ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การถ่ายโอนความรู้จากผู้เกษียณ ระบบพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export)
ระบบพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export) PDF พิมพ์
ที่นี่ สกย. - การถ่ายโอนความรู้จากผู้เกษียณ
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2011 เวลา 15:30 น.

เทคนิค ความรู้ ประสบการณ์ที่ถ่ายโอนจากผู้ที่เกษียณอายุ

นาย                วินิจ              นามสกุล         จิระรัตน์

เริ่มปฏิบัติงานเมื่อ         -                           ตำแหน่ง  -

สังกัด    -

ดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้าย    ที่ปรึกษาสายเกษตร    สังกัด  สนก.  

 

ระบบพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Export)

การผ่านพิธีศุลกากร สามารถกระทำได้โดยวิธีการการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital  Signature)ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value  Added  Network  Service : VANS)  เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด  (ebXML/xml  format) แทนการจัดทำ ยื่น ส่ง รับ เอกสาร และการลงลายมือชื่อในกระดาษ

          เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ผู้รับข้อมูลได้ทำการตอบรับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้นแล้ว ในการผ่าพิธีศุลกากร ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรแล้ว

          การส่งของออกไปราชอาณาจักร หมายถึง การนำสิ่งของใด ๆ จากภายในราชอาณาจักร ขนหรือย้าย ขนโดยทางเรือ ทางอากาศยาน ทางรถไฟ ทางบก ทางท่อส่ง ทางสายส่ง ทางไปรษณีย์ เป็นต้น เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และให้ดำเนินผ่านพิธีการศุลกากร ณ ที่ ท่า หรือสนามบินศุลกากร สุดท้าย (Last Port) ที่ระบุไว้ว่าจะทำการขนส่ง หรือย้ายขนส่ง เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

          พ.ร.บ ศุลกากร  พ.ศ  2469  มาตรา 46  “ถ้ามีความจำเป็นด้วยประการใด ๆ เกี่ยวด้วยการศุลกากรที่จะกำหนด เวลา เป็นที่แน่นอนกว่าการขนส่งของใด ๆ ออก จะพึงถือว่าเป็นอันสำเร็จ เมื่อไรไซร้ ท่านให้ถือว่าการส่งของออกเป็นอันสำเร็จ แต่ขณะที่เรือส่งของออก ได้ออกจากเขตท่า ซึ่งได้ออกเรือเป็นชั้นที่สุด เพื่อไปจากพระราชอาณาจักรนั้น”

 

       ระบบพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Export) แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ

1.  การจัดทำใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์

2.  การบรรจุสินค้า และการจัดทำใบกำกับการขนย้ายสินค้า

3.  การขนย้ายสินค้าผ่านสถานี

4.  การตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า

5.   การรับบรรทุกของส่งออก

 

 

1.      ขั้นตอนการจัดทำใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์

-                   ผู้ส่งออก หรือตัวแทนออกของ จักทำข้อมูลใบขนส่งสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทางอิเล็กทรอนิกส์ของศุลกากร ผ่าน VANS

-                   ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร จะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง และกับข้อมูลการอนุมัติ/ อนุญาต ตามกฎหมาที่เกี่ยวข้อง

-                   ตรวจสอบพบความผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดทุกข้อกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล ทำการแกไข และส่งข้อมูลใหม่

-                   หากไม่พบข้อมูลผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร จะกำหนดเลขที่ใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 14 หลัก ในสถานะพร้อมชำระค่าภาษีอากร (status=0109)  และตอบให้ผู้ส่งข้อมูลทราบ เมื่อผู้ส่งออกชำระภาษีอากรแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขชำระภาษีอากร และกรณียกเว้นภาษีอากร ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกวันที่ยกเว้นอากร พร้อมเปลี่ยนสถานะใบขนส่งสินค้าขาออกเป็นสถานะพร้อมตรวจปล่อย (status=0209) 

-                   เครื่องคอมพิวเตอร์ของศุลกากร จะตรวจสอบข้อมูลในใบขนส่งสินค้าขาออกตามเงื่อนไขขาออกตามที่กรมศุลกากรกำหนด แล้วจัดกลุ่มใบขนส่งสินค้าขาออก เป็น 2  กลุ่ม คือ กลุ่มที่ต้องการตรวจสอบสินค้า (Red  Line) และกลุ่มที่ไม่ต้องการตรวจสอบสินค้า (Green  Line) กรณีตรวจสอบสินค้าระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร จะแจ้งชื่อนายตรวจให้ทราบในคราวเดียวกันกับแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าขาออก

 

