ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

คู่มือปฏิบัติงานกรณีสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหาย คู่มือปฏิบัติงานกรณีสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
คู่มือปฏิบัติงานกรณีสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ PDF พิมพ์
KM สำหรับพนักงาน - คู่มือปฏิบัติงานกรณีสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหาย
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 10:39 น.
คู่มือปฏิบัติงานกรณีสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหาย PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2011 เวลา 03:33 น.

คู่มือปฏิบัติงานกรณีสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหาย

จากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

           ตามมติ ครม. เมื่อวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม โดยมอบให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา (ทั้งเกษตรกรที่อยู่ในการสงเคราะห์และเกษตรกรที่อยู่นอกการสงเคราะห์) ที่ได้รับความเสียหาย ทั้งเสียสภาพสวนและไม่เสียสภาพสวน  ตามระเบียบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางว่าด้วยการให้การสงเคราะห์เพื่อปลูกแทน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางว่าด้วยการช่วยเหลือสวนประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘

๑.      หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหายมี ดังนี้

๑.๑ กรณีสวนยางพาราได้รับความเสียหายจนเสียสภาพสวน  (พื้นที่ที่เสียหายคงเหลือต้นยางน้อยกว่า

ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนต้นที่ปลูก)  ให้การช่วยเหลือในอัตราไร่ละ  ๖,๐๐๗  บาท ทุกราย โดยใช้งบอุดหนุนจากรัฐบาล และดำเนินการช่วยเหลือเพิ่มเติม (ยกเว้นสวนยางพาราที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือที่ดินหวงห้ามของทางราชการ) ดังนี้

                    ๑.๑.๑ กรณีสวนยางพาราตามข้อ ๑.๑ อยู่ระหว่างการสงเคราะห์ ให้ระงับการสงเคราะห์ส่วนที่เสียหายก่อน แล้วจึงอนุมัติให้ได้รับการสงเคราะห์ อัตราไร่ละ  ๑๑,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๕ ปี ครึ่ง โดยใช้งบสงเคราะห์ของ สกย.

                   ๑.๑.๒ กรณีสวนยางพาราตาม ข้อ ๑.๑ ที่เปิดกรีดแล้ว ให้ได้รับการสงเคราะห์อัตราไร่ละ๑๑,๐๐๐  บาท ระยะเวลา  ๕ ปีครึ่ง  โดยใช้งบสงเคราะห์ของ สกย.

                   ๑.๑.๓ กรณีสวนยางพาราตาม ข้อ ๑.๑ ที่ยังไม่ได้เปิดกรีด (สวนยางพาราที่ปลูกสร้างด้วยตนเอง หรือพ้นสงเคราะห์)  ให้ได้รับการสงเคราะห์ อัตราไร่ละ  ๑๑,๐๐๐  บาท ระยะเวลา  ๕ ปีครึ่ง  โดยใช้งบอุดหนุนจากรัฐบาล

๑.๒ กรณีสวนยางพาราได้รับความเสียหายไม่เสียสภาพสวน ให้การช่วยเหลือ ดังนี้

     ๑.๒.๑ กรณีสวนยางพารา อยู่ระหว่างการสงเคราะห์ ให้ใช้เงินงบอุดหนุนการสงเคราะห์ของ สกย.

              ๑.๒.๑.๑ สวนยางอายุไม่เกิน ๒ ปีครึ่ง ได้รับความเสียหาย ยกและค้ำยันไม่ได้ หรือค้ำยัน

แล้วตาย ต้องปลูกซ่อมให้ได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินค่าปลูกซ่อม (ค่าแรงและค่าวัสดุ) ครั้งเดียว ต้นละ ๓๐ บาท

                             ๑.๒.๑.๒ กรณีสวนยางเสียหายเอนล้ม สามารถตัดแต่งแล้วยกค้ำยันให้ต้นตรงได้ ให้ได้รับความช่วยเหลือจ่ายเงินเป็นค่าค้ำยันครั้งเดียว ดังนี้

                                      - ต้นยางอายุตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๓ ปี อัตราต้นละ ๕๐ บาท

                                      - ต้นยางอายุตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป อัตราต้นละ  ๑๐๐  บาท

 

                             ๑.๒.๑.๓ กรณีสวนยางอยู่ระหว่างการสงเคราะห์ประสบภัยธรรมชาติ  พื้นที่ให้การสงเคราะห์ไม่เสียหาย แต่ได้ใส่ปุ๋ยบำรุงไปแล้วไม่เกิน ๑ เดือน ก่อนวันประสบภัย  ให้จ่ายเงินค่าปุ๋ยชดเชยตามอัตราการจ่ายค่าปุ๋ยบำรุงของสวนสงเคราะห์ในงวดที่ผ่านมาในอัตราไม่เกิน กิโลกรัมละ  ๒๓  บาท

