ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

บทความ IT ขั้นตอนการสร้าง KM
ขั้นตอนการสร้าง KM PDF พิมพ์
KM สำหรับพนักงาน - บทความ IT
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 16:19 น.

ขั้นตอนการสร้าง KM

การใช้งานระบบ  KM ส่วนมากนิยมนำเสนอข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาหาความรู้เข้ามาค้นคว้าองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้สะดวก ดังนั้นจึง  ต้องสร้างเว็บไซต์ ขึ้นมา โดยใช้โปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์ เช่น โปรแกรม Joomla ซึ่งเป็นโปรแกรมในการสร้าง website สำเร็จรูปที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วโลก

ขั้นตอนการสร้างแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1   เป็นการ สร้าง KM Club เพื่อให้มี  CLUB ของหน่วยงานตัวเอง เช่น  ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  สร้าง URL คือ  http://km.rubber.co.th/IT

ขั้นตอนการสร้าง KM CLUB

  1. Remote ไปที่เครื่อง Server ตามหมายเลข IP ของเครื่อง Server
  2. ใส่ Login         xxxxxxxxxx  (รู้ก็บอกไม่ได้)
  3. ใส่ Password   xxxxxxxxxx  (ไม่รู้ค่ะ)
  4. C:apache>htdoes
  5. แล้วทำการคัดลอก CLUB ที่มีอยู่แล้วมาเปลี่ยนชื่อเป็น CLUB ของเรา เข่น คัดลอก IT มาเป็น YoungGirl

***ขั้นตอนนี้ ท่าน ๆ ไม่ต้องสร้างเองหรอกค่ะ  เพราะคน IT เขาจะสร้างให้เป็นบริการที่ฝ่ายเทคโนโลยยีสารสนเทศ มอบให้ท่านเป็นพิเศษ แต่ท่านจะรู้ว่า website ของ Club ท่านนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ด้วยประการฉะนี้แล...

ถึงขั้นตอนนี้ ท่านก็จะมี Website KM Club เรียบร้อยแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไป เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะเป็นขั้นตอนการสร้างเนื้อหา บอกเล่าเรื่องราว ความเป็นมาของงาน สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานลุล่วงตามวัตถุประสงค์

ส่วนที่ 2 ขึ้นตอนการสร้างเมนูและบทความ

  1. 1. เริ่มต้นด้วยคำถาม โดยเป็นคำถามที่ท่านต้องถามตัวเองว่า หน่วยงานของท่านต้องการให้ความรู้อะไรที่มีประโยชน์ กับเพื่อพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ ท่านก็เขียนเป็นหัวเรื่องเอาไว้  โปรดอย่าลืมว่าเรื่องที่นำมาเขียนเป็นหัวเรื่องนี้ ต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานของท่าน เช่น เรื่องของฝ่ายเทคโนดลยีสารสนเทศ ก็จะเกี่ยวข้องกับส่วนงานต่าง ๆ ของฝ่าย  มีระบบงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบรับคำขอ ระบบ ตรวจสวน ระบบบัญชีสงเคราะห์ ฯลฯ ระบบงานเหล่านี้ เปิดให้บริการกับทุกสาขา ทำให้พบสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้มากมาย  กูรู ประจำระบบงานต่าง ๆ ของศูนย์สารสนเทศ จึงเป็นผู้สร้างเนื้อหา ให้ความรู้และตอบปัญหาเหล่านั้น
  2. 2. นำเนื้อหาบทความ ที่เกี่ยวข้องกัน มารวมไว้ในกลุ่มเดียวกัน แล้วสร้างเป็นแผนผังเมนูขึ้นมา โดยเรียงลำดับตามความสำคัญของเนื้อหาที่ท่านจะนำเสนอ อย่าเผลอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของท่าน เพราะในหลาย ๆ Club กังวลว่า เพื่อนพนักงานไม่รู้ว่าหน่วยงานและท่านเป็นใครใน สกย.  เลยนำเสนอในหน้าแรกของเมนูซะเลย  ยังงี้แยกไม่ออกว่าท่านกำลังทำ KM ให้กับหน่วยงาน หรือกำลังใช้ Hi5 ส่วนตัวกันแน่

3. ขั้นตอนการสร้างเมนู เป็นขั้นตอนที่นำแผนผังเมนูที่ท่านได้ออกแบบไว้ในข้อ 2 มาสร้างเป็นเมนูบนหน้าแรกของ KM Club มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ (หมายเหตุ คนที่จะสร้างเมนูได้ ต้อง เป็น Administrator = ผู้ดูแลระบบ นะค่ะ ถึงจะมีรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านเข้าไปสร้าง เมนู)

3.1 เข้าสู่เว็บไซต์ KM Club ของหน่วยงานตัวเอง เช่น http://km.rubber.co.th/IT เป็น Website KM Club ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  หน้าจอจะปรากฎหน้า web แรกของ KM Club ฝ่่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.2 เลือก เข้าระบบหลังบ้าน จะปรากฎ หน้าต่าง ให้ใส่ ชื่อผู้ใช้ และใส่รหัสผ่าน ที่ช่อง ชื่อผู้ใช้ ให้ใส่ รหัสพนักงาน 4 ตัว ของ ผู้ดูแลระบบ และที่ช่องรหัสผ่านให้ใส่ รหัสพนักงาน 4 ตัว เหมือนกัน

3.3 กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ ที่หน้าจอจะปรากฎ หน้าต่างการทำงานของผู้ดูแลระบบ

3.4 เลือก   Menu บน Main Menu

3.5 เลือก สร้างใหม่ (สังเกตุ รูปวงกลมสีเขียว มีเครื่องหมายบวกสีขาวอยู่ข้างในวงกลม เขียนคำอธิบายว่า สร้างใหม่)

3.6 จะปรากฎ หน้าต่าง รายการเมนู  : [สร้างใหม่]  ให้เลือก บทความ

3.7 เลือก  โครงร่าง Section มาตรฐาน

3.8 ใส่รายละเอียดรายการเมนู  เช่น ชื่อเรื่อง (ชื่อเมนู) ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ในเบื้องต้นเลือกใช้ค่าตามเครื่องที่เครื่องกำหนดให้ก่อน

3.9 กดปุ่ม บันทึก

3.10 ทดสอบว่า ชื่อเมนูที่ท่านสร้าง ปรากฎที่หน้าแรกของ KM Club โดย ไปที่ website KM Club เช่น http://km.rubber.co.th/IT แล้วกดปุ่ม Function   F5  เพื่อ Update ข้อมูลใหม่  เท่านี้ก็สร้างเมนูใหม่ได้แล้วค่ะ

4. ขั้นตอนการเขียนเนื้อหาบทความ

ขั้นตอนนนี้เป็นการเขียนเนื้อหาขององค์ความรู้ที่ต้องการเผยแพร่

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2017 เวลา 09:09 น.