ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การกรีดยางพารา โครงการฝึกอบรมครูยางเป็นผู้ช่วยวิทยากร “หลักสูตรพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดี”
โครงการฝึกอบรมครูยางเป็นผู้ช่วยวิทยากร “หลักสูตรพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดี” PDF พิมพ์
การกรีดยาง - การกรีดยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2013 เวลา 16:09 น.

โครงการฝึกอบรมครูยางเป็นผู้ช่วยวิทยากร

“หลักสูตรพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดี”


สกย.จ.ศรีสะเกษ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดี ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ครั้นจะอาศัยงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ในแต่ละปีงบประมาณค่อนข้างจำกัด จึงประสานงานด้านงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ.) กระทรวงแรงงาน มหาวิทยาลัย งบพัฒนาจังหวัด เป็นต้น ซึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับความร่วมมือจำนวนมาก  เแต่พนักงานมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับผู้เข้ารับการอบรม จำเป็นที่ สกย.จ.ศรีสะเกษ ต้องริเริ่มโครงการฝึกอบรมครูยางเป็นผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรการพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดี ในปีงบประมาณ 2554 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพให้ครูยางและได้ผู้ช่วยวิทยากรการพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดี จำนวน 30 คน โดยแบ่งเป็น 10 ชุดๆละ 3 คนมี พนักงานกำกับดูแล 1 คน รวมเป็น 4 คน จากการดำเนินการดังกล่าว สกย.จ.ศรีสะเกษประสบความสำเร็จทั้งด้านงบประมาณในการฝึกอบรม เกษตรกรได้รับการอบรมการกรีดยางอย่างทั่วถึง ได้ครูยางที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านการกรีดยางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดีจำนวน 30 คน และได้บูรณาการระหว่างหน่วยงาน ทำให้หน่วยงานภายนอกรู้จัก สกย.อย่างมากมาย นับว่ามีแต่ผลดีในทุกด้านทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่สำคัญคือตัวเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของชาว สกย. เรา

หลังจากที่ สกย.ได้จัดงบประมาณปี 2555 ให้แก่ทุก สกย.จ. เพื่อฝึกอบรม ครูยางเป็นผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรการพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดี ปรากฎว่า แต่ละจังหวัดนำไปปฏิบัติคนละแนวทาง บางแห่งนำไปอบรมเป็นหลักสูตรการกรีดยางก็มี ในฐานะที่ สกย.จ.ศรีสะเกษ ประสบผลสำเร็จในโครงการนี้ค่อนข้างดี จึงขอนำองค์ความรู้ “โครงการฝึกอบรมครูยางเป็นผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรการพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดี” มาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการดำเนินการโครงการดังตัวอย่างโครงการ ดังนี้ โดยเริ่มที่วัตถุประสงค์โครงการ

การดำเนินการฝึกอบรมครูยางเป็นผู้ช่วยวิทยากร

หลักสูตร การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดี


วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ครูยางเป็นผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรการพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดีร่วมกับพนักงานสงเคราะห์สวนยาง สกย.จ.ศรีสะเกษ

2.เพื่อให้ครูยางให้คำแนะนำความรู้แก่เจ้าของสวนยางหลักสูตร การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดีได้อย่างถูกต้องและเป็นการต่อยอดให้แก่ครูยางให้มีความสามารถเฉพาะทาง

3.เพื่อให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางประหยัดเวลาและงบประมาณในการฝึกอบรมโดยสามารถฝึกอบรมเกษตรกรได้ต่อปีมากขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 คนและเกษตรกรเจ้าของสวนยางผ่านการฝึกอบรมพร้อมเปิดกรีดได้เกือบทุกราย

4.เพื่อเป็นมิติใหม่ในการพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในการพึ่งพาตนเองในด้านการฝึกอบรมการกรีดยางและผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดี โดยใช้เกษตรกรสอนเกษตรกรด้วยกันเอง  มีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสนับสนุนด้านงบประมาณ และมีสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเป็นผู้ควบคุมดูแล

 

เป้าหมาย :

ได้ครูยางที่มีความสามารถเป็นผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรการพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดี จำนวน 30 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :

เดือน  ระหว่างวันที่ 25 - 31  กรกฎาคม 2554  จำนวน 7 วัน ( ตามตารางการฝึกอบรม )

 

สถานที่ดำเนินการ :

ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ

 

วิธีดำเนินการ :

1. คัดเลือกครูยาง ในเขตแต่ละพื้นที่ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลาให้กับส่วนรวม พร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยวิทยากร และเป็นบุคคลที่เคยได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดีของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สถาบันวิจัยยาง รวม 30 คน

2. ทบทวนความรู้ขั้นตอนการปฎิบัติต่างๆในการกรีดยางอย่างถูกหลักวิชาการ

3. ให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกบรรยาย การนำเสนอ และสาธิตวิธีการต่างๆให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกันฟังและดูเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและเชื่อมั่นในการเป็นวิทยากร

4. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในขั้นตอนและวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้ รูปแบบ และกระบวนการนำเสนอหลัก นำไปดำเนินการต่อไป

5. ให้ความรู้ทางทฤษฎี สาธิตและให้ฝึกปฎิบัติ สลับกับการให้ฝึกบรรยายการกรีดยางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดี

6. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกกรีดท่อนซุงและฝึกการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดี

7. วิทยากรภายนอก บรรยายและฝึกปฏิบัติ หลักการเป็นวิทยากรวันละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง

