ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

องค์กรเอื้อการเรียนรู้ (Learning Organization) องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ สกย. Learning Organization
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ สกย. Learning Organization PDF พิมพ์
ประชาคมอาเซียน - Learning Organization (LO)
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:05 น.

           องค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ  สกย. (Learning Organization)

             

                      องค์การเรียนรู้ เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นำในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์การ (Team Learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน

            การมีองค์การแห่งการเรียนรู้   ดีอย่างไร? 

                     การมีองค์การแห่งการเรียนรู้ ทำให้องค์การและบุคลากร มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการทำงานเป็นทีม (Team working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้ทีมทำงานและมีการให้อำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งจะทำให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน

            ทำให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างไร?

                    Peter Senge ( 1990 )  ศาสตราจารย์แห่ง MIT (Massachusetts Institute of Technology) กล่าวว่า  องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ สถานที่ซึ่งทุกคนสามารถขยายศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง   สามารถสร้างผลงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  เป็นที่ซึ่งเกิดรูปแบบการคิดใหม่ ๆ  หลากหลายมากมาย  ที่ซึ่งแต่ละคนมีอิสระที่จะสร้างแรงบันดาลใจ  และเป็นที่ซึ่งทุกคนต่างเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน

                      Peter M. Senge Ph.D.   เชื่อว่าหัวใจของการสร้าง Learning Organization อยู่ที่การสร้างวินัย 5 ประการในรูปของการนำไปปฏิบัติของบุคคล ทีม และองค์การอย่างต่อเนื่อง วินัย 5 ประการที่เป็นแนวทางสนการปฏิบัติเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทั้งองค์การมีดังนี้

     1. Personal Mastery : มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และรอบรู้ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ไปถึงเป้าหมายด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน (Personal Vision) เมื่อลงมือกระทำ ต้องมุ่งมั่นสร้างสรรจึงจำเป็นต้องมี แรงมุ่งมั่นใฝ่ดี (Creative Tention) มีการใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ (Commitment to the Truth) ที่ทำให้มีระบบการคิดตัดสินใจที่ดี รวมทั้งใช้การฝึกจิตใต้สำนึกในการทำงาน (Using Subconciousness) ทำงานด้วยการดำเนินไปอย่างอัตโนมัติ

   2. Mental Model มีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง ผลลัพธ์ที่จะเกิดจากรูปแบบแนวคิดนี้จะออกมาในรูปของผลลัพธ์ 3 ลักษณะคือ เจตคติ หมายถึง ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์ หรือเรื่องราวใด ๆ ทัศนคติแนวความคิดเห็นและกระบวนทัศน์ กรอบความคิด แนวปฏิบัติที่เราปฏิบัติตาม ๆ กันไป จนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การ

3. Shared Vision การสร้างและสานวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์องค์การ เป็นความมุ่งหวังขององค์การที่ทุกคนต้องร่วมกันบูรณาการให้เกิดเป็นรูปธธรรมในอนาคต ลักษณะวิสัยทัศน์องค์การที่ดี คือ กลุ่มผู้นำต้องเป็นฝ่ายเริ่มเน้นเข้าสู่กระบวนการ พัฒนาวิสัยทัศน์อย่างจริงจัง  วิสัยทัศน์นั้นจะต้องมีรายละเอียดชัดเจน เพียงพอ ที่จะนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ วิสัยทัศน์องค์การต้องเป็นภพบวกต่อองค์การ

4. Team Learning การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม องค์การควรมุ่งเน้นให้ทุกคนในทีมมีสำนึกร่วมกันว่า เรากำลังทำอะไร และจะทำอะไรต่อไป   ทำอย่างไรจะช่วยเพิ่มคุณค่าแก่ลูกค้า  การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทึมขึ้นกับ 2 ปัจจัย คือ IQ และ EQ ประสานกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทึม และการสร้างภาวะผู้นำแก่ผู้นำองค์การทุกระดับ

5. System Thinking มีความคิดความเข้าใจเชิงระบบ ทุกคนควรมีความสามารถในการเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบ    นอกจากมองภาพรวมแล้ว ต้องมองรายละเอียดของส่วนประกอบย่อยในภาพนั้นให้ออก  ด้วยวินัยข้อนี้สามารถแก้ไขปัญหาที่สลับซับซ้อนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

           สรุปขั้นตอนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของ Peter Senge

            1.คิดเป็นอย่างมีระบบครบวงจร (Systems Thinking)

            2. ไฟแรงใฝ่รู้ควบคู่ด้วย ศักยภาพ (Personal Mastery)

            3. รับรู้ภาพลักษณ์โลกรอบตัว อย่างถูกต้อง (Mental Models)

            4. มองเห็นวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision)

            5. เรียนรู้เป็นทีม (Team Learning)

            สกย. ก้าวสู่องค์การแห่งการเรียนรู้โดย

            มีระบบการจัดการความรู้    KM    (Knowledge management)

              http://km.rubber.co.th/

            มีระบบองค์ความรู้ภายในของ สกย. intra http://km.rubber.co.th/intra

            มีระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning   (Electronic learning )

 http://km.rubber.co.th/intra/elearning

            ระบบการจัดการความรู้    KM    (Knowledge management)  คืออะไร?

