ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ปุ๋ยยางพารา หลักการใช้ปุ๋ยยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน
หลักการใช้ปุ๋ยยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - ปุ๋ยยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:15 น.

หลักการใช้ปุ๋ยยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดินโดยสังเขป

       การใช้ปุ๋ยยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นการใช้ปุ๋ยตามสูตรและในอัตราปุ๋ยที่สอดคล้องกับธาตุอาหารหลักทั้ง 3 ธาตุ (N-P-K)ในดินปลูกยางพาราแต่ละแปลง โดยชาวสวนยางพาราจะต้องนำตัวอย่างดินมาวิเคราะห์หาระดับธาตุอาหารหลักแต่ละธาตุว่าอยู่ในในระดับใด(ต่ำ-ปานกลาง-สูง) จากนั้นก็ทำการผสมปุ๋ยจากแม่ปุ๋ย แล้วนำปุ๋ยผสมไปใช้ โดยอัตราการผสมและอัตราการใช้ปุ๋ยมาจากการกำหนดด้วยผลการทดลองปุ๋ยของสถาบันวิจัยยาง ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการประหยัด ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีลงไปในดินมากเกินความต้องการของต้นยางพารา นั่นเอง

การเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์หาธาตุอาหารหลักดังกล่าว ต้องเก็บให้ถูกต้องตามหลักการเพื่อให้ตัวอย่างดินนั้นสามารถเป็นตัวแทนของดินทั้งแปลงได้มากที่สุด

สำหรับวิธีวิเคราะห์ดินดังกล่าวนั้น อาจวิเคาะห์ได้โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ราคาแพงในห้องปฏิบัติการที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเชียวชาญเป็นผู้วิเคราะห์ หรืออาจวิเคราะห์ด้วยชุดน้ำยาทดสอบอย่างง่าย (Soil Test Kit)ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งแบบนี้ ผู้วิเคราะห์อาจเป็นเจ้าหน้าที่/ข้าราชการ/พนักงานของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ในระดับอำเภอ หรือเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราก็ได้ วิธีนี้ทำให้สามารถทราบผลหรืออ่านค่าระดับธาตุอาหารหลักได้ภายในเวลาประมาณ  30 นาทีโดยอาศัยการเทียบสี หรือสังเกตุฝ้าหรือตะกอนในสารละลายดินหลังจากใส่ชุดน้ำยาทดสอบประมาณ 5 นาที

       จากการได้ทดสอบวิเคราะห์ดินที่ปลูกยางพาราในภาคใต้บางส่วนด้วยชุดน้ำยาทดสอบอย่างง่าย พบว่าดินส่วนมากมักมีธาตุไนโตรเจนอยู่ในระดับต่ำ, มีธาตุฟอสฟอรัสอยู่ในระดับต่ำ และมีธาตุโพแทสเซี่ยมอยู่ในระดับต่ำ เช่นกัน (มีเพียงเล็กน้อยที่พบว่ามีธาตุฟอสฟอรัสอยู่ในระดับปานกลาง-สูง) ในกรณีนี้ หากต้องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เราจะต้องผสมปุ๋ยอย่างไร และต้นทุนราคาเท่าใด

ในกรณีที่เราพบว่า ดินมีระดับ

ธาตุไนโตรเจน อยู่ในระดับ  ต่ำ
ธาตุฟอสฟอรัส อยู่ในระดับ  ต่ำ
ธาตุโพแทสเซี่ยม อยู่ในระดับ  ต่ำ

ในกรณีที่ธาตุอาหารอยู่ในระดับต่ำทั้ง 3 ธาตุแบบนี้ สำหรับสวนยางพาราที่อยู่ในระยะให้ผลผลิตน้ำยางแล้ว สถาบันวิจัยยางได้แนะนำอัตราการผสมปุ๋ยที่จะต้องใช้ต่อไร่/ปี ดังนี้

แม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) 17.4 ก.ก./ไร่/ปี  
แม่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 45.4 ก.ก./ไร่/ปี  
แม่ปุ๋ยโพแทสเซี่ยมคลอไรด์ (0-0-60) 32.0 ก.ก./ไร่/ปี  
รวม   94.8 ก.ก./ไร่/ปี  

ต้นทุนราคาแม่ปุ๋ย ณ  กันยายน 2553 (อาจไม่เท่ากันทุกจังหวัด)

แม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) 22,000 บาท/ตัน หรือ 22.00 บาท/ก.ก.  
แม่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 12,500 บาท/ตัน หรือ 12.50 บาท/ก.ก.  
แม่ปุ๋ยโพแทสเซี่ยมคลอไรด์ (0-0-60) 17,000 บาท/ตัน หรือ 17.00 บาท/ก.ก.  

หากคำนวณแล้ว ปุ๋ยผสมจำนวน 94.80 กิโลกรัม/ไร่/ปี (1.2 กิโลกรัม/ต้น/ปี-แบ่งใส่ 2 ครั้ง) ที่จะต้องใช้สำหรับสวนยางพาราที่อยู่ในระยะให้ผลผลิต คิดเป็นเงินค่าปุ๋ย (ไม่รวมค่าแรง) เท่ากับ 1,494.30 บาท/ไร่/ปี หรือกิโลกรัมละ 15.76 บาท นั่นเอง ในขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกัน ปุ๋ยบำรุงสูตร 30-8-15 ราคาประมาณ 820 บาท/50 ก.ก. หรือ กิโลกรัมละ 16.40 บาท

หรือในกรณีที่ผลการวิเคราะห์ดินออกมาว่า มีธาตุไนโตรเจน สูง, ฟอสฟอรัส สูง และโพแทสเซี่ยม สูง  ผลลัพท์การคำนวณ มีการใช้ปุ๋ยผสมเพียง 55.4 กิโลกรัม/ไร่/ปี หรือคิดเป็นเงิน 873.25 บาท/ไร่/ปี เท่านั้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:23 น.