ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การปลูกสร้างสวนยางพารา หลักคำนวณการใช้กรดฟอร์มิกเพื่อทำยางแผ่นดิบคุณภาพในสวนยางเปิดกรีดใหม่
หลักคำนวณการใช้กรดฟอร์มิกเพื่อทำยางแผ่นดิบคุณภาพในสวนยางเปิดกรีดใหม่ PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - การปลูกสร้างสวนยางพารา
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2013 เวลา 11:15 น.

ำนวณการใช้กรดฟอร์มิกเพื่อทำยางแผ่นดิบคุณภาพในสวนยางเปิดกรีดใหม่

         เกษตรกรที่ปลูกยางพาราครั้งแรก เมื่อต้นยางเจริญเติบโตได้ขนาดเส้นรอบวง 50 เซนติเมตรวัดที่ความสูงจากพื้นดิน 1.50 เมตร ก็คงได้เวลาเปิดกรีด ซึ่งเกษตรกรหลายท่านมักจะประสบปัญหาในการทำยางแผ่นดิบ เมื่อนวดเสร็จแล้ว นำไปรีดแผ่น เกิดความเสียหายหรือผสมกรดลงไปในน้ำยางเกิดการแข็งตัวเร็วเกินไป หรือช้าเกินไปทั้ง ๆ ที่มีการผสมน้ำยางและกรดฟอร์มิก ตามที่เจ้าหน้าที่ สกย. ได้แนะนำ คือ ผสมน้ำยาง 3 ลิตร และน้ำ 2 ลิตร แล้วผสมกรดฟอร์มิก 2 ช้อนแกง ต่อน้ำ 3 กระป๋องนม กวนน้ำยางด้วยใบพาย 1 2 เที่ยว แล้วค่อยเทส่วนผสมของน้ำกรด 1 กระป๋องนม ทิ้งไว้ 30 45 นาที ยางในตะกงจะแข็งตัวแล้วนำไปนวด

          เกษตรกรหลายท่าน ไม่สามารถทำยางแผ่นดิบคุณภาพดีได้ทุกแผ่น บางแผ่นเกิดความเสียหาย เกษตรกรบางรายเกิดความเสียหายในการทำยางแผ่นทั้งหมด การแก้ไข เกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะไปสอบถามเพื่อนใกล้เรือนเคียงที่ทำยางแผ่นดิบคุณภาพได้ดี และจะได้รับคำแนะนำในการปรับการผสมน้ำยางและน้ำกรด โดยสังเกตจากความข้นของน้ำยางจากแต่ละส่วน ซึ่งกว่าจะปรับให้เป็นยางแผ่นดิบคุณภาพดีที่    สวย ๆ ได้ ต้องใช้เวลานาน สูญเสียรายได้ เพราะในสวนยางพาราเปิดกรีดใหม่ น้ำยางดี ค่า DRC         (เนื้อยางแห้ง) ประมาณ 25 28% อีกทั้งกรดฟอร์มิกที่ขายในท้องตลาดมีความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 85% ถึง 94% ดังนั้น เพื่อให้น้ำยางจับตัวเป็นก้อนได้ดี มีความยืดหยุ่นในการทำยางแผ่นดิบคุณภาพดี    ต้องใช้กรดฟอร์มิกและน้ำสะอาดในการผสมน้ำยางดังนี้ครับ

หลักคำนวณการใช้กรดฟอร์มิกและการผสมน้ำในน้ำยางสดเพื่อทำยางแผ่นดิบคุณภาพดีในสวนยางเปิดกรีดใหม่

 

 

1.  การผสมน้ำสะอาดลงในน้ำยางสด เพื่อให้น้ำยางมี  ค่า DRC (เนื้อยางแห้ง) เหลือประมาณ 15%

 

2.  การผสมกรดฟอร์มิกลงในน้ำสะอาด ให้มีค่าความเข้มข้น 2 2.5%

3.       ใช้เนื้อกรดจริง 0.4 0.8% ของเนื้อยางแห้ง (การใช้เนื้อกรดจำนวนน้อยจะทำให้ยางแข็งตัวช้าหากใช้มาก ยางจะแข็งตัวเร็ว)

เพื่อให้ได้ค่าความเข้มข้นของน้ำยางและกรดฟอร์มิกตามข้อที่ 1-3 มีวิธีคำนวณดังนี้

ตัวอย่างที่ 1.  สวนยางเปิดกรีดใหม่ได้น้ำยางสด 150 ลิตร ค่า DRC 27% ต้องการให้น้ำยางมีค่า DRC 15% จะต้องผสมน้ำ

