ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ไม้ยางพาราแปรรูป ยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราจังหวัดเชียงรายฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราจังหวัดเชียงรายฯ PDF พิมพ์
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา - ไม้ยางพาราแปรรูป
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันพุธที่ 04 กันยายน 2013 เวลา 16:25 น.

ยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราจังหวัดเชียงรายตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย


จังหวัดเชียงรายมีแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ดังนี้


วิสัยทัศน์ (Vision)

“สร้างเกษตรกรยุคใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ สู่ตลาดสากล”


พันธกิจ (Mission)

๑.สร้างเกษตรกรยุคใหม่และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร

๒.เพิ่มผลิตภาพและคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน

๓.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

๔.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลไกภาครัฐ


เป้าประสงค์หลักการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (Golds)

๑.เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาชีพมั่นคง และรายได้จากการทำการเกษตรเพิ่มขึ้น

๒.สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดได้รับการพัฒนาการผลิตและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

๓.ทรัพยากรทางการเกษตรมีการนำไปใช้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและยั่งยืน


ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร


เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์

๑. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น Smart Farmer

๒. สถาบันเกษตรกรมีการดำเนินงานที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

 

กลยุทธ์

๑. พัฒนาเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การผลิต การแปรรูป การจำหน่าย และการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด

๒. พัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิต

๓. เสริมสร้างการเรียนรู้การทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่

๔. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร และพัฒนาเสริมสร้างสู่

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ และได้มาตรฐาน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความ

มั่นคงอาหาร

 

เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์

๑. ประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพและ มาตรฐานเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว ยางพารา ชา ลิ้นจี่ กาแฟ

๒. ขีดความสามารถในการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเพิ่มขึ้น

๓. ร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตได้มาตรฐาน

๔. มูลค่าของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น

 

กลยุทธ์

๑. พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวสินค้า เกษตรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ระดับ Safety Level หรือ

Good Agricultural Practice : GAP หรือมาตรฐานอินทรีย์

๒. ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าในเขตเกษตรเศรษฐกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีปริมาณมาก และยังมีความต้องการ

เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทางการตลาดทดแทนสินค้าเกษตรที่ประสบปัญหา

๓. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร

๔. สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปและสนับสนุนการบรรจุภัณฑ์

๕. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ได้มาตรฐาน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน

เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์

๑. การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของจังหวัดมีประสิทธิภาพ

๒. ทรัพยากรดินของจังหวัดได้รับการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมใน

การเกษตร

๓. องค์กรเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรเพิ่มขึ้น

 

กลยุทธ์

๑. เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ซ่อมแซมและส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. อนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ทรัพยากรประมง และส่งเสริมไม้เศรษฐกิจให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

๓. จัดรูปที่ดิน และปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ตลอดจนพัฒนาการใช้ที่ดิน และกำหนดพื้นที่ ให้ใช้การเกษตรได้อย่างเหมาะสม

๔. ส่งเสริมให้องค์กรเกษตรที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์

๑. บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการพัฒนาสู่การเป็น Smart Officer

๒. การบริหารจัดการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดมีประสิทธิภาพ และมีแผนการดำเนินงานเชิงรุกอย่างบูรณาการ

๓. ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการชนิดสินค้าที่สำคัญมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน     

 

กลยุทธ์

๑. พัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การเป็น Smart Officer

๒. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่การดำเนินงานเชิงรุกแบบบูรณาการ

๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลทางการเกษตรสู่ระบบ One Stop Service

ดังนั้น สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนายางพาราจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) มีรายละเอียด ดังนี้

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนายางพาราจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

 

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นแหล่งผลิตยางพาราคุณภาพ และเป็นศูนย์กลางการส่งออกยางพาราของภาคเหนือ

 

เป้าประสงค์

๑.สร้างและพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางพารา ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ และรู้ทันสถานการณ์

สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

๒.พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปยางพาราให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

๓.พัฒนาระบบการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทาง และปริมาณการจำหน่าย

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางยางพารา

แนวการพัฒนา

๑. สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพชาวสวนยางพารา

๒. สร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการตลาด เน้นการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบให้สามารถแก้ไขปัญหาพึ่งพาตนเองได้ ไปสู่เกษตรกรชาวสวนยางพารามือ

อาชีพ

๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสถาบันเกษตรกรกรด้านยางพารา

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปยางพาราให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

แนวการพัฒนา

๑. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต และการแปรรูปยางพารา

๒. ส่งเสริมการผลิตแบบกลุ่ม การผลิตหรือวิสาหกิจหรือสหกรณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันโดยการ

พัฒนาการเชื่อมโยงการผลิต การแปรรูปและการตลาดเพื่อยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการตลาดและโลจิสติกส์

แนวการพัฒนา

๑. สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินค้ายางพารา

๒. การพัฒนาโลจิสติกส์ยางพาราทั้งระบบ

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรการผลิต

แนวการพัฒนา

๑. การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกยางพารา

๒. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ยางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และมีผลผลิตสูงขึ้นสนับสนุนส่งเสริมให้

เกษตรกรสามารถผลิตพันธุ์ยางเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า

๓. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราให้มีคุณภาพ พัฒนาการเพิ่ม

ผลผลิต การแปรรูปและการตลาด มีแนวทางที่ชัดเจนในการนำผลวิจัยที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ


เอกสารอ้างอิง

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.๒๕๕๕.แผนงานสำคัญภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการเกษตรในช่วง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ )

๒. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดเชียงราย.วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕.เอกสารประกอบการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาสินค้าเศรษฐกิจหลัก (ข้าว ยางพารา)

๓. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย.วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖.เอกสารประกอบการประชุมการ

จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงราย ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:40 น.