ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

อัตราการให้การสงเคราะห์ อัตราการจ่ายสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี แบบที่ 1 สวนสงเคราะห์ รุ่นปี 2555 เป็นต้นไป
อัตราการจ่ายสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี แบบที่ 1 สวนสงเคราะห์ รุ่นปี 2555 เป็นต้นไป PDF พิมพ์
การเตรียมตัวเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง - อัตราการให้การสงเคราะห์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:49 น.

 

อัตราการจ่ายสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี แบบที่ 1 สวนสงเคราะห์ รุ่นปี 2555 เป็นต้นไป

  (ไร่ละ 16,000  บาท)

 

   1.  การจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเปิดกรีดในงวดที่ 8   จ่ายให้ผู้รับการสงเคราะห์เมื่อต้นยางได้ขนาดเปิดกรีด
        หากเกษตรกรรายใดเปิดกรีดก่อนต้นยางได้ขนาดเปิดกรีด  ไม่จ่ายเงินค่าอุปกรณ์เปิดกรีด
   2.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสงเคราะห์และอื่น ๆ (2/53)  กำหนดไว้สำหรับจ่ายในรายการที่จำเป็นนอกเหนือ
        จากที่กำหนดไว้ดังนี้  
       2.1  ใช้ในการพัฒนาสวนสงเคราะห์ในรายที่  ขนาดต้นยางไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ซึ่งอาจจ่ายเป็น
             ค่าปุ๋ยบำรุง ,สารปรับปรุงดิน  
       2.2  สนับสนุนในด้านเร่งการเจริญเติบโตของต้นยางในสวนสงเคราะห์  อาทิ  การทำระบบการให้น้ำ  
       2.3  การทำรั้วป้องกันสัตว์เข้าทำลายต้นยาง , การทำแนวระดับและทำขั้นบันได
       2.4  สนับสนุนในเรื่องการเพิ่มรายได้แก่ผู้รับการสงเคราะห์ในระหว่างที่สวนสงเคราะห์ยังไม่ได้ผลผลิต   
             อาทิ ค่าพันธุ์พืชแซม  
       2.5  อื่น ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง  
     

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:02 น.