ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

อัตราการให้การสงเคราะห์ อัตราการจ่ายสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี แบบที่ 2 สวนสงเคราะห์ รุ่นปี 2555 เป็นต้นไป
อัตราการจ่ายสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี แบบที่ 2 สวนสงเคราะห์ รุ่นปี 2555 เป็นต้นไป PDF พิมพ์
การเตรียมตัวเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง - อัตราการให้การสงเคราะห์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:04 น.

อัตราการจ่ายสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี  แบบที่ 2 สวนสงเคราะห์ รุ่นปี 2555 เป็นต้นไป

 (ไร่ละ 16,000  บาท)

 

   1.  การจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเปิดกรีดในงวดที่ 8   ให้ผู้รับการสงเคราะห์เมื่อต้นยางได้ขนาดเปิดกรีด
        หากเปิดกรีดก่อนต้นยางได้ขนาดเปิดกรีด  ไม่จ่ายเงินค่าอุปกรณ์เปิดกรีด  
   2.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสงเคราะห์และอื่น ๆ (2/53)  ไว้สำหรับจ่ายในรายการที่จำเป็นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้
       ดังนี้      
       2.1  ใช้ในการพัฒนาสวนสงเคราะห์ในรายที่  ขนาดต้นยางไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ซึ่งอาจจ่ายเป็น
             ค่าปุ๋ยบำรุง , ปุ๋ยอินทรีย์    
       2.2  สนับสนุนในเรื่องปัจจัยการเจริญเติบโตของต้นยางในสวนสงเคราะห์   อาทิ   การทำระบบการให้น้ำ  
       2.3  การทำรั้วป้องกันสัตว์เข้าทำลายต้นยาง , การทำแนวระดับและทำขั้นบันได  
       2.4  สนับสนุนในเรื่องการเพิ่มรายได้แก่ผู้รับการสงเคราะห์ในระหว่างที่สวนสงเคราะห์ยังไม่ได้ผลผลิต   อาทิ 
             ค่าพันธุ์พืชแซม  
       2.5  อื่น ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง  
       
       

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:49 น.