ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การปลูกสร้างสวนยางพารา ส่งเสริมให้ปลูกพืชคลุมดินชนิดใดดีในภาคอีสาน
ส่งเสริมให้ปลูกพืชคลุมดินชนิดใดดีในภาคอีสาน PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - การปลูกสร้างสวนยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2013 เวลา 11:19 น.

การทดลองปลูกพืชคลุมสามชนิดของ สกย.จ.นครราชสีมา


สกย.จ.นครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทดลองปลูกพืชคลุมดินในสวนยางโดยใช้แปลง

โครงการปลูกยางพารา ๑๐๐ไร่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นแปลงทดลอง ตามข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เมื่อกลางปี ๒๕๕๓

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพืชคลุมที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมให้ชาวสวนยางนำปลูกในสวนยางพาราพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

โดยใช้พืชคลุม 3 ชนิด ได้แก่

๑.เพอราเรีย พื้นที่ปลูก ๓ ไร่

๒.มูคูน่า พื้นที่ปลูก ๑ ไร่

๓.ซีรูเลี่ยม พื้นที่ปลูก ๑ ไร่

 

วิธีการปลูก

เตรียมแปลง โดยการไถพรวนก่อน แล้วจึงนำพืชคลุมลงปลูก

๑. เพอราเรีย ปลูก ๓ ไร่ โดยการแช่เมล็ดในน้ำก่อน ๑ คืน แล้วนำเมล็ดมาคลุกกับปุ๋ยหินฟอสเฟส การปลูกโดยการหว่านในระหว่างแถวยาง

๒.ซีรูเลี่ยม ปลูก ๑ ไร่ โดยการแช่น้ำไว้ ๑ คืนแล้วนำมาคลุกกับปุ๋ยหินฟอสเฟส แล้วนำไปปลูกเป็นหลุมห่างกันหลุมละ ๑ เมตร จำนวน ๒ แถวในระหว่างแถวยาง และส่วนหนึ่งเป็น ซีรูเลี่ยม ที่เพาะชำเมล็ดในถุง ได้มาจาก สกย.จ.ชุมพร

๓.มูคูน่า ปลูก  ๑  ไร่ โดยการแช่น้ำไว้ ๑ คืนแล้วนำมาเพาะในถุงชำก่อน จนต้นโตแตกใบจริงแล้วจึงนำไปปลูกเป็นหลุมห่างกันหลุมละ ๓-๔ เมตร จำนวน ๑ แถว และส่วนหนึ่งเป็น มูคูน่า ที่เพาะกิ่งชำในถุง  ได้มาจาก สกย.จ.บุรีรัมย์

 

ผลการทดลองพบปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้

๑. พื้นที่ใช้ทดลองปลูกซีรูเลี่ยมและมูคูน่า เป็นดินก้นสระที่ขุดทำสระเก็บน้ำเพื่อใช้รดน้ำต้นยางในช่วงแล้ง สำหรับการทดลองการให้น้ำระบบน้ำหยดและน้ำเหวี่ยง จึงมีธาตุอาหารในดินน้อย แม้จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เสริมแล้วบางส่วนก็ไม่ประสบความสำเร็จ ประกอบกับฝนขัดข้องไม่เป็นไปตามฤดูจึงต้องนำระบบน้ำเข้ามาช่วยในช่วง ๔ เดือนแรก ทุกๆ ๖-๗วัน โดยเฉพาะพืชคลุมชนิดซีรูเลี่ยม และพืชคลุมชนิดมูคูน่า

๒. การเพาะเมล็ดซีรูเลี่ยมมีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำ ต้องนำต้นกล้าจาก สกย.จ.ชุมพร มาปลูกเพิ่มเติม และต้องให้น้ำในช่วงที่กระทบแล้งระยะยาว การเจริญเติบโตช้ามาก ไม่สามารถแข่งขันกับวัชพืชได้ และรดน้ำช่วยทุกๆ ๗-๑๐ วัน

๓. การเพาะเมล็ดมูคูน่า มีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำ ต้องนำกล้ามาจาก สกย.จ.บุรีรัมย์ มาปลูกเพิ่มแต่ยังตายต่อเนื่องจนเหลือเพียง ๔๕ ต้น และใช้ระบบน้ำหยดช่วยในช่วงกระทบแล้ง พร้อมกับการให้น้ำต้นยางพาราทุกๆ ๓-๔ วัน