              ๑.๓ กรณีสวนยางพาราเสียสภาพสวนไม่สามารถนำพื้นที่ใช้ปลูกยางได้ เช่น ดินถล่ม พื้นดินเคลื่อน ให้การช่วยเหลือในอัตราไร่ละ  ๖,๐๐๗  บาท ทุกราย  และดำเนินการช่วยเหลือเพิ่มเติม ดังนี้

                   ๑.๓.๑ กรณีสวนยางพาราอยู่ระหว่างการสงเคราะห์ ให้ย้ายพื้นที่ปลูก โดยเจ้าของสวนจัดหาพื้นที่ปลูกใหม่ (ที่ดินไม่อยู่ในเขตหวงห้ามของทางราชการและสภาพพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกยาง) ให้ดำเนินการจัดงวดงานใหม่จนถึงงวดที่ล้มเหลว โดยใช้งบอุดหนุนของ สกย. และได้รับสิทธิ์ปลูกแทนตามเนื้อที่ที่เสียหายไม่เกินเนื้อที่ที่ได้รับอนุมัติเดิม  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการให้การสงเคราะห์เพื่อปลูกแทน พ.ศ. ๒๕๕๑

                   ๑.๓.๒ กรณีสวนยางไม่เปิดกรีดปลูกสร้างด้วยทุนตนเอง  หรือสวนพ้นสงเคราะห์ยังไม่เปิดกรีดและสวนยางเปิดกรีด  ให้เจ้าของสวนยางจัดหาพื้นที่ปลูกใหม่ (ที่ดินไม่อยู่ในเขตหวงห้ามของทางราชการและสภาพพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกยาง) ให้ได้รับทุนการสงเคราะห์ไร่ละ  ๑๑,๐๐๐ บาท ระยะเวลา  ๕ ปีครึ่ง โดยใช้งบอุดหนุนจากรัฐบาล (ยกเว้นสวนยางที่ปลูกในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่หวงห้ามของทางราชการ จะไม่ได้รับทุนการสงเคราะห์) และถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการให้การสงเคราะห์เพื่อปลูกแทน พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. ขั้นตอนการดำเนินการ

              ๒.๑ กรณีตามข้อ  ๑.๑.๑  อยู่ระหว่างการสงเคราะห์ที่ได้รับความเสียหายบางส่วนหรือทั้งแปลง ให้ระงับการสงเคราะห์ (ไม่เรียกเงินคืน กรณีประสบภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย ถูกอุทกภัย ถูกวาตภัย ตามมติ ก.ส.ย. ครั้งที่ ๕/๑๕ เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๑๕) ส่วนที่เสียหายก่อน จากนั้นจึงขออนุมัติให้การช่วยเหลือส่วนที่เสียหาย ทั้งนี้ไม่เกินเนื้อที่ที่ได้ระงับการสงเคราะห์ โดยวิธีการรื้อปลูกใหม่ อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ และระยะเวลาดูแลใช้หลักเกณฑ์เดียวกับสวนปลูกแทนปกติ (ตามระเบียบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ว่าด้วยการช่วยเหลือสวนประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๑๑)

              ๒.๒ กรณีตามข้อ ๑.๓.๑ สวนยางพาราได้รับความเสียหายจนเสียสภาพสวนและเป็นสวนอยู่ระหว่างการสงเคราะห์ ให้ดำเนินการจัดงวดงานใหม่จนถึงงวดที่ล้มเหลว  ตามหนังสือที่ กษ ๒๐๐๒/๒/ว.๑๒ ลงวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๓๑  ข้อ ๔.๒.๑ ใช้งบอุดหนุนของ สกย. โดยให้ สกย.จ.ดำเนินการจัดงวดงานและแยกรายงานออกจากข้อ ๒.๑ ส่งให้ สำนักงานกลางเพื่อพิจารณาอนุมัติงบอุดหนุนเป็นราย ๆ ไป ซึ่งหลังจากอนุมัติงบอุดหนุนแล้วจะทำการแจ้ง สกย.จ.ทราบเพื่อดำเนินการตามหลักการปลูกแทนต่อไป วิธีปฏิบัติทางด้านการเงินและบัญชีถือตามหนังสือที่ กษ ๒๐๐๒/๑/๐๖๑๐  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒  เรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือสวนอุทกภัยปี ๒๕๕๒ ข้อ ๖.๑

              ๒.๓ กรณีสวนยางพาราเสียหายจนเสียสภาพสวนตามข้อ ๑.๑.๑, ๑.๑.๒, ๑.๑.๓ และ ๑.๓.๒  เจ้าของสวนมีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์ปลูกแทน ในกรณีข้อ ๑.๑.๑ และ ๑.๑.๒ ใช้งบสงเคราะห์ของ สกย.  และ กรณี ข้อ ๑.๑.๓ และ ๑.๓.๒ ใช้งบอุดหนุนจากรัฐบาล  ดำเนินการดังนี้