ประมาณเท่าไหร่

                   การคำนวณ ใช้สูตรสมการ m1v1 = m2v2

                   กำหนดให้ m = ความเข้มข้นของสาร       v = ปริมาตรของสาร

          วิธีคำนวณ       สูตร     m1v    =    m2v2

                                      27x150    =    15 x v2

                                      27x150    =     v2

                                         15

                                         270      =     v2     

                  

น้ำยางสดค่า DRC 15% ต้องใช้น้ำผสม 120 ลิตร (270 150 = 120 ลิตร) หรือในการผสมในตะกงใช้น้ำยาง 3 ลิตร ผสม

น้ำ 2.4 ลิตร รวมเป็น 5.4 ลิตร

 

         

ตัวอย่างที่ 2.  มีกรดฟอร์มิกความเข้มข้น 94% ต้องการผสมให้ได้กรดฟอร์มิกความเข้มข้น 2% ปริมาณ 20 ลิตร ต้องใช้กรด

ฟอร์มิกเท่าไหร่

วิธีคำนวณ       สูตร     m1v1        =    m2v2

                                     

                             94 x v1       =    2 x 20

 

                                  v1         =    0.425  ลิตร

         

                    ต้องใช้กรดฟอร์มิก 0.425 ลิตร หรือ 425 ซีซี

 

ตัวอย่างที่ 3.  ต้องการใช้เนื้อกรดจริง 0.6% ของเนื้อยางแห้งโดยใช้สารละลายกรดฟอร์มิกความเข้มข้น 2% ในการผสมน้ำยางเข้มข้น 15% ปริมาณ 5.4 ลิตร (ตัวอย่างที่ 1) จะต้องใช้จำนวนเท่าไหร่

          วิธีคำนวณ       ให้หาค่ายางแห้งในน้ำยาง 5.4 ลิตร เข้มข้น 15% ก่อนดังนี้

                             น้ำยาง  100  ลิตร  มีเนื้อยางแห้ง 15  กิโลกรัม

                             น้ำยาง   5.4  ลิตร  มีเนื้อยางแห้ง 15 x 5.4  = 0.81 กิโลกรัม

                                                                      100

                   ได้ค่าเนื้อยางแห้ง 0.81 กิโลกรัม หรือ 810 กรัม แล้วนำมาหาค่าการใช้เนื้อกรดจริง 0.6% ของเนื้อยางแห้งดังนี้

                             เนื้อยางแห้ง  100 กรัม  ใช้เนื้อกรดจริง               0.6                กรัม

                             เนื้อยางแห้ง  810 กรัม  ใช้เนื้อกรดจริง     0.6 x 810   = 4.86      กรัม

                                                                                 100

                   เมื่อคำนวณได้ประมาณการใช้เนื้อกรดจริง 0.6% น้ำหนัก 4.86 กรัมกับน้ำหนักยางแห้ง 810 กรัม (คิดจากน้ำยางผสม 1 ตะกง ปริมาณ 5.4 ลิตร) จึงนำคิดหาปริมาณที่จะใช้สารละลายกรดฟอร์มิก 2% ดังนี้

                             เนื้อกรดจริง    2    กรัม  จากการใช้สารละลาย              100            ซีซี

                             เนื้อกรดจริง  4.86  กรัม  จากการใช้สารละลาย     100 x 4.86  =  243 ซีซี

                   สรุป จากตัวอย่างที่ 1, 2 และ 3 หากน้ำยางสดมีค่า DRC = 27% ในการผสมน้ำยาง       1 ตะกง ใช้น้ำยาง

3 ลิตร น้ำ 2.4 ลิตร สารละสายกรดฟอร์มิก 2% ปริมาณ 243 ซีซี

                  

                  ข้อสังเกต  สำหรับเกษตรกรที่เปิดกรีดยางใหม่ ควรใช้น้ำกรดฟอร์มิกความเข้มข้น 2% เนื้อกรดจริง 0.4

0.6% ของเนื้อยางแห้งให้ยางแข็งตัวข้า เมื่อทำยางแผ่นดิบจะมีความยึดหยุ่นดี มีเวลาในการทำงานมากขึ้น เกิดความเสียหาย

เวลานำยางแผ่นเข้าจักรรีดยางน้อย มีรายได้เพิ่มขึ้น

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013 เวลา 10:46 น.