ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

โครงสร้างตลาดยางพาราโลก กำหนดจัดสรรเนื้อยางส่งออก (07/11/2555)
กำหนดจัดสรรเนื้อยางส่งออก (07/11/2555) PDF พิมพ์
ตลาดยางพารา - โครงสร้างตลาดยางพาราโลก
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:37 น.

       นายพิเชฎฐ์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการวิจัยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงของสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ (ITRC) ซึ่งมีสมาชิก 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ที่มีแผนร่วมปรับลดการส่งออกยางพารา จำนวน 300,000 ตัน เพื่อช่วยผลักดันราคายางในตลาดโลกให้ขยับตัวสูงขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ใช้วิธีการให้สอดคล้องกับแผนการปรับลดการส่งออกยาง โดยการออกประกาศกำหนดปริมาณจัดสรรเนื้อยางสำหรับการส่งออก พ.ศ. 2555 โดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 มาตรา 5 (2) และมาตรา 6 (8) เพื่อให้ไทยสามารถลดปริมาณการส่งออกยางได้ตามเป้าหมาย   142,771 ตัน

การกำหนดปริมาณจัดสรรเนื้อยางสำหรับการส่งออกนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ยึดหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการควบคุมยางมีมติเห็นชอบ คือ กรณีผู้ส่งออกยางได้รับใบผ่านด่านศุลกากรในปีที่ผ่านมา จำนวนมากกว่า 5,000 ตัน จะอนุญาตให้ส่งออกยางในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2555-มีนาคม 2556 ได้รายละไม่เกิน 90% ของจำนวนปริมาณที่ได้รับใบผ่านด่านศุลกากรเฉลี่ยต่อเดือนของปี 2554 ส่วนผู้ส่งออกที่ได้รับใบผ่านด่านศุลกากรไม่เกิน 5,000 ตัน อนุญาตให้ส่งออกได้รายละ 100%

“สำหรับผู้ส่งออกยางที่ไม่มีประวัติได้รับใบผ่านด่านศุลกากรในปี 2554 อนุโลมให้ใช้จำนวนตัวเลขสถิติล่าสุดที่มีแทน กรณีผู้ส่งออกที่เป็นเจ้าของกิจการโรงงานทำยางและได้ขยายกำลังผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2554 หรือผู้ลงทุนสร้างโรงทำยางหลังปี 2554 พนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมปริมาณจัดสรรเนื้อยางส่งออกจะอนุญาตออกใบผ่านด่านศุลกากรแก่ผู้ส่งออกยางรายนั้น ไม่เกิน 50% ของส่วนที่ขยายกิจการหรือลงทุนสร้างใหม่ หรือไม่เกิน 417 ตัน/เดือน” นายพิเชฎฐ์กล่าว.

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555