๔. สำหรับเพอราเรีย หว่านในช่วงที่มีฝนตก เปอร์เซ็นต์การงอกดีมากและการเจริญเติบโตของต้นกล้าดีพอสมควรไม่ประสบปัญหาใดแม้ว่าจะกระทบแล้งในบางช่วงทั้งที่ไม่มีการให้น้ำเสริมแต่อย่างใด

พืชคลุม ทั้ง 3 ชนิด ปัจจุบันอายุเกิน 1 ปี โดยการเจริญเติบโตของพืชคลุมทั้ง 3 ชนิด แม้ไม่ได้ให้ปุ๋ยบำรุงเพิ่มอีก

๑. เพอราเรีย เป็นพืชคลุมที่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างเร็ว แม้ในช่วงแรกจะเจริญเติบโตได้ช้าเพราะกระทบแล้งนาน และไม่ได้ให้น้ำช่วย แต่เมื่อเข้าฤดูฝนในปีที่แล้ว ก็สามารถคลุมพื้นที่สวนยางได้ทั้งหมด สามารถควบคุมวัชพืชได้ดี เมื่อเข้าฤดูแล้งต้นจะตายหมด จึงต้องให้ระมัดระวังเรื่องไฟไหม้ลักษณะต้นมีลักษณะเถาใหญ่ ใบใหญ่และหนา ทนร่มเงา แต่ไม่ทนแล้ง

๒. มูคูน่า เป็นเถาเลื้อยขนาดใหญ่ ใบใหญ่หนา เจริญเติบโตเร็ว ระบบรากลึกกว่าพืชคลุมชนิดอื่นๆ แต่กว่าจะตั้งตัวได้ใช้เวลานาน และไม่ชอบในที่น้ำขังจะเน่าตาย  และช่วงกระทบแล้งได้ใช้ระบบน้ำหยดมาช่วย มีการให้ปุ๋ยเพียง ๒ ครั้ง หลังปลูกเมื่อตั้งตัวได้แล้วในช่วง ๗ วันสามารถทอดยอดไปได้ไกลถึง ๒-๓ เมตร และใน ๑ ปีสามารถครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดและเจริญเติบโตดีมาก ดีกว่า พืชคลุมชนิดเพอราเรีย และพืชคลุมชนิดซีรูเลี่ยม จะมีการไต่ขึ้นต้นยางพาราทุกต้นที่เจริญเติบโตผ่านต้องหมั่นเข้าไปดูแลไม่ให้ไต่ขึ้นต้นยาง

๓. ซีรูเลี่ยม เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตในช่วงแรกช้ามาก และการปราบวัชพืชต้องทำบ่อยกว่าพืชคลุมชนิดอื่น ต้องใช้เวลายาวนานจึงจะคลุมพื้นที่ได้เต็มที่ และต้องดูแลมากกว่าพืชคลุมชนิดอื่น ต้องปราบวัชพืชถึง 2 ครั้งในช่วงที่เริ่มปลูก

 

สรุปผลการทดลองจากการสังเกต ได้ดังนี้

๑. เพอราเรีย สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพ

๒. มูคูน่า ต้องให้การดูแลในระยะแรกเพื่อให้ตั้งตัวได้และใส่ปุ๋ยบำรุงเพียงครั้งเดียว ใช้การดูแลมากกว่าเพอราเรีย

๓. ซีรูเลี่ยม ปัญหาในเรื่องต้องเตรียมดินให้ดี ปราบวัชพืชให้หมดก่อนการปลูกเพราะเจริญเติบโตช้า และการดูแลในระยะแรกปลูกต้องปราบวัชพืชเพิ่มเติมและใส่ปุ๋ยบำรุงอีกหลังปลูกไปแล้ว ๒-๓ เดือน

 

ขอขอบคุณ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครราชสีมา


ภาพพืชคลุมดิน ชนิด มูคูน่า

ปี 2554

 

ปี 2555

พืชคลุมชนิดเพอราเรีย

ปี 2554

 

ปี  2555

พืชคลุมชนิดซีรูเลียม

ปี 2554

 

ปี 2555


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2013 เวลา 14:58 น.