ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยางพารา ความสัมพันธ์ของอุปสงค์ อุปทาน และราคาในเชิงทฤษฎี
ความสัมพันธ์ของอุปสงค์ อุปทาน และราคาในเชิงทฤษฎี PDF พิมพ์
ตลาดยางพารา - การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของราคายางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 09:32 น.

ความสัมพันธ์ของอุปสงค์ อุปทาน และราคาในเชิงทฤษฎี

           ในหัวข้อนี้ จะเป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคา อุปสงค์ และอุปทานของสินค้าเกษตรในตลาดโลกและของแต่ละประเทศในเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

           ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นั้น สามารถใช้อธิบายที่มาของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกจากปริมาณความต้องการซื้อ (อุปสงค์) และปริมาณความต้องการขาย (อุปทาน) ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

 

โดยในรูปที่ 1  ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก (P*W) เกิดจากความสัมพันธ์ของเส้นอุปสงค์โลก (DW) และเส้นอุปทานโลก (SW)  ซึ่ง ณ จุดที่เส้นอุปสงค์ และอุปทานของโลกตัดกันนั้น (จุดดุลยภาพ) ปริมาณความต้องการซื้อจะเท่ากับปริมาณความต้องการขาย ซึ่งเท่ากับ 0Q*W  ณ จุดนี้ราคาสินค้าเกษตรโลกจะเท่ากับ P*W

  

 

 

สำหรับราคาสินค้าเกษตรในประเทศผู้ส่งออกและนำเข้านั้น จะถูกกำหนดจากราคาสินค้าเกษตรโลก (P*W) อีกทีหนึ่ง โดยในประเทศผู้ส่งออก ณ ราคาโลก P*W ผลผลิตในประเทศผู้ส่งออก (0QX) จะมีปริมาณเกินกว่าความต้องการใช้ในประเทศ (0Qd) ซึ่งสินค้าจำนวนที่เกินกว่าความต้องการใช้ ในประเทศนี้จะถูกส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เท่ากับจำนวน QdQX ส่วนในประเทศผู้นำเข้า ณ ราคา P*W ปริมาณผลผลิตในประเทศ (0Qd) จะมีน้อยกว่าความต้องการใช้ในประเทศ (0QM) ดังนั้น จะต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นจำนวน QdQM

 

ที่มา :  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 10:04 น.