                    ๒.๓.๑ ให้เจ้าของสวนที่ประสบภัยธรรมชาติ ยื่นขอรับความช่วยเหลือตามแบบยื่นขอรับการสงเคราะห์  ส.ก.ย.๑ 

                   ๒.๓.๒ พสย. ต้องดำเนินการสำรวจรังวัดตรวจสอบสภาพสวนที่ได้รับความเสียหาย ตามแบบ ส.ก.ย.๒

                   ๒.๓.๓ ให้ประทับตราหรือเขียนข้อความ  “กรณีประสบภัยธรรมชาติ-งบเงินสงเคราะห์หรือกรณีสวนประสบภัยธรรมชาติ-งบรัฐบาล” ที่ด้านบนของ ส.ก.ย. ๑ และ ส.ก.ย. ๒ ทุกฉบับ

                   ๒.๓.๔ การดำเนินการพิจารณาอนุมัติต้องเป็นไปตามระเบียบ สกย. ว่าด้วยการให้การสงเคราะห์เพื่อปลูกแทน พ.ศ. ๒๕๕๑  และดำเนินการปลูกแทนตามหลักการปลูกแทนของ สกย.

                   ๒.๓.๕ กรณีใช้งบสงเคราะห์ของ สกย. ให้ดำเนินการจ่ายเงินตามวิธีปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี ด้านการสงเคราะห์ของ สกย.

                   ๒.๓.๖ กรณีใช้งบอุดหนุนจากรัฐบาล ให้ดำเนินการจ่ายเงินตามวิธีปฏิบัติด้านการเงินและบัญชีด้านการสงเคราะห์ของ สกย. ซึ่งต้องแยกรายงานออกเป็นสวนสงเคราะห์ใช้งบจากรัฐบาล  ดังนี้

      ศูนย์ค่าใช้จ่าย   :       แต่ละศูนย์ค่าใช้จ่าย

      ๔๒๐๖-๐๐๐-๐๐๐๐๐-๐๖   เงินช่วยเหลือสวนประสบภัยธรรมชาติ (ส.)

      ๒๒๒๓-๐๑๑-๒๐๒๕๔-๐๑   เงินอนุมัติเงินงบอุดหนุนพิเศษสวนประสบภัย-ค้างจ่ายฯ-

                                         รุ่นปี ๕๔

      ๕๒๐๖-๑๑๒-๒๐๐๕๔-๐๑   คชจ.สงเคราะห์เจ้าของสวนยาง -จ่ายเงินสงเคราะห์-ปกติ-

                                         งบอุดหนุนพิเศษ-สวนประสบภัยฯ-รุ่นปี ๕๔

                          ๕๒๐๖-๒๑๒-๒๐๐๕๔-๐๑   คชจ.สงเคราะห์เจ้าของสวนยาง -จ่ายวัสดุสงเคราะห์-ปกติ-

                                                             งบอุดหนุนพิเศษ-สวนประสบภัยฯ-รุ่นปี ๕๔

              ๒.๔ กรณีสวนยางเสียหายไม่เสียสภาพสวนให้การช่วยเหลือตามข้อ ๑.๒.๑ ซึ่งเป็นสวนยางพาราอยู่ระหว่างการสงเคราะห์ ใช้เงินงบอุดหนุนการสงเคราะห์ของ สกย. โดยให้ สกย.จ.รายงานการช่วยเหลือสวนยางพาราเสียหายไม่เสียสภาพสวนตามหลักเกณฑ์กรณีข้อ ๑.๒.๑.๑, ๑.๒.๑.๒ และ ๑.๒.๑.๓  โดยถือตามระเบียบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางว่าด้วยการช่วยเหลือสวนประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามเอกสาร สภ.๒, สภ.๓ และ สภ.๔ ให้ สำนักงานกลาง (ฝสส.) เพื่อพิจารณาอนุมัติงบอุดหนุนสกย. ช่วยเหลือต่อไป ซึ่งการจ่ายเงินของ สกย.จ. ปฏิบัติตามหนังสือที่ กษ ๒๐๐๒/๑/๐๖๑๐  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒  เรื่อง  การช่วยเหลือสวนอุทกภัยปี ๒๕๕๒ ข้อ ๖.๒

              ๒.๕ ให้ สกย.จ. รวบรวมและสรุปสวนที่ยื่นขอรับการสงเคราะห์ปลูกแทนใหม่ กรณีสวนประสบภัยส่งรายงานให้ฝ่ายส่งเสริมการสงเคราะห์ทุก ๑๕ วัน

-------- โปรดช่วยเหลือด้วยน้ำใจและมีความสุขกับการได้ช่วยเหลือ --------------