ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การพัฒนาบุคลากร แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คือ อะไร
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คือ อะไร PDF พิมพ์
KM สำหรับพนักงาน - การพัฒนาบุคลากร
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:14 น.

 

ยุทธศาสตร์ คืออะไร 

           “ยุทธศาสตร์ คือ สิ่งที่องค์กรทำเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ

แผนที่ยุทธศาสตร์ คืออะไร 

       การเขียนแผนที่ยุทธศาสตร์ได้ต้องมียุทธศาสตร์ การที่องค์กรจะไปสู่ความสำเร็จได้นั้นก็จำเป็นต้องมีวิธีการบริหารจัดการหรือที่เรียกว่า  การบริหารยุทธศาสตร์ 

หากลองถามคนในองค์กร แล้วดูว่ามีกี่คนที่รู้ว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด และเป้าหมายขององค์กรคืออะไร และจะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นกันได้อย่างไร ซึ่งถ้า

หากคนในองค์กรส่วนใหญ่ตอบไม่ได้ หรือตอบได้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็แสดงให้เห็นว่า

แนวทางการทำงานของคนในองค์กรยังเป็นแบบแยกส่วนอยู่ ซึ่งก็เหมือนกับว่ายังมีช่องว่าง

ที่ยังรอการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ นั่นเอง ดังนั้นจำเป็นต้องมีแผนที่

ยุทธศาสตร์ ที่จะบอกถึงทิศทางและการเชื่อมโยงเป้าหมายต่าง ๆ ขององค์กรในแต่ละด้าน

ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

แผนที่ยุทธศาสตร์ คือ แผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ขององค์กร ในรูปแบบของ

ความสัมพันธ์ในเชิงของเหตุและผล เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่องค์กรปรารถนา

ใน  4  มิติหรือมุมมอง  ของ BSC ประกอบด้วย

 

1. มุมุมองด้านการเงิน (Financial Perspective)

 

2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)

 

3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)

 

4. มุมุมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)

 

โดยภายใต้แต่ละมุมมอง ประกอบด้วย

 

1. วัตถุประสงค์(Objective)คือสิ่งที่องค์กรมุ่งหวังหรือต้องการที่จะบรรลุในแต่ละด้าน

 

2. ตัวชี้วัด (Measures หรือ Key Performance Indicators:KPIs) คือ ตัวชี้วัดของวัตถุ

 

ประสงค์ในแต่ละด้านและตัวชี้วัดเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดว่าองค์กรบรรลุวัตถุ

 

ประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่

 

3. เป้าหมาย (Target) คือเป้าหมายหรือตัวเลขที่องค์กรต้องการจะบรรลุในตัวชี้วัดแต่ละ

 

ประการ

 

4. ความคิดริเริ่มหรือสิ่งที่จะทำ (Initiatives) คือแผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมที่องค์กร

จะจัดทำเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

 

      นอกจากองค์ประกอบทั้ง 4 แล้ว ในทางปฏิบัติมักจะเพิ่มอีก 1 องค์ประกอบ คือ ข้อมูลใน

 

ปัจจุบันของตัวชี้วัดแต่ละตัว การหาข้อมูลในปัจจุบันจะเป็นตัวช่วยในการกำหนดเป้าหมาย

ของตัวชี้วัดแต่ละตัวให้มีความชัดเจนมากขึ้น

โดยทั่วไปการกำหนดมุมมองมักจะประกอบด้วยมุมมอง 4 มุมมองและแต่ละมุมมองมักจะ

เรียงกันจาก การเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และ การเรียนรู้ แต่ในทางปฏิบัติจริงไม่

จำเป็นเสมอไปที่การจัดทำ BSC จะต้องเรียงตามลำดับดังกล่าวหรืออาจจะมีมากกว่า 4 มุม

มองก็ได้เนื่องจากองค์กรแต่ละแห่งมีวัฒนธรรมขององค์การและพื้นฐานการดำเนินงานที่

ต่างกัน

 

การบริหารยุทธศาสตร์ คือ การทำความเข้าใจกับ

 

1. เราอยู่ที่ไหน (Where are we now ?) โดยวิเคราะห์ SWOT

 

2. เราจะไปไหน (Where do we want to be ?) ซึ่งก็คือ การกำหนดVision / Mission

 

3. เราจะไปอย่างไร (How do we get there ?) หรือ การกำหนดยุทธศาสตร์

 

