 0.81  กก./แผ่น
อัตราการแนะนำการใช้เนื้อกรด  =  0.05  กรัม/น้ำหนักยางแห้ง =  100  กรัม
ถ้าน้ำหนักยางแห้ง  41  กก. ต้องใช้กรด / ตะกง   =   41 X  5  กรัม
         =   205.00  กรัม
น้ำกรดที่ใช้เป็นกรดที่มีความเข้มข้น 94 %
    ต้องใช้กรด    =   
         =   218.08  ซีซี
       หรือ  =   220  ซีซี
ต้องทำให้กรดมีความเข้มข้นเหลือ  2  %
สูตร  ต้องใช้น้ำ      =  ปริมาณน้ำกรดที่ใช้ X 47
         =  220 X 47  ซีซี
         =  10,340  ซีซี
       หรือ  =  10.34  ลิตร
ใช้ยากันบูด  3-4  ขีด  ต่อน้ำยางสด  1,000  กก.
ใช้สารฟอกสี     ช้อนแกงต่อ  1  ตะกง  หรือใช้สารฟอกสี 3  กก./น้ำ  200  ลิตรและใช้ 1 ลิตร/ตะกง

 

อัตรารายได้ในการรับเหมาผลิตยางแผ่นรมควัน

เฉลี่ย  1  วัน ทำยางได้  45  ตะกง  มีน้ำหนักยางแห้ง  41  กก.  ( DRC . 19 % )
เพราะฉนั้นใน  1  วันจะได้น้ำหนักยาง  =  45  X  41  =  1,845  กก.
อัตรา / กก รายได้ 6  คน 7  คน 8  คน 9  คน
1.50 2,768 461.33 395 346 307.55
1.60 2,952 492 421.71 369 328
1.70 3,137 522.83 448.14 392.12 348.55
1.80 3,321 553.50 474.42 415.12 369
1.90 3,506 584.33 500.85 438.25 389.55
2.00 3,690 615 527.14 461.25 410
ปัจจุบันทุกสหกรณ์จ้างแรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน  กก.ละ  1.90  บาท
หมายเหตุ รวบรวมข้อมูล โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ จากนายพยัต ตัณฑ์ทวี อดีต พสย.6

 

สกย.อ.รัตภูมิ/สกย.จ.สงขลาเขต 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้ทำยางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควันเท่านั้น

การผลิตยางแผ่นดิบ  DRC  ๑๙  %

ความจุที่  33  ขีดของตะกง  =  214.50  ลิตร   

1  ขีดของตะกง  =  6.50  ลิตร

จะได้น้ำหนักยางแห้งต่อตะกง  =  41  กก.

ใช้น้ำกรด  190  ซีซี ต่อน้ำสะอาด  8.93  ลิตร

%เฉลี่ยในถังรวม

ใช้น้ำยางสด (ขีด)

ใช้น้ำสะอาด(ขีด)

หมายเหตุ

25

25

8

 

26

24

9

 

27

23

10

 

28

22

11

 

29

21

12

 

30

21

12

 

31

20

13

 

32

19.50

13.50

 

33

19

14

 

34

18.50

14.50

 

35

18

15

 

36

17.50

15.50

 

37

17

16

 

38

16.50

16.50

 

39

16

17

 

40

15.50

17.50

 

41

15

18

 

42

15

18

 

43

14.50

18.50

 

44

14

19

 

 

 

ใช้ทำยางแผ่นอบแห้ง ( ADS ) เท่านั้น

การผลิตยางแผ่นดิบ  DRC  ๑๕  %

ความจุที่  33  ขีดของตะกง  =  214.50  ลิตร      1  ขีดของตะกง  =  6.50  ลิตร

จะได้น้ำหนักยางแห้งต่อตะกง  =  32 กก.

