ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การถ่ายโอนความรู้จากผู้เกษียณ เทคนิค ความรู้ ประสบการณ์ที่ถ่ายโอนจากผู้ที่เกษียณอายุ นาย ชุมพล กิติสาธร
เทคนิค ความรู้ ประสบการณ์ที่ถ่ายโอนจากผู้ที่เกษียณอายุ นาย ชุมพล กิติสาธร PDF พิมพ์
ที่นี่ สกย. - การถ่ายโอนความรู้จากผู้เกษียณ
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2012 เวลา 10:00 น.

เทคนิค  ความรู้  ประสบการณ์ที่ถ่ายโอนจากผู้ที่เกษียณอายุ

 

นาย  ชุมพล                                           นาสกุล กิติสาธร

เริ่มปฏิบัติงานเมื่อ  ๑๒ มีนาคม  ๒๕๑๖             ตำแหน่ง  พนักงานสงเคราะห์สวนยาง

สังกัด  สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยะลา

ดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้าย  ผอ. สกย.ยะลา  สังกัด  สกย.จ.ยะลา

๑.  เทคนิค  ความรู้  ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

        -  นโยบายของรัฐและ สกย. ต้องนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม  ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้  ระดมความคิด  กำหนด

           เป้าหมายเพื่อให้ทุกคนช่วยดันภารกิจต่าง ๆ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

 

        -  ทีมงานเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่จะมีส่วนร่วมให้โครงการต่าง ๆ สำเร็จตามวัตถุประสงค์  เราจะกระตุ้นพนักงานที่

           มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร  และกำหนดทิศทางให้พนักงานเข้ามามีบทบาทตามภารกิจ 

           อย่างเหมาะสมภารกิจตามหน้าที่  ต้องซักซ้อมความเข้าใจให้ชัดเจน มีการเชื่อมประสานกัน 

           ช่วยเหลือเกื้อหนุนกัน  เพื่อก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วม

 

        -  กิจกรรมส่วนร่วม  มิใช่เป็นหน้าที่  แต่เป็นกิจกรรมที่พึ่งกระทำที่จะก่อให้เกิดความสามัคคี  การช่วยเหลือสังคม   

           การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  งานบุญ งานเลี้ยงสังสรรค์

 

        -  การพัฒนาพนักงาน  ปลูกจิตสำนึกให้รับใช้องค์กร  เน้นจรรยาบรรณ  วินัย  พนักงานต้องมีวิสัยทัศร่วม

 

        -  ความโปร่งใส  ต้องเป็นต้นแบบ   ความซื้อสัตย์  เป็นเกราะป้องกันภัย  เป็นพฤติกรรมที่สังคมเรียกร้อง  ถ้าเรา

           ไม่สามารถผ่านจุดนี้ได้  ก็ยากที่จะสำเร็จในทุก ๆเรื่อง

 

๒.  เทคนิคหรือเคล็ดลับด้านอื่น ๆ

 

        -  งาน สกย.เป็นงานส่งเสริมจะต้องมีจิตอาสา  มีวิญญาณในการส่งเสริม  เอื้ออารี  เมตตาต่อเกษตรกร

 

        -  สนุกสนานกับงานที่ทำแล้วจะมีแรงขับให้ทำงาน

 

        -  กล้าพอที่จะเสี่ยง

 

        -  การมีระเบียบวินัย

 

 

๓.  เทคนิคที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ

 

        -  ความคิดไม่หยุดนิ่ง  คิดเสมอ  สร้างสรรค์เชิงบวก  และคิดเพื่อส่วนร่วม

 

        -  ทำงานอย่างจริงจังถึงลูกถึงคน  รับผิดชอบในหน้าที่  ต่อผลงาน  ต่อองค์กร  และเกษตรกร

 

        -  มีจิตวิญญาณในการส่งเสริม  ความมีเมตา  ซื่อสัตย์ต่อประชาชน

 

๔.  กิจกรรม  งาน  ระบบงานที่ท่านมีความเห็นว่า  สมควรปรับปรุง  โปรดระบุเหตุพร้อมแนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

 

        -  กรแต่งตั้งบรรจุ  ต้องโปร่งใสและเป็นธรรม

 

        -  งานอำนวยการไม่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันภารกิจเท่าที่ควร

 

        -  การประชาสัมพันธ์  สกย. สร้างผลงานมากมายแต่ขาดประชาสัมพันธ์