1.      ขั้นตอนการบรรจุสินค้า และการจัดทำใบกำกับการขนย้ายสินค้า

          2.1 การบรรจุสินค้า

          2.1.1 สถานที่บรรจุสินค้า

                   -  ผู้ส่งออกรายเดียว (FCL) ไม่ว่าจะมีใบขนส่งสินค้าขาออกฉบับเดียวก็ตามหรือหลายฉบับ                       ก็ตาม ให้ทำการบรรจุสินค้านอกเขตอารักขาของศุลกากรได้

   -  ผู้ส่งออกหลายราย (LCL) บรรจุค่าภายในเขตอารักขาศุลกากร เว้นแต่ ผู้ส่งออกมีความ จำเป็นในการบรรจุของในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน เช่น ผู้ส่งออกในเครือบริษัทเดียวกัน  หรือผู้ส่งออกที่มีสายการผลิตต่อเนื่องกัน หรือผู้ส่งออกที่มีเงื่อนไขจากลูกค้าให้ส่งออกโดยบรรจุพร้อมกับผู้ส่งออกรายอื่น หรือกรณีสินค้าที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ (เน่า  เสีย)  เป็นต้น

 

2.1.2      การปิดตู้หรือยานพาหนะ

-  บรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์/พาหนะแบบปิด ให้ผู้รับผิดชอบบรรจุทำการปิดผนึก  ประตูพาหนะที่ใช้ขนย้ายสินค้าด้วยวิธีที่ผู้รับผิดชอบการบรรจุกำหนด เมื่อบรรจุของขึ้นบนพาหนะแล้วเสร็จ 

-  บรรจุสินค้ายานพาหนะแบบเปิด ให้ผู้รับผิดชอบบรรจุทำการคลุมผ้าใบ หรือคลุมตา                      ข่ายที่พาหนะที่ใช้ในการขนย้ายสินค้า แล้วใช้เชือกผูกประทับตรา ผนึกด้วยวิธีที่ผู้รับผิดชอบการบรรจุกำหนด เมื่อบรรจุของขึ้นบนพาหนะแล้วเสร็จ       

 

2.1.3      ผู้รับผิดชอบการบรรจุ หมายความถึง

       1.  ผู้ส่งของออกหรือตัวแทน

       2.  ผู้จัดการโรงงาน หรือผู้จัดการสถานประกอบการของผู้ส่งออก ที่ทำการบรรจุสินค้า

       3.  ผู้ประกอบการสถานที่ตรวจปล่อย และบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก              (สตส.)

        4.  ผู้ประกอบการโรงพักสินค้าเพื่อการตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท.)

       5.  ผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร หรือเขต

             อุตสาหกรรมส่งออก

       6.  ผู้ให้การบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ในเขตทำเนียบท่าเรือ

       7.  ผู้รับการจัดการขนส่งสินค้า หรือตัวแทนของเรือ

 

          2.2 การจัดทำใบกำกับการขนย้ายสินค้า

                        -  ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุ จัดทำข้อมูล ใบกำกับการขนย้ายสินค้า ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด แล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ก่อนการขนย้ายของมาถึงสถานีรับบรรทุก หรือจุดรับบรรทุกที่กำหนดของ ท่า ที่ หรือสนามบินเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

                        -  ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น                               กับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง/แฟ้มข้อมูลใบขนส่งสินค้าขาออก และระบบ Profile

                        -    ตรวจสอบความผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบกลับให้ผู้ส่งข้อมูลทำการแก้ไข และส่งข้อมูลใหม่

        -    หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ศุลกากรจะออกเลขที่ใบกำกับการขนย้ายสินค้าอ้างอิงทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 หลัก แล้วส่งกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูลทราบ

   -    ผู้รับผิดชอบการบรรจุ จัดพิมพ์ ใบกำกับการขนย้ายสินค้า จากระบบคอมพิวเตอร์ หรือทำสำเนาภาพถ่ายใบกำกับการขนย้ายสินค้า หรือแสดงเลขที่ใบกำกับการขนย้ายสินค้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้กำหนดให้เอกสารอื่นใด เพื่อมอบหมายให้พนักงานขับรถที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อกำกับสินค้าที่จะทำการขนย้ายนั้น

 

 1.      ขั้นตอนการขนย้ายสินค้า ผ่านสถานีรับบรรทุก ณ ท่า ที่ หรือสนามบินที่ส่งออก

-                   เมื่อขนส่งสินค้ามาถึงสถานีรับบรรทุก ให้ผู้ขนย้ายทำการแสดง หรือแจ้งเลขที่   ใบกำกับการขนย้ายสินค้า หากส่งออกทางเรือ ให้แสดงEIR ด้วย และหากส่งออกทางเครื่องบิน ต้องแสดงเอกสารใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน (Airway Bill) ด้วย

