ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การถ่ายโอนความรู้จากผู้เกษียณ เทคนิค ความรู้ ประสบการณ์ที่ถ่ายโอนจากผู้ที่เกษียณอายุ นายสมภพ บุญสนอง
เทคนิค ความรู้ ประสบการณ์ที่ถ่ายโอนจากผู้ที่เกษียณอายุ นายสมภพ บุญสนอง PDF พิมพ์
ที่นี่ สกย. - การถ่ายโอนความรู้จากผู้เกษียณ
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2012 เวลา 10:01 น.

เทคนิค  ความรู้  ประสบการณ์ที่ถ่ายโอนจากผู้ที่เกษียณอายุ

นายสมภพ                                    นามสกุล  บุญสนอง

เริ่มปฏิบัติงานเมื่อ   ๑๐   สิงหาคม    ๒๕๒๑       ตำแหน่ง  พตส. ๓

สังกัด   สสจ. นราธิวาส

ดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้าย   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  สังกัด  สนง. กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดอุดรธานี

๑.       เทคนิค  ความรู้  ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

-          หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ / พันธกิจของสำนักงานหรือแม้แต่เป็นเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นความรู้ด้านวิชาการ , สังคม , ฯลฯ ผมได้ความรู้จากวารสารสวนยาง,นิตยสารยางไทย, สภาวะตลาดราคายางธรรมชาติของกรมวิชาการเกษตร , หนังสือวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น เราจะมีเรื่องใหม่ ๆ ไปคุยกับเกษตรกรอยู่เสมอ

-          การออกไปปฏิบัติงานในท้องที่ต้องบันทึกผลการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด  เรื่องที่เป็นเป้าหมายที่สำคัญทุกเรื่อง  เช่น  การออกไปประชุม , การฝึกอบรมต่าง ๆต้องรายงานและบันทึกภาพการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

-          กรณีที่มีเหตุการณ์ที่เห็นว่าจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์อาจจะเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของสำนักงาน  ทำให้สำนักงานเสียประโยชน์หรือเรื่องที่อาจทำเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเสียหาย  ในฐานะพนักงานอย่าดูดายเด็ดขาดต้องรีบเข้าไปหาข้อมูลหาวิธีเข้าไปแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  ชี้แจงทำความเข้าใจทันทีบันทึกภาพตามความจำเป็น (ผมจะมีกล้องถ่ายรูปทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงาน)       แล้วรายงานเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที

-          ฝึกฝนตัวเองให้มีความชำนาญทำได้จริงว่ามีฝีมือ  เพราะในการออกฝึกอบรมให้เกษตรการสาธิต  ต้องปฏิบัติงานได้จริงเช่น  การติดตายาง , การกรีดยาง ,การทำยางแผ่น ฯลฯ เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้จะได้รับความศรัทธาและยอมรับถือจากเกษตรกรเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสำนักงาน

๒.      เทคนิคหรือเคล็ดลับด้านอื่น ๆ

-          รู้จักวางตัวเป็นกันเองกับเกษตรกรให้เกียรติและความรักนับถือแก่เขา  พูดจายิ้มแย้มแจ่มใส  ไม่เอาเปรียบและมีความจริงใจในการให้บริการท่านจะได้มิตรภาพกลับมา

 

-          หาโอกาสเข้าไปสัมผัสสร้างสัมพันธภาพกับเกษตรกรที่เป็นผู้นำ  ยกย่องและให้ความสำคัญทั้งต่อหน้าและลับหลังเกษตรกรรายอื่น ๆ หมั่นออกท้องที่สร้างมวลชนโดยหาโอกาสเข้าไปพักค้างคืนที่บ้านเกษตรกรที่เป็นระดับแกนนำ  ซื้อของไปฝากหากับข้าวไปทำอาหารกินกัน (อย่าไปมือเปล่า) เชิญเกษตรกรรายอื่น ๆ ข้างเคียงมาร่วมรับประทานอาหาร  พูดคุยสาระทุกข์รับฟังปัญหาได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันการสร้างมวลชนทำให้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรดีมากทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมามากมาย

-          ต้องรู้จัดทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆด้วย  เราต้องเปิดตัวเองต้องเข้าไปบูรณาการงานร่วมกับทุกหน่วยงานทุกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ  ให้ความรวมมือความอนุเคราะห์เมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อมีโอกาสเช่นงานยุทธศาสตร์จังหวัด , โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ , คลินิกเกษตร ฯลฯ  นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักงานแล้วเราจะได้รับความเกรงใจให้เกียรติ  เป็นที่เชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทำให้สำนักงานเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวางและเร็วขึ้น  ได้เพื่อนมากขึ้น

