ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

อัตราการให้การสงเคราะห์ อัตราการจ่ายสงเคราะห์ปลูกแทน แบบที่ 3 ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่น สวนสงเคราะห์ รุ่นปี 2555 เป็นต้นไป
อัตราการจ่ายสงเคราะห์ปลูกแทน แบบที่ 3 ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่น สวนสงเคราะห์ รุ่นปี 2555 เป็นต้นไป PDF พิมพ์
การเตรียมตัวเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง - อัตราการให้การสงเคราะห์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:05 น.

อัตราการจ่ายสงเคราะห์ปลูกแทน  แบบที่ 3  ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่น   สวนสงเคราะห์ รุ่นปี 2555 เป็นต้นไป

  (ไร่ละ 16,000  บาท)

หมายเหตุ  -  เงินสำรองเพื่อใช้จ่ายในรายการอื่นที่จำเป็น สำหรับจ่ายในรายการนอกเหนือจากที่กำหนดไว้  ดังนี้
         1.  สนับสนุนในด้านเร่งการเจริญเติบโต  อาทิ  การทำระบบการให้น้ำ  
         2.  การทำรั้วป้องกันสัตว์เข้าทำลาย , การทำแนวระดับและทำขั้นบันได
         3.  สนับสนุนในด้านการเพิ่มรายได้แก่ผู้รับการสงเคราะห์ในระหว่างที่สวนสงเคราะห์ยังไม่ได้ผลผลิต   
             อาทิ  ค่าพันธุ์พืชแซม  
         4.  อื่น ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  
       

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:51 น.