4. เราต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อไปถึงจุดหมาย (What do we have to do or change in

 

 order to get there?)  กระบวนการในการเปลี่ยนแปลง   การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่

 

การปฏิบัติ

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คือ อะไร
 แผนที่ยุทธศาตร์ (Strategy Map)
เป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่ง เป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ขององค์กรในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
  เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการในมุมมองของ Balanced Scorecard และเป็นการกระจายเป้าประสงค์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งแผนที่ยุทธศาสตร์ นำแนวคิดของ Balanced Scorecard   มาใช้   
        Balanced Scorecard (BSC) คือ เครื่องมือในการประเมินผลองค์กร  เครื่องมือในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ Balanced Scorecard เป็นแนวความคิดของ Professor  Robert  Kaplan และ Dr.David Norton  ซึ่งได้เสนอแนวคิดในเรื่องการประเมินผลขององค์กร ในภาคเอกชน 4 มิติคือ
              1. มิติด้านการเงิน (Financial Perspective)     

              2. มิติด้านลูกค้า (Customer Perspective)     
              3. มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
              4. มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)

  การประเมินผลขององค์กร ในส่วนราชการ 4 มิติ คือ
 
1. มุมมองด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
 
2. มุมมองด้านคุณภาพการให้บริการ
 
3. มุมมองด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
 4. มุมมองด้านการพัฒนาองค์กร                 

          โดยในแต่ละมิติจะต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า BSC เป็นเครื่องมือที่ช่วยนำกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ  โดยอาศัยการวัดหรือการประเมินอันจะช่วยให้องค์กรมีความสอดคล้องและมีทิศทางเดียวกัน  ซึ่งการมุ่งเน้นความสำเร็จขององค์กร จะต้องพิจารณาจากตัวชี้วัดทั้ง 4 มิติ นั่นเอง         
          สรุปแล้ว  การดำเนินงานขององค์การจะสำเร็จได้หรือไม่นั้น  ขึ้นอยู่กับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร  และการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ดังนั้นแผนที่ยุทธศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าใจและมีความชัดเจนในแผนกลยุทธ์ขององค์กรมากขึ้น  และบุคลากรเมื่อเข้าใจและมีความชัดเจนในแผนกลยุทธ์ขององค์กรก็จะสามารถดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรและพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้   ดังนั้น แผนที่ยุทธศาสตร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

 

กระบวนการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์

1.การยืนยันยุทธศาสตร์

2.การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์

3.การกำหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการบรรลุภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

4.การกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์

แผนที่ยุทธศาสตร์จึงเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุและผล

 (เริ่มต้นจากผลลงไปหาเหตุ) ทำให้ทราบว่าอะไรคือสิ่งที่จะต้องทำ แต่ถ้าหากองค์ประกอบ

ใดองค์ประกอบหนึ่งไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วล่ะก็ แสดงว่าแผนที่ยุทธศาสตร์นั้น มีความ

บกพร่องหรือเกิดความผิดพลาด

เห็นยุทธศาสตร์เป็นภาพที่ชัดเจนก็สื่อสารได้ง่ายขึ้น เปรียบเทียบเราบอกทางกับนักท่อง

เที่ยวต่างชาติ โดยอธิบายประกอบกับการวาดแผนที่ให้ ทำให้เกิดความชัดเจนสร้างความ

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

BSC สามารถช่วยในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร

1. การวิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ SWOT Analysis

2. กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ องค์กร

3. การกำหนดมุมมองด้านต่างๆ ที่จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ

4. การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ ในมุมมองด้านต่างๆ

5. จัดทำแผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

6. การกำหนดตัวชี้วัด KPIsและเป้าหมายสำหรับแต่ละมุมมอง

7. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

( BSC อยู่ในขั้น 3-7)

BSC เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือช่วยในการนำ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ

"Robert Kaplan " บอกถึงหลักสำคัญของ BSC หรือการบริหารจัดการให้สมดุลว่า

ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนจะต้องมีการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดกลยุทธ์ขั้นสูงสุดลงสู่

ทุกหน่วยงานขององค์กร มีการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กรที่เปิดกว้าง

ตรงไปตรงมา มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการให้อำนาจแก่พนักงานในการดูแลรับผิดชอบ

การปฏิบัติงานของพวกเขาด้วย

 "ต้องมีการพูดคุยและสื่อสารระหว่างหัวหน้า และฝ่ายปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้น"

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:43 น.