ใช้น้ำกรด  190  ซีซี ต่อน้ำสะอาด  8.93  ลิตร

%เฉลี่ยในถังรวม

ใช้น้ำยางสด (ขีด)

ใช้น้ำสะอาด(ขีด)

หมายเหตุ

25

19.80

13.20

 

26

19

14

 

27

18.30

14.70

 

28

17.70

15.30

 

29

17

16

 

30

16.50

16.50

 

31

16

17

 

32

15.50

17.50

 

33

15

18

 

34

14.50

18.50

 

35

14

19

 

36

13.70

19.30

 

37

13.40

19.60

 

38

13

20

 

39

12.70

20.30

 

40

12.40

20.60

 

41

12

21

 

42

11.80

21.20

 

43

11.50

21.50

 

44

11.25

21.75

 

 

 

 

ในบางตำราแนะนำให้ใช้ผลิตยางแผ่นรมควัน แต่ในที่นี้ไม่แนะนำให้ใช้ทำยางแผ่นรมควันเพราะได้น้ำหนัก/ตะกงน้อยเสียเวลาไม่คุ้มต้นทุน

 

ตารางแสดงน้ำหนักยางแผ่นในอัตราการผลิตที่แตกต่างกัน
ของโรงอบ / รมยาง  รุ่นปี  2538
1.ยางแผ่นรมควัน  ( RSS )   จำนวน  45  ตะกง / วัน
ขีดตะกง ความเข้มข้น 15  % นน.เพิ่ม ความเข้มข้น 19  % นน.เพิ่ม % นน.เพิ่ม
นน./ตะกง นน./ห้อง นน./ตะกง นน./ห้อง 15 % -19 %
30 29.20 1,314 - 36 1,620 306 123
32 31.20 1,404 90 39 1755 351 125
33 32.20 1,449 135 41 1,845 396 127
หมายเหตุ   :  ในการผลิตยางแผ่น DRC  19 %  จะมีน้ำหนักตามความเป็นจริงถึง  55-57  กิโลกรัม

ความจุห้องอบ / รมยาง  ( ตามแปลน )
ร่องตัวหนอนระยะห่าง  =  3  นิ้ว  ใน  1  ชั้นพาดราวได้  =  27  ราว
ราวละ  3  แผ่น  จำนวน  5  ชั้น  รวม  =  405  แผ่น / เก๊ะ
เพราะฉนั้น  ความจุต่อห้อง  =  2,430  แผ่น / ห้อง
ถ้าพาดราวไม้ไผ่  1  ช่องเว้น  1  ช่อง  =  1,215  แผ่น / ห้อง   (  24  ตะกง  )
ถ้าพาดราวไม้ไผ่  2  ช่องเว้น  1  ช่อง  =  1,620  แผ่น / ห้อง   (  32  ตะกง  )
ถ้า  30  ราว / ชั้น 6  ชั้น  พาดได้   =  540  แผ่น
6  เก๊ะ    พาดได้      =  3,240  แผ่น      =  65  ตะกง
9
ตารางแสดงน้ำหนักยางแผ่นในอัตราการผลิตที่แตกต่างกัน
ของโรงอบ / รมยาง  รุ่นปี  2537
1.ยางแผ่นรมควัน  ( RSS )  จำนวน  45  ตะกง / วัน
ขีดตะกง ความเข้มข้น 15  % นน.เพิ่ม ความเข้มข้น 19  % นน.เพิ่ม % นน.เพิ่ม
นน./ตะกง นน./ห้อง นน./ตะกง นน./ห้อง 15 % -19 %
30 29.20 1,314 - 36 1,620 306 123
32 31.20 1,404 90 39 1755 351 125
33 32.20 1,449 135 41 1,845 396 127
หมายเหตุ   :  ในการผลิตยางแผ่น DRC  19 %  จะมีน้ำหนักตามความเป็นจริงถึง  55-57  กิโลกรัม
ความจุห้องอบ / รมยาง  ( ตามแปลน )
ร่องตัวหนอนระยะห่าง  =  3  นิ้ว  ใน  1  ชั้นพาดราวได้  =  27  ราว
ราวละ  3  แผ่น  จำนวน  5  ชั้น  รวม  =  405  แผ่น / เก๊ะ
เพราะฉนั้น  ความจุต่อห้อง  =  2,430  แผ่น / ห้อง
ถ้าพาดราวไม้ไผ่  1  ช่องเว้น  1  ช่อง  =  1,215  แผ่น / ห้อง   (  24  ตะกง  )
ถ้าพาดราวไม้ไผ่  2  ช่องเว้น  1  ช่อง  =  1,620  แผ่น / ห้อง   (  32  ตะกง  )
ถ้า  30  ราว / ชั้น 6  ชั้น  พาดได้   =  540  แผ่น
6  เก๊ะ    พาดได้      =  3,240  แผ่น      =  65  ตะกง

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:44 น.