ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

โครงสร้างตลาดยางพาราไทย ขั้นตอนการส่งออกยางพารา
ขั้นตอนการส่งออกยางพารา PDF พิมพ์
ตลาดยางพารา - โครงสร้างตลาดยางพาราไทย
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 12:40 น.

 

ขั้นตอนการส่งออกยางพารา
 

 
อัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ งวด 01มิ.ย.2554-15มิ.ย.2554
กก.ละ 5 บาท

เอกสารอ้างอิง

International Rubber Study Group (IRSG) (2009) “Rubber statistical Bulletin Vol.63, No. 10-12”

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “สถิติยางประเทศไทย ปีที่ 37(2551) ฉบับที่ 4”

เว็บไซต์ สถาบันวิจัยยาง “ข้อมูลวิชาการยางพารา ปี 2550” 
http://www.rubberthai.com/rubberthai/


เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาความรู้การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า “การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานรายสินค้า (ยางพารา)”
http://www.aftc.or.th/itc/products_grp.php?fgrp_id=1


เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สพศ) “อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์”
http://www.nesdb.go.th/Portals/0/tasks/dev_ability/Profile/industry/อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์.pdf


Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA) “Production Statistics”
http://oica.net/category/production-statistics/

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 12:56 น.