-          หาเวลาไปปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ๆ  ถ้ามีโอกาสหรือเมื่อได้รับเชิญ  เช่นสภากาแฟของจังหวัด , งานรื่นเริงต่าง ๆ งานที่เชิญไปเป็นเกียรติ ฯล ฯ  ไม่ควรหลีกเลี่ยงงานพิธีประจำปีที่สำคัญต่างๆ ควรให้ความร่วมมือตามความจำเป็น  เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา , วันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ เหล่านี้นอกจากจะสร้างความพร้อมเพรียงร่มมือร่วมใจในสำนักงานเราแล้วยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักชาติ  ศาสตร์  และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม

-          แบ่งเวลามาทำงานเพื่อส่วนรวมบ้าง  เช่น  อนุกรรมการ สอ.สกย., กรรมการดำเนินการ สอ.สกย., อนุกรรมการ สร.สกย. , กรรมการ  สร.สกย. ฯลฯ เป็นต้น  เราจะได้ประสบการณ์จากตรงนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการประชุม , การทำรายงานการประชุม , การเขียนโครงการ , การพูดในที่ประชุม, การรู้เรื่องกฎหมาย , การตีความ  สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานและส่วนตัว

-          การทำงานปกติต้องมีการปรึกษาหารือมีการประชุมวางแผนอย่างน้อยเดือนละครั้งในทุกระดับตั้งแต่  ระดับแผนก ,ระดับกองและระดับส่วนงาน  การประชุมถือเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะงานที่เป็นเรื่องเร่งด่วน  งานนโยบาย  การประชุม เตรียมความพร้อมล่วงหน้าจะทำให้งานทุกอย่างมีการวางแผน , วางกลยุทธ์และมีกรอบแนวทางที่เป็นระบบบุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจตรงกันทำให้งานประสบผลสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย

-          ประกาศจุดยืนในการทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั้นและวางตัวเป็นตัวอย่างที่ดีแกเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  การทำงานต้องร่วมกันทำงานเป็นทีมเราในฐานะหัวหน้าทีมจะต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกน้องเปรียบเสมือนมังกรถ้าหัวไม่ส่ายหางจะขยับได้อย่างไร  ดั้งนั้น  ในการทำงานคนเป็นหัวหน้าจะต้องทำเป็นตัวอย่างก่อนเมื่อหัวขยับหางก็จะขยับตามมาอย่าแน่นนอน  เรียกว่าหัวสายหางจึงขยับตามกัน

-          ทำงานต้องตรงต่อเวลาอย่าผิดนัดเจ้าของสวนถ้าไปไม่ได้รีบโทรศัพท์ไปเลื่อนนัดจำไว้ว่าอย่างให้เกษตรกรคอย  การออกปฏิบัติงานภาคสนามจะต้องทำตามแผนงานที่วางไว้การทำงานจะต้องมีแผน (แผนงานปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น) การให้บริการจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าวางตัวเป็นเจ้าขุนมูลนาย  ถือเกษตรกรเป็นญาติมิตร  ถือเพื่อนร่วมงานเป็นพี่น้อง  ทำงานด้วยความสนุกสนานเป็นสุขเมื่อทำงาน

๓.      เทคนิคที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ

-          ให้ความร่วมมือเข้าไปร่วมงานเกือบทุกครั้งที่มีโอกาส  ทั้งที่เป็นงานรับผิดชอบในหน้าที่หรือเป็นงานส่วนรวมในสังคม  การแต่งกายต้องสุภาพและถูกกาลเทศะให้ความร่วมมือใส่ชุดตามวันที่กำหนด  เช่น  วันจันทร์ใส่เครื่องแบบ , วันอังคารใส่ชุดที่เป็นผ้าไทยเป็นต้น  แสดงความมีวินัยความมีระเบียบแบบแผน

-          ศึกษาเพิ่มเติมหรือเรียนต่ออ่านหนังสือหาความรู้เมื่อมีเวลาว่างเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ  เพื่อพัฒนาตัวเองให้ทันเหตุการณ์ปรับปรุงตัวเองให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่ก้าวขึ้นไป  เป็นการก้าวทันสถานการณ์และเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเรียกว่าก้าวให้ทันเทคโนโลยีและยุคสมัย

-          ทำงานด้วยความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร  อุทิศเวลาให้กับงานที่รับผิดชอบ  หลีกเลี่ยงเรื่องที่ผิดวินัยไม่ใช้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบมาหาประโยชน์เอาเปรียบสำนักงานและเกษตรกร

-          งานทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะทำงานต้องสะสางให้หมดทุกวันอย่าให้งานค้างโดยไม่จำเป็นส่งรายงานให้ตรงเวลาที่กำหนดงานที่เรื่องเร่งด่วนต้องดำเนินการทันที  การสร้างทีมงาน  การประชุมทีมงานเพื่อมอบหมายงานผมก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะเราต้องทำงานเป็นทีม  การถ่ายทอดความรู้  ประสบการณ์จากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้องจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ

