ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

โรคและศัตรูยาง การป้องกันโรครากขาว
การป้องกันโรครากขาว PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - โรคและศัตรูยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 16:48 น.

การป้องกันโรครากขาว

การจัดการสวนยางเพื่อป้องกันโรครากขาว

       ปัจจุบัน  โรครากขาว  สร้างปัญหาใหญ่หลวงให้กับชาวสวนยาง ในช่วง 2-3 ปีมานี้  โรครากขาวที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่  มักเกิดกับสวนยางที่ปลูกทดแทนสวนยางเดิม  ซึ่งไม่ได้ขุดตอทำลายราก   หรือใช้ยาฆ่าตอทำลายตอเดิม  ทำให้ตอยางเดิมเป็นแหล่งสะสมโรค และพร้อมที่จะระบาดเข้าสู่ยางที่ปลูกใหม่ต่อไป

          “โรครากขาว”  เป็นโรคที่เกิดกับต้นยางได้ทุกระยะ  เมื่อระบบรากถูกทำลาย  อาการจะแสดงให้เห็นที่ทรงพุ่ม    ซึ่งเป็นระยะที่รุนแรงและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้  บริเวณรากยางที่ถูกเชื้อเข้าทำลายจะปรากฏกลุ่มเส้นใยเชื้อรา   เจริญแตกสาขาปกคลุมและเกาะติดแน่นกับผิวราก   เมื่อเส้นใยอายุมากขึ้น   จะกลายเป็นเส้นกลมนูนสีเหลืองซีด  เนื้อไม้ของรากที่เป็นโรคในระยะแรก   มักแข็งกระด้างเป็นสีน้ำตาลซีด     เมื่อรุนแรงขึ้นจะกลายเป็นสีครีม    ถ้าอยู่ในพื้นที่แฉะรากยางจะอ่อนนิ่มและมีดอกเห็ดขึ้นที่โคนต้นยาง   ลักษณะเป็นแผ่นครึ่งวงกลมแผ่นเดียวหรือซ้อนกันเป็นชั้นๆ  ผิวด้านล่างมีสีส้มแดงหรือสีน้ำตาล  ขอบดอกเห็ดสีขาว  เมื่อขูดจะไม่มีน้ำยางไหลออกมาจากเนื้อยาง        

การแพร่ระบาดของโรครากขาวจะระบาดได้รวดเร็วมากในช่วงหน้าฝน ซึ่งมีสภาพอากาศชื้น เมื่อเกษตรกรสังเกตเห็นยอดพุ่มใบต้นยางมีสีเหลือง  และใบมีลักษณะงองุ้มลง ให้สันนิษฐานว่าต้นยางเป็นโรครากขาว เมื่อขุดต้นยางจะเห็นว่ารากต้นยางมีเชื้อราสีขาวของโรครากขาว หากพบว่ามีอาการโรครากขาว ให้ขุดรอบโคนต้นยางเป็นแนวคูดักเพื่อป้องกันโรครากขาวไม่ให้ลุกลามไปยังต้นยางอื่นวิธีป้องกันต้นยางที่อาจติดโรครากขาวทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง แนะนำให้เกษตรกรขุดเป็นแนวคูดักรอบลำต้นยาง  โดยการขุดตอ เก็บราก ไถพรวน และปลูกพืชคลุมดินเพื่อปรับค่าความเป็นกรดด่างของดิน                       

             แต่เนื่องจากสวนยางมีต้นยางเป็นจำนวนมาก เกษตรกรไม่สะดวกที่จะทำตามวิธีแรก ปัจจุบันจึงมักเห็นเกษตรกร ขุดดักบริเวณรอบต้นยางที่เป็นโรครากขาว  จากนั้นจึงรดน้ำยาฆ่าเชื้อโรครากขาว  บริเวณรอบโคนต้นยาง  เพื่อฆ่าแหล่งสะสมโรครากขาวให้ตาย ทำให้เชื้อโรคไม่สามารถอาศัยอยู่ ยังมีเกษตรกรชาวสวนยางไม่น้อยที่ปล่อยปละละเลยให้สวนยางเป็นโรครากขาวซึ่งเริ่มจากต้นยางเพียงไม่กี่ต้น  แล้วลุกลามสู่ต้นยางในบริเวณใกล้เคียง  จนกระทั่งติดโรครากขาวในที่สุด     

             สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง   พร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือเกษตรกร   ในการป้องกันไม่ให้โรครากขาว  ลุกลามสร้างความเสียหายแก่สวนยางพารา ท่านสามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ที่ 02 4332222 ต่อ 413

 

ชม วีดีโอ โรครากขาวและการป้องกัน

 

                         

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 17:28 น.