 

2.      ขั้นตอนการตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า

-                   เมื่อสินค้ามาถึงสถานีรับบรรทุก และผู้ขนย้ายได้แสดง หรือแจ้งเลขที่ใบกำกับการขนย้ายสินค้าพร้อมเอกสารอื่น ๆ ตามที่กำหนดแล้ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบในใบขนส่งสินค้าขาออกที่ระบุเลขที่ไว้ในใบกำกับการขนย้ายสินค้าว่าอยู่ เงื่อนไข ความเสี่ยงที่ระบบคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรกำหนด ให้อยู่ในกลุ่มใด ตามข้อ 1

-                   หากจัดเข้ากลุ่มที่ไม่ต้องตรวจสอบสินค้า  (Green line)จะทำการจัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า (Matching)  และอนุญาตให้นำสินค้าผ่านสถานีรับบรรทุก หรือจุดรับบรรทุกสินค้าที่กำหนด

-                   หากจัดเข้ากลุ่มที่ต้องตรวจสอบสินค้า (Red ling) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบกลับข้อมูลการตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า ไปให้ผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกด้วยข้อความ “Goods  Transition  Control  Already  Checked ให้ไปดำเนินการตรวจปล่อยที่ท่าส่งออก” ผู้ขนย้ายต้องนำสินค้าไปที่จุดตรวจสินค้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทำการตรวจสินค้า ทั้งนี้ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้แจ้งชื่อนายตรวจให้ทราบแล้วในขั้นตอนที่ 1 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบสินค้าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ส่งออก กรณีไม่พบข้อสงสัย อนุญาตให้นำสินค้าผ่านสถานีรับบรรทุก หรือจุดรับบรรทุกสินค้าที่กำหนดได้

-                   ในวันทำการเดียวกันที่ทำการตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า (Matching) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบกลับข้อมูลการตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้าไปให้ผู้ส่งข้อมูลใบส่งสินค้าขาออกที่ปรากฏเลขที่ใบขนสินค้าออกในใบกำกับการขนย้ายสินค้านั้นทราบถึงการตัดบัญชีในใบกำกับการขนย้ายสินค้าด้วยข้อความ   “Goods  Transition  Control  Already  Checked”  ใบขนสินค้าขาออกฉบับดังกล่าว เปลี่ยนสถานะเป็นผ่านการตรวจปล่อย (Status 0309)

-                   กรณีส่งออก ต้องมีการอนุมัติ/อนุญาตในรูปแบบเอกสารตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ส่งออกต้องเขียน หรือพิมพ์เลขที่ใบขนสินค้าขาออกในเอกสารใบอนุมัติ/อนุญาต นั้น แล้วยื่นต่อหน่วยควบคุมศุลกากร ณ ท่า หรือที่ หรือสนามบิน สุดท้ายที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับ โดยถือว่าที่ประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นวันยื่นเอกสาร ทั้งนี้ ต้องยื่นเอกสารภายใน 15 วันนับแต่วันตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า

 

3.      ขั้นตอนการรับบรรทุกของส่งออก

-                   การรับบรรทุกของส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะทำการประมวลผลการรับบรรทุกโดยอัตโนมัติ ตามเวลาที่กำหนด

-  ในวันที่ทำการเดียวกัน ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบกลับข้อมูลที่ทำการประมวลผลการรับบรรทุกไปให้ผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทราบด้วยข้อความ  “Goods  Loaded” ใบขนสินค้าขาออกฉบับดังกล่าวเปลี่ยนสถานะเป็น  “สถานะรับบรรทุกส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (Status 0409)”

-                   การขนย้ายของโดยเรือ จะบันทึกข้อมูล ชื่อเรือ วันออกเรือ เมื่อมีการรายงานออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว

-                   การขนย้ายโดยอากาศยาน จะบันทึกข้อมูลเที่ยวบิน และวันที่อากาศยานออก เมื่อมีการรายงานอากาศยานออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว

-                   การขนย้ายโดยยานพาหนะทางบก จะบันทึกข้อมูลยานพาหนะออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อผู้ควบคุมยานพาหนะยื่นใบกำกับการขนย้ายสินค้า  โดยให้ใช้บัญชีสินค้า  (แบบ ศ.บ.3)  ต่อด่านพรมแดนในการนำยานพาหนะผ่านเขตแดนทางบก

-                   การขนย้ายโดยรถไฟ  จะบันทึกข้อมูลเที่ยวไป  และวันที่ ที่รถไฟออกนอกราชอาณาจักร  เมื่อมีการรายงานรถไฟออกนอกราชอาณาจักรแล้ว

 

 

.....................................