ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การถ่ายโอนความรู้จากผู้เกษียณ เทคนิค ความรู้ ประสบการณ์ที่ถ่ายโอนจากผู้ที่เกษียณอายุ นายประทีป แก้วมี
เทคนิค ความรู้ ประสบการณ์ที่ถ่ายโอนจากผู้ที่เกษียณอายุ นายประทีป แก้วมี PDF พิมพ์
ที่นี่ สกย. - การถ่ายโอนความรู้จากผู้เกษียณ
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2011 เวลา 16:40 น.

เทคนิค  ความรู้  ประสบการณ์ที่ถ่ายโอนจากผู้ที่เกษียณอายุ

 

นาย  ประทีป               นามสกุล        แก้วมี

เริ่มปฏิบัติงานเมื่อ  1 กันยายน   2515      ตำแหน่ง  พนักงานตรวจสวนยาง ชั้น 3

สังกัด  สำนักผู้ตรวจการสงเคราะห์ สำนักงานกลาง

ดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้าย     ผช.ผอ.สกย.จ.นาราธิวาส    สังกัด   สกย. จ.นราธิวาส

 

1)      เทคนิคความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่

1.1   ก่อนออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องศึกษาถึงสภาพพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ความเป็นอยู่ สังคมและสภาพแวดล้อม

1.2   สร้างมนุษย์สัมพันธ์ความสนิทสนมของผู้นำชุมชน

1.3   สร้างเครือข่ายมวลชน เพื่อประสานกับเกษตรกรและผู้รับการสงเคราะห์ได้อย่าสะดวก

และรวดเร็ว

1.4   ต้องซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ตรงต่อเวลา พูดจามีสัมมาคารวะ

1.5   ต้องคิดอยู่เสมอว่า การบริการคืองานของเรา “บริการดุจญาติมิตรด้วยดวงจิตที่ผูกพัน”

      2)   เทคนิคที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ

            2.1  มีความจริงใจต่อคนรอบข้าง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

           2.2  มีความรับผิดชอบ ต่องานและครอบครัว

           2.3  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

               2.4  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

               2.5  ช่วยเหลือชุมชนและสังคม

     3)  กิจกรรม  งานระบบงานที่ท่านมีความเห็นว่า  สมควรปรับปรุง  โปรดระบุสาเหตุพร้อมแนวทางแก้ไข  (ถ้ามี)

           3.1   รับผิดชอบการตรวจสวนต่อราย   สำหรับในเขตพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ 600 - 800 ราย/คน มากเกินไป ควรอยู่ที่ 400 – 500 ราย/คน เพราะต้องทำงานตามนโยบายของรัฐอีกมาก

          3.2   การใช้อาสาสมัครตรวจตั้งแต่ งวด 2-7 พสย. สุ่มตรวจ 30% ไม่เหมาะสมทำให้ สกย. กับผู้รับการสงเคราะห์ขาดการติดต่อเป็นเวลานาน   ควรกำหนดรายที่รับผิดชอบให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และต้องตรวจทุกรายในรอบ 1 ปี

          3.3  ผู้บริหารระดับสูง เช่น  ผอ.,ผอ.ฝ่าย ควรไปเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานใน 3 จังหวัดชายแดนภายใต้อย่างน้อยปีละ 1-2  ครั้ง