ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ปุ๋ยยางพารา การใส่ปุ๋ยยางพารา
การใส่ปุ๋ยยางพารา PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - ปุ๋ยยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:42 น.

การใส่ปุ๋ยยางพารา

         ดินปลูกยางส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกยางซ้ำที่เดิมในสวนสงเคราะห์ปลูกแทนนั้น ได้มีการนำเอาธาตุอาหารในรูปของน้ำยาง และส่วนต่างๆ ของต้นยางออกไปจากสวนยางเก่า จึงทำให้ธาตุอาหารในดินมีปริมาณน้อยลง เพื่อให้สวนยางเจริญเติบ
โตอย่างปกติ และเมื่อเปิดกรีดจะให้น้ำยางสูงสม่ำเสมอ จึงจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยