ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ปุ๋ยยางพารา อัตราการใส่ปุ๋ยยางพาราตามคำแนะนำสกย.
อัตราการใส่ปุ๋ยยางพาราตามคำแนะนำสกย. PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - ปุ๋ยยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:20 น.

อัตราการใส่ปุ๋ยยางพาราตามคำแนะนำสกย.

สำหรับสวนยางพาราในระยะก่อนให้ผลผลิต สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย.โดยคำแนะนำจากสถาบันวิจัยยาง ได้กำหนดให้เจ้าของสวนยางพาราใช้ปุ๋ยยางสูตรทั่วไป คือ สูตร 20-8-20 สำหรับเขตปลูกยางพาราเดิม (ภาคใต้และภาคตะวันออก) โดยอัตราปุ๋ยจะขึ้นอยู่กับชนิดของดิน  และสูตร 20-10-12 สำหรับเขตปลูกยางพาราใหม่ (ภาคกลาง, ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยอัตราปุ๋ยจะไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน ดังตาราง

เขตปลูกยางเดิม

      ในเขตปลูกยางพาราเดิม สำหรับการปลูกแทนแบบ 1 ตามที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางกำหนด คือ ปลูกด้วยต้นตอตา หรือยางชำถุง ให้ใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร 20-8-20 ในอัตราที่ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน และอายุต้นยางพารา ดังนี้

งวด

อายุ(เดือน)

ดินร่วน-เหนียว

ดินร่วน-ทราย
กรัม/ต้น กก./ไร่ กรัม/ต้น กก./ไร่
2/1 2 50 4 60 5
2/2 4 50 4 90 7
2/3 6 70 6 90 7
3/1 12 130 10 170 13
3/2 15 150 12 210 16
3/3 18 150 12 210 16
4/1 24 150 12 210 16
4/2 30 230 18 320 25
5/1 36 230 18 320 25
5/2 42 240 19 330 26
6/1 48 240 19 330 26
6/2 54 260 21 360 28
7/1 60 260 21 360 28
7/2 66 270 22 370 29
รวม 2,480 198 3,430 267

 • สำหรับเขตปลูกยางใหม่ ตามที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางกำหนด คือ ปลูกยางชำถุง อย่างเดียว ให้ใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร 20-10-12 สูตรเดียว โดยไม่แยกชนิดของดิน ตามอัตรา ดังนี้

เขตปลูกยางใหม่

 • งวด อายุ(เดือน) กรัม/ต้น กก./ไร่
  2/1 1 60 6
  2/2 6 80 7
  3/1 12 100 9
  3/2 18 110 10
  4/1 24 120 11
  4/2 30 180 16
  5/1 36 180 16
  5/2 42 180 16
  6/1 48 180 16
  6/2 54 200 18
  7/1 60 200 18
  7/2 66 200 18
  8/1 72 200 18
  8/2 78 200 18
  รวม 2,190 197