ระบบการจัดการความรู้    KM  คือ  

        การรวบรวม  ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ที่ต่างๆ มารวมไว้ที่เดียวกัน

        การสร้าง บรรยากาศให้คนคิดค้น เรียนรู้ สร้างความรู้ใหม่ๆ ขึ้น

        การจัดระเบียบ ความรู้ในเอกสาร รวบรวมรายชื่อผู้มีความรู้ในด้านต่างๆ

       การสร้างช่องทาง และเงื่อนไขให้คนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อนำไปใช้พัฒนางานของตนให้สัมฤทธิ์ผล

      การแลกเปลี่ยน และการประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญาในที่สุด

            องค์ความรู้ในระบบการจัดการความรู้ KM ของ สกย.

 http://km.rubber.co.th

1.      การเตรียมตัวเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง

            การขอรับทุนสงเคราะห์ปลูกแทน

            อัตราการให้การสงเคราะห์

            ข้อคิดก่อนปลูกยางพารา

            การดูแลสวนยางก่อนให้ผลผลิต

            องค์ความรู้ในระบบการจัดการความรู้ KM ของ สกย.
km.rubber.co.th

            องค์ความรู้ในระบบการจัดการความรู้ KM ของ สกย.
km.rubber.co.th

            ตลาดยางพารา

            โครงสร้างตลาดยางพาราโลก

            โครงสร้างตลาดยางพาราไทย

            ตลาดยาง สกย.

            มาตรฐานยางแผ่นรมควันชั้น 3

            การคัดคุณภาพยาง

            ราคาประมูลยาง ณ ตลาดกลางยางพารา ปี2548-ปัจจุบัน

            ผลกระทบจากการซื้อขายยางพารา

            การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยางพารา

         

            วิเคราะห์ราคายางรายวัน

            วิเคราะห์ราคายางรายสัปดาห์ / แนวโน้มราคายาง

            สถิติราคายางปัจจุบัน/รายเดือน/รายปี

            ข่าวล่าสุดที่ผลต่อราคายาง

            ราคาไม้ยาง

            การเผยแพร่ข้อมูลราคายางของ สกย.

            การขออนุญาตในการประกอบกิจการเกี่ยวกับยางพารา

            คำศัพท์ในตลาดยางพารา

            ผลิตภัณฑ์จากยางพารา

            ความรู้เกี่ยวกับน้ำยางและองค์ประกอบต่างๆ ในน้ำยาง

            ผลิตภัณฑ์ยางพารา(ยางแผ่น/ยางรถยนต์/ถุงยาง./ครีม...

            ไม้ยางพาราแปรรูป

            การพัฒนาเกษตรกร

            โครงการพัฒนาเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางไทย

            ครูยาง

            อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง

            เตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน

            เพิ่มพลังคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวสวนยาง

            ยางพา(รา)รวย

            การซื้อขายคาร์บอนเครดิตของชาวสวนยาง

            ชีวิตสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

            กินดี อยู่ดี มีสุข

            มาออกกำลังกาย ลดไขมัน กันดีกว่า

            แจกรอยยิ้ม ให้ขำกลิ้ง กันไปเล้ยยยย...

            ท่องไปทั่วไทยแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์

            KM สำหรับพนักงาน

            พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

            คู่มือปฏิบัติงานกรณีสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหาย

            การบริหารความเสี่ยง

            การควบคุมภายใน

            การพัฒนาบุคลากร

            กฎหมายทั่วไป

            องค์กรเอื้อการเรียนรู้ (Learning Organization)

            ที่นี่ สกย.

            ข่าวกล้ายางพารา

            สกย. ช่วยเหลือชาวสวนยางที่ประสพภัยธรรมชาติ

            ข่าวปุ๋ยยางสั่งตัด

            ข่าวยางพารา

            การถ่ายโอนความรู้จากผู้เกษียณ

            มีองค์ความรู้ภายในของ สกย. intra http://km.rubber.co.th/intra

            งานอำนวยการ

            งานตรวจการ

            งานตรวจสอบภายใน

            งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

            งานกฏหมาย

            งานวิจัยและแผน

             งานพัสดุ

            งานส่งเสริมการสงเคราะห์

            งานพัฒนาสวนสงเคราะห์

            งานการเงินและบัญชี

            งานทรัพยากรบุคคล

            งานฝึกอบรม

 

           การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning  ของ สกย.

 http://km.rubber.co.th/intra/elearning

            ชุดวิชาการเสริมสร้างสมรรถนะหลัก พนักงาน สกย.

            ชุดวิชาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

            ชุดวิชาการบริหารแบบบูรณาการ  

            ชุดวิชาการพัฒนาภาวะผู้นำ  

            แนะนำ สกย./สนทนาภาษาอังกฤษ  

            การสอนงาน ปรึกษาและดูแล  

            Risk Management  

            Outcome Mapping  

             การเป็นวิทยากร

           


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:02 น.