8. ติดตามประเมินผลเบื้องต้นโครงการฯโดยแผนกปฏิบัติการส่วนวิชาการและปฏิบัติการ สกย..ศรีสะเกษ หลังจากอบรม 3 เดือนและทุกไตรมาส

 

งบประมาณ :

โครงการฝึกอบรมครูยางเป็นผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตร การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดี ระยะเวลา 7 วัน จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 30 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 86,860.- บาท

(แปดหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดังรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

 

1.ค่าวัสดุอุปกรณ์

1.1 ค่าท่อนซุงยางพาราฝึกกรีดขนาด 50..ยาว 180..จำนวน 31 ท่อนๆละ 200 บาท  เป็นเงิน 6,200  บาท

1.2 ค่ามีดกรีดยาง พร้อมหินลับมีดชุดละ 200 บาท รวม 30 ชุด เป็นเงิน 6,000  บาท

1.3 ค่าแฟ้มและเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 30 ชุด 60 บาท เป็นเงิน 1,800  บาท

1.4 ค่าประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม 30 ใบๆละ 20 บาท เป็นเงิน 600  บาท

1.5 ค่าป้ายโครงการและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม เป็นเงิน 660  บาท

1.6 ค่าอัดขยายภาพ  เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 500  บาท

รวมเป็นเงิน 15,760  บาท

2. ค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน

2.1 ค่าอาหาร จำนวน 7 วันๆละ 3 มื้อๆละ 70 บาท เป็นเงิน 44,100  บาท

2.2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 7 วันๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 10,500  บาท

2.3 ค่าพาหนะเหมาจ่ายผู้เข้ารับการอบรม คนละ 200 บาท เป็นเงิน 6,000  บาท

2.4 ค่าที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 7 วันๆละ 50 บาท เป็นเงิน 10,500  บาท

รวมเป็นเงิน 71,100  บาท


3. ค่าตอบแทนสถานที่ฝึกอบรม เป็นเงิน 1,000  บาท

4.ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกจำนวน 10 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน     6,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 86,860 บาท

 

หมายเหตุรายการใดไม่พอจ่ายให้ถัวจ่ายได้ทุกรายการ


ผู้รับผิดชอบโครงการ :

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1.ได้ครูยาง เป็นผู้ช่วยวิทยากร หลักสูตร การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดีจำนวน 30 คน

2.หน่วยงานราชการต่างๆสามารถจัดสรรงบประมาณโดยมีวิทยากร พร้อมฝึกอบรมสำหรับหลักสูตร การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางและการผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดีและครูยางมีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น

3.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สามารถประหยัดงบประมาณไม่น้อยกว่าปีละ ประมาณ 2,000,000.-บาทและประหยัดเวลาในการฝึกอบรมผู้รับการสงเคราะห์ที่กำลังจะพ้นการสงเคราะห์และผู้ที่พ้นการสงเคราะห์แล้วโดยผู้รับการสงเคราะห์ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ทันต่อความต้องการก่อนเปิดกรีดยาง

 

การติดตามประเมินผล :

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมพร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ช่วยวิทยากรกรีดยางผู้ผ่านการฝึกอบรม หลังฝึกอบรม 3 เดือนและทุกไตรมาส

ผู้เขียนโครงการ

( นายอภิชน  กระจ่างแสง )

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ


ผู้ตรวจสอบ/เสนอโครงการ

( นายศิลป์ชัย  วิฑูรย์พิศาลศิลป์ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายชัยศรี  โชติรุ่งโรจน์ )

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

เคล็ดลับในการดำเนินการโครงการให้ประสบผลสำเร็จ

1.การคัดเลือกครูยางต้องเน้นคนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการกรีดยางมาแล้ว และมีจิตอาสาที่มากกว่าครูยางทั่วไปจะได้ไม่ต้องอบรมพื้นฐานการกรีดยางและเมื่อต้องออกปฏิบัติงานสามารถไปได้โดยไม่มีปัญหา

2.การสรรหาวิทยากรภายนอกที่เน้นเชิงปฏิบัติการ มากกว่าทฤษฎี

3.ควรมีสื่อการสอนเป็นเกณฑ์ในการออกไปปฏิบัติจริง (จะได้สอนตามขั้นตอนทุกครั้ง ไม่ตกหล่น)

4.พนักงานภาคสนามทุกคน รวมทั้งหัวหน้าแผนก  ผู้ช่วย และผู้อำนวยการต้องเข้าร่วมรับรู้ในการฝึกอบรม

5.ให้ผู้ช่วยวิทยากรทุกคน ได้ฝึกถ่ายทอดการเป็นวิทยากรในช่วงอบรม และต้องได้ออกปฏิบัติจริงหลังผ่านการฝึกอบรมโดยไม่ทิ้งช่วงนานเกินไป

6.ควรสรุปผลการปฏิบัติงานจริงและแก้ไขจุดบกพร่องของแต่ละคน รวมทั้งพนักงานด้วยในด้านการกำกับดูแล

7.ที่สุดคือต้องจัดค่าตอบแทนให้ผู้ช่วยวิทยากรอย่างเป็นธรรม และคุ้มค่า โดยหาค่าจากการลงมติในที่ประชุมผู้ช่วยวิทยากร และแจ้งต่อเจ้าของงบประมาณในการตั้งค่าตอบแทนวิทยากร

*** หาก สกย.จ.ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สกย.จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0 4561 7828

หรือที่ ผช.ผอ.สกย.จ.ศรีสะเกษ โทร.08 1937 3694 / ผอ.สกย.จ.ศรีสะเกษ โทร.08 5485 1546 ***

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2013 เวลา 16:46 น.