-          ไม่หลีกเลี่ยงงาน  ต้องรู้จักอาสานาย  กล้าที่จะเข้าไปทำงานที่เป็นงานยาก  งานท้าทาย  งานที่เป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อแสดงศักยภาพและหาโอกาสทำงานเพื่อองค์กรแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร  นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโอกาสให้ตัวเองได้เข้าไปทดลองปฏิบัติงานที่ยังไม่เคยทำมาก่อน  เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้ตนเอง  เช่นการจัดรายการวิทยุ , การให้สัมภาษณ์หรือ เป็นตัวละครในการทำสารคดีเอออกรายการโทรทัศน์  เป็นต้น

-          อาสาเข้าไปทำงานที่เป็นเรื่องส่วนงาน  อาสาเข้าไปร่วมงานเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ เมื่อมีโอกาส  เช่น  กรรมการ  สอ.สกย. , กรรมการ สร.สกย.  การช่วยเหลือเพื่อร่วมงานเมื่อคราวตกทุกข์ได้ยาก  การเยี่ยมให้กำลังใจเมื่อคราวป่วยไข้  ให้ความเอื้ออาทรแก่เพื่อร่วมงานความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงานก็จะตามมา

๔.      กิจกรรม  งาน  ระบบงานที่ท่านมีความเห็นว่าสมควรปรับปรุงโปรดระบุสาเหตุพร้อมแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

-          ปัญหาในการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาสวนยาง  เพื่อสนองนโยบายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางนั้น  มีข้อน่าสังเกตว่า  กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้ (ยกเว้นกลุ่มเก่าที่จัดตั้งมาก่อนแล้ว)เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาอย่างเร่งด่วนเป็นกลุ่มเฉพาะกิจที่หละหลวมขาดความรอบครอบรัดกุม  เพราะอาจจะมีพ่อค้ายางแฝงตัวเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ตามโครงการนี้  โดยแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จทั้ง ๆ ที่ตัวเองไม่ได้มีสวนยางหรือมีแต่แจ้งว่ามีมากทำให้คนที่ได้ประโยชน์คือกลุ่มพ่อค้าที่แฝงตัวมา  สำนักงานควรใช้วิกฤติให้เป็นโอกาสโดยสมควรดำเนินการดังนี้

๑.      กำหนดเงื่อนไขให้เจ้าของสวนยางที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนของสำนักงานอยู่ก่อนแล้ว

๒.      เจ้าของาวนยางรายใดยังไม่มาขึ้นทะเบียนก็ควรเร่งรัดให้มาเข้าร่วมโครงการบำรุงรักษา ฯ เพราะสวนตามโครงการทุกรายจะต้องผ่านการสำรวจและจับพิกัดสวนยางรวมทั้งมีหลักฐานที่มาประกอบการเข้าร่วมโครงการด้วย  นอกจากจะได้สวนยางมาอยู่ในความดูแลของ สกย.  เพิ่มขึ้นแล้วยังป้องกันพ่อค้าที่จะมาสวนสิทธิ์ได้อีกด้วย

๓.      จัดสรรงบประมาณในการสำรวจสวนยางรายใหม่ตามโครงการบำรุงรักษาสวนยางและการกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต  เป็นการเพิ่มจำนวนสวนยางที่  สกย. จะต้องเข้าไปดูแลในงบปีประมาณใหม่  ในขณะที่โครงการการปลูกยางในพื้นที่แห่งใหม่ระยะที่    มีความเป็นไปได้น้อยเพราะยางพาราอยู่ในสภาวะราคาตกต่ำ  ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปลูกเพิ่ม  จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะเพิ่มจำนวนสวนยางที่เจ้าของสวนลงทุนปลูกเองเข้ามาอยู่ในความดูแลของ สกย.  เป็นการหางานมาเพิ่มและถือโอกาสสำรวจพื้นที่ปลูกยางที่ตกสำรวจของแต่ละจังหวัด  ซึ่งสวนยางที่เกษตรกรลงทุนปลูกเองนี้ยังมีอีกมากมายที่ยังไม่มีโอกาสมาขึ้นทะเบียนของ  สกย.

Воспроизведение "скачать песню перемен требуют наши сердца" мысленно воображаемых объектов.

В одном из них, закутанном "стихи цветаевой скачать" с головы до ног и сидящем на муле, можно было "игра элвин и бурундуки скачать игру" узнать женщину.

Я пишу правду и не боюсь опровержений.

Отчаянный крик, "песня джой скачать" который вырвался у "скачать песню бумера" юнги, возвестил его начало.

Посторонний наблюдатель, не "бот для зомби фермы скачать" зная страшных условий игры, подумал бы, что матросы, потехи "скачать эмуляторы для андроид" ради, затеяли лотерею с каким-нибудь "девушки голые скачать" пустячным выигрышем.

Ни сестра, ни я ни разу не проговорились "настольный теннис скачать игру бесплатно" о нашем знакомстве ни отцу, ни матери, хотя мы "скачать игру братва и кольцо братва и кольцо" не прибегали ни к каким уловкам, чтобы скрыть нашу тайну.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013 เวลา 22:15 น.