ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การพัฒนาบุคลากร กฎบัตรคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กฎบัตรคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี PDF พิมพ์
KM สำหรับพนักงาน - การพัฒนาบุคลากร
เขียนโดย ศิริยงค์ ฉัตรโท   
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2012 เวลา 13:41 น.

 

กฎบัตรของคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 

พ.ศ. ๒๕๕๕

……………………………..

 

๑. หลักการเหตุผล

          คณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง (ก.ส.ย.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการ  ที่ดีของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ก.ส.ย. ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ของ สกย. ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และส่งเสริมการดำเนินงานของ สกย. ให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทั้งด้านการบริหารจัดการ และมีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความเป็นเลิศในด้านการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยาง ให้มีอาชีพการทำสวนยางอย่างมั่นคง และยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกษตรกรชาวสวนยาง

          คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สกย. จึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการการกำกัดูแลกิจการที่ดีของ สกย. ขึ้นเพื่อระบุถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในกาปฏิบัติงานของคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สกย. และเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ สกย.ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

                   คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สกย. มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ :

                   ๒.๑ เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้ สกย. มีแบบแผนและมาตรฐาน ในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม

                   ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างให้ สกย. มีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีความโปร่งใสน่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

                   ๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ สกย. และเพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ

                  ๒.๔ เพื่อกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ สกย. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในความเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ

๓. องค์ประกอบ

                ๓.๑ คณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการของคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคัดเลือกจากกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง และผู้บริหารของ สกย.ที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดให้คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สกย. มีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน

               ๓.๒ คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สกย.ประกอบด้วยกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง ๓ คนเป็นอย่างน้อย

               ๓.๓ คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการของ สกย. ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลพินิจของตนได้อย่างเป็นอิสระ และมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการสร้างเสริมให้ สกย. มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

. คุณสมบัติ

             มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สกย.

. วาระการดำรงตำแหน่ง

            ๕.๑ คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สกย. จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

                     ๑) ตาย

                     ๒) ลาออก

                     ๓) พ้นจากการเป็นกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือเมื่อ ก.ส.ย. เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ                                     

           ๕.๒ เมื่อคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สกย. พ้นจากตำแหน่งให้ ก.ส.ย. แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สกย.

. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

           คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สกย. มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก ก.ส.ย. ให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

            ๖.๑ ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายตลอดจนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนดำเนินงานด้านการกำกับดูแล ประจำปีบัญชีที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการดำเนินงานของ สกย. ภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

            ๖.๒ นำเสนอร่างนโยบายตลอดจนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง เพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ และฝ่ายบริหาร โดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร

            ๖.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการเป็นไปด้วยดีมีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

           ๖.๔ พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง       เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของ สกย. ทันสมัย และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายนอกที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

          ๖.๕ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งประเมินผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมรายงานให้ ก.ส.ย.ทราบ        

          ๖.๖ เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินงานของกรรมการ         ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ สกย.

          ๖.๗ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ ก.ส.ย. มอบหมาย                                                                      

๗. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

          คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สกย. กำหนดนโยบายด้านต่างๆ รวม ๔ ด้านได้แก่

          ๗.๑ นโยบายด้านบทบาทและความรับผิดชอบของ ก.ส.ย. โดยยึดหลักการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลการมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาส แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

          ๗.๒ นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยมุ่งมั่นที่จะให้มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเต็มขีดความสามารถ โปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาวอย่างยั่งยืนสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อถือที่ดีต่อองค์กร

         ๗.๓ นโยบายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งมั่นให้ สกย. ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม และเสมอภาค

         ๗.๔ นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร ด้วยการส่งเสริม จัดให้มีระบบคุณธรรมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ และมุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบ ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านบวก และด้านลบ โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร

. การประชุม

          ๘.๑ คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สกย. มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

          ๘.๒ ในการประชุมคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สกย. ต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม                         

          ๘.๓ ในกรณีประธานกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สกย. ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สกย. ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม       

          ๘.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

         ๘.๕ กำหนดวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารการประชุมไปยังประธานกรรมการ และกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

 ๙. การรายงาน

          ให้คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สกย. รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี        ของ สกย. ให้ ก.ส.ย. ทราบในแต่ละไตรมาส     

๑๐. หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สกย. ใช้ดุลยพินิจ   ในการกำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

ให้ไว้ ณ วันที่        เดือน                พ.ศ. ๒๕๕๕

 

 

 

                                                             (นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ)

                                               รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

      ประธานกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง