ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยางพารา การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานมีผลต่อราคาสินค้าเกษตรอย่างไร ?
การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานมีผลต่อราคาสินค้าเกษตรอย่างไร ? PDF พิมพ์
ตลาดยางพารา - การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของราคายางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 09:51 น.

อุปสงค์ อุปทาน และราคาในตลาดจริง (Cash Price)

การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานมีผลต่อราคาสินค้าเกษตรอย่างไร ? 


          อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆนั้น จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเกษตร สรุปเป็นกรณีหลักๆ ได้ดังนี้ 

                     1. กรณีอุปทานเปลี่ยนแปลง (และสมมติให้อุปสงค์คงที่) 

                     2. กรณีอุปสงค์เปลี่ยนแปลง (และสมมติให้อุปทานคงที่)  

                    3. กรณีอุปทานและอุปสงค์เปลี่ยนแปลงทั้งคู่

 

 

 

 

1.กรณีอุปทานเปลี่ยนแปลง (และสมมติให้อุปสงค์คงที่)

 

          การเปลี่ยนแปลงของอุปทานสินค้าเกษตร (สมมติให้อุปสงค์คงที่) จะมีผลให้ราคาสินค้าเกษตรนั้นๆ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอุปทาน

 

 

ตัวอย่าง 1 : อุปทานเพิ่มขึ้น (และสมมติให้อุปสงค์คงที่)

 

ตัวอย่าง 2 : อุปทานลดลง (และสมมติให้อุปสงค์คงที่) 

 

 

2.กรณีอุปสงค์เปลี่ยนแปลง (และสมมติให้อุปทานคงที่)

 

          การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์สินค้าเกษตร (สมมติให้อุปทานคงที่) จะมีผลให้ ราคาสินค้าเกษตรนั้นๆ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์

 

ตัวอย่าง 1 : อุปสงค์เพิ่มขึ้น (และสมมติให้อุปทานคงที่) 

 

 

 

ตัวอย่าง 2 : อุปสงค์ลดลง (และสมมติให้อุปทานคงที่)

 

 

3.กรณีอุปทานและอุปสงค์เปลี่ยนแปลงทั้งคู่

 

 

 • ในสถานการณ์จริงอุปสงค์และอุปทานอาจเปลี่ยนแปลงได้พร้อมๆ กัน ซึ่งจะทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางต่างๆ
 • การวิเคราะห์ว่าราคาจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดนั้น ยังคงสามารถใช้หลักดังกล่าวข้างต้นมา วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาได้ ดังตัวอย่างที่จะกล่าวถึงต่อไป
 •  

   

   

  ตัวอย่าง 1 : อุปทานเพิ่มขึ้นและอุปสงค์ลดลง

   

   

  อุปทานเพิ่มขึ้น ---> ราคาลดลง (เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับอุปทาน)

   

  ขณะที่

   

  อุปสงค์ลดลง ---> ราคาลดลง (เปลี่ยนในทิศทางเดียวกับอุปสงค์)

   

  การเปลี่ยนแปลงของอุปทานที่เพิ่มขึ้นและอุปสงค์ที่ลดลงต่างมีผลให้ราคาลดลงทั้งคู่ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานในลักษณะนี้จะทำให้ ราคาลดลงอย่างรุนแรง

   

   

   

  ตัวอย่าง 2 : อุปทานและอุปสงค์เพิ่มขึ้นทั้งคู่

   

   

  อุปทานเพิ่มขึ้น ---> ราคาลดลง (เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับอุปทาน)

   

  ขณะที่

   

  อุปสงค์เพิ่มขึ้น ---> ราคาเพิ่มขึ้น (เปลี่ยนในทิศทางเดียวกับอุปสงค์)

   

   

  • ผลจากการเปลี่ยนแปลงของทั้งอุปทานและอุปสงค์สินค้าเกษตร ทำให้ราคาสินค้าเกษตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง ลดลงและเพิ่มขึ้น การจะวิเคราะห์ว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดจึงต้องเปรียบเทียบขนาดของการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นของอุปสงค์และอุปทาน
  •  หากสมมติให้ขนาดการเพิ่มขึ้นด้านอุปทานมากกว่าด้านอุปสงค์ จะทำให้อิทธิพลการเปลี่ยนแปลงด้านอุปทาน เป็นตัวกำหนดทิศทางของราคา ซึ่งเป็นผลให้ราคาสินค้าเกษตรลดลง

  ที่มา :