ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การปลูกสร้างสวนยางพารา ตลาดยางอิเล็กทรอนิกส์
ตลาดยางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - การปลูกสร้างสวนยางพารา
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2013 เวลา 15:11 น.

 

เรื่อง  ตลาดยางอิเล็กทรอนิกส์

 

               ตลาดยาง สกย. ทั้ง 108 แห่งทั่วประเทศ  เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 ในแหล่งปลูกยางเดิม  จนกระทั่งขยายที่ตั้งตลาดให้บริการแก่เกษตรกรชาวสวนยางในแหล่งปลูกยางใหม่ ครอบคลุมพื้นที่สวนยางทั่วประเทศ มีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพชาวสวนยางและต่อรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตยางผ่านตลาดในราคาที่เป็นธรรม  จนเรียกได้ว่า ตลาดยาง สกย. เป็นทางเลือกด้านการตลาดที่เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เมื่อต้องการจะขายผลผลิตยางให้ได้ราคาที่ดี
  แต่ในความสำคัญที่มีมากขึ้นนั้น ยิ่งเน้นย้ำให้เกิดการพัฒนาตลาดยาง สกย. ให้ก้าวรุดหน้า เพื่อรองรับวิถีการตลาดยางพาราในปัจจุบันที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซับซ้อนขึ้น และเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ  ระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลก   รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ล้ำสมัย และสามารถเข้าถึงได้ทั้งฝ่ายผู้ซื้อที่เป็นผู้ประกอบการยางทุกระดับ และฝ่ายผู้ขายที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การต้องการพัฒนาด้านการตลาดยางให้ก้าวทันการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  นี้

                การพัฒนาตลาดยาง สกย. ไปสู่ตลาดยางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงของวิถีการตลาดแบบเดิมๆ ก้าวเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของตลาดที่สำคัญอย่างยิ่ง การมีมาตรฐานในระดับสากลของคุณภาพผลผลิตยาง การบริหารจัดการตลาดที่มีระเบียบเรียบร้อย และมีระบบการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรมตลาดยางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย  จึงเป็นการพัฒนางานด้านการตลาดยางของ สกย. ที่ต้องเร่งดำเนินการให้เกิดขึ้นทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ  เหล่านี้อย่างรีบด่วน
                 หลักการใหญ่ๆ ของการดำเนินการตลาดยางอิเล็กทรอนิกส์ มี 3 ขั้นตอน  คือ
                 1. การได้มาซึ่งราคาซื้อขายยางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
                 2. การดำเนินการด้านการเงินผ่านระบบธนาคาร (ธกส.)
                 3. การรับ – ส่งมอบยางผ่านเครือขายระบบขนส่ง

                นั่นคือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบให้ผู้ขายเสนอสินค้า (ผลผลิตยาง) ในคุณภาพ ปริมาณ และราคาที่พอใจจะขายขั้นต่ำสุดเข้าไปในระบบ และเปิดช่วงเวลาการประมูลไว้ช่วงหนึ่งเพื่อให้ผู้ซื้อเข้ามาทำการประมูลซื้อ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งของการเสนอราคาซื้อ แต่กำหนดให้ผู้ที่ให้ราคาซื้อสูงสุดเมื่อหมดเวลาการประมูลเป็นผู้ชนะการประมูล เป็นความหมายของขั้นตอนที่ 1
                 เมื่อการซื้อขายจบลง และได้มาซึ่งราคาซื้อราคาหนึ่ง  รวมกับปริมาณของยางเข้าตลาด       ในคุณภาพยางชั้นนั้นๆ ก็จะได้มูลค่าของยางในตลาดที่จะส่งผ่านระบบไปยัง ธกส. เพื่อทำการตัดจ่ายค่ายางจากบัญชีการเงินของผู้ซื้อ รายที่ประมูลได้ส่งให้กับผู้ขาย   ซึ่งก็คือการลดความเสี่ยงด้านการเงินจากการซื้อขายในตลาด โดยใช้ระบบการโอนเงินผ่านธนาคารมารับความเสี่ยงนี้แทน และเสริมการอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในการรับจ่ายเงินให้มากขึ้นจะอยู่ในการดำเนินการขั้นตอนที่ 2
                สำหรับขั้นตอนที่ 3 นั้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ซื้อไม่อยู่ในพื้นที่ที่ตั้งของ     ตลาดยาง สกย. แต่เข้าประมูลซื้อยางในตลาดได้ ก็จะได้รับการบริการรับมอบส่งมอบสินค้าจากตลาดได้โดยผ่านระบบเครือข่ายการขนส่งที่จะได้รับแจ้งการจับคู่ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจากระบบตลาดยางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การมีผู้ซื้อต่างถิ่นเข้าซื้อยางในตลาด จะทำให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้น และนำไปสู่การประมูลซื้อยางในราคาที่ดีขึ้น และป้องกันการสร้างอิทธิพลในด้านการกดราคาซื้อยางของผู้ซื้อในพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง

                 อย่างไรก็ตาม คุณประโยชน์จากการยกระดับตลาดยาง สกย. เข้าสู่ระบบตลาดยางอิเล็กทรอนิกส์มีมากมายก็จริง แต่การพัฒนาตลาดยาง สกย. ให้มีความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนสู่การใช้นวัตกรรมใหม่ก็มีความยุ่งยากอยู่เช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการตลาด การเพิ่มมาตรฐานการบริหารจัดการตลาด เครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ที่ตั้งตลาด ตลอดจนถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจในวิถีตลาดแบบใหม่ การเสริมทักษะการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดที่เป็นทั้งผู้ซื้อผู้ขาย และพนักงานตลาดของ สกย.   ที่สำคัญที่สุดก็คือ การให้ความชัดเจนและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนนี้จากนโยบายและการกำหนดยุทธศาสตร์ผ่านงบประมาณ และการปรับปรุงโครงสร้างบุคลากรด้านการตลาดยางของ สกย. นั่นเอง

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2013 เวลา 15:26 น.