ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

หลักปฏิบัติโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2553 – 2555 อัตราการจ่ายสงเคราะห์โครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3
อัตราการจ่ายสงเคราะห์โครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - หลักปฏิบัติโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:30 น.

อัตราการจ่ายสงเคราะห์โครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3

ปีที่

งวดที่

รายการ

ค่าวัสดุฯ

จำนวน           (กก.)

บาท

1

1

ปุ๋ยหินคลุกดินใส่ในหลุม

12

 60

ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุม

90

270

เมล็ดพืชคลุม

  1

  80

ปุ๋ยหินคลุกเมล็ดพืชคลุม

  2

  10

รวม

 

 420

2

พันธุ์ยาง

90

1,620

ปุ๋ยบำรุง

11

  253

ปุ๋ยอินทรีย์

90

  270

รวม

 

2,143

2

3

ปุ๋ยบำรุง

17

   391

3

4

ปุ๋ยบำรุง

25

   575

รวมทั้งสิ้น

 

3,529