ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

บทความ IT ฤกษ์ดีปีกระต่ายทอง
ฤกษ์ดีปีกระต่ายทอง PDF พิมพ์
KM สำหรับพนักงาน - บทความ IT
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 16:11 น.

ฤกษ์สำหรับบรรพชาอุปสมบท
มกราคม    วันที่    1, 11, 14, 18, 20, 23, 26, 27, 28,
กุมภาพันธ์    วันที่    2, 4, 16, 25
มีนาคม    วันที่    3, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 29, 30 
เมษายน    วันที่    10, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 30
พฤษภาคม  วันที่    6, 9, 16, 18, 20, 23, 25, 30
มิถุนายน    วันที่    3, 4, 6, 11, 14, 17, 20, 21
กรกฎาคม   วันที่    6, 9, 18, 19, 26, 27
สิงหาคม    วันที่    2, 6, 12, 13, 15, 23, 26, 27 
กันยายน    วันที่     17, 19, 21, 26   
ตุลาคม    วันที่    7, 10, 14, 17, 29
พฤศจิกายน วันที่    1, 12, 14, 15, 16, 19, 28, 30
ธันวาคม    วันที่    9, 10, 12, 14, 19, 21, 28

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่
(เพื่อสร้างหลักฐาน-อยู่เย็นเป็นสุข)
มกราคม    วันที่    1, 11, 14, 20, 23, 25, 28
กุมภาพันธ์    วันที่    2, 16, 19, 25
มีนาคม    วันที่    6, 9, 11, 15, 16, 17, 20, 29
เมษายน    วันที่    3, 6, 12, 20, 23, 30
พฤษภาคม    วันที่    9, 14, 18, 21, 30
มิถุนายน    วันที่    6, 10, 14, 17, 27
กรกฎาคม    วันที่    6, 11, 16, 26, 30
สิงหาคม    วันที่    2, 12, 13, 15, 17, 26, 27, 29, 30
กันยายน    วันที่    7, 13, 17, 19, 26, 28
ตุลาคม    วันที่    10, 11, 14, 29
พฤศจิกายน วันที่    1, 7, 12, 16, 19, 21, 25, 28, 30
ธันวาคม    วันที่    7, 9, 14, 17, 19, 23, 27

ฤกษ์มงคลสมรส

มกราคม    วันที่    18, 26, 27
กุมภาพันธ์    วันที่    2, 4
มีนาคม    วันที่    4, 20, 22, 29
เมษายน    วันที่    10, 19, 27
พฤษภาคม    วันที่    14, 16, 23, 25
มิถุนายน    วันที่    4, 10, 21
กรกฎาคม    วันที่    1, 8, 16, 18, 19, 26
สิงหาคม    วันที่    6, 12, 13, 15, 24, 30
กันยายน    วันที่    19, 21, 28, 30
ตุลาคม    วันที่    8, 18
พฤศจิกายน วันที่    5, 12, 15, 21, 30
ธันวาคม    วันที่    9, 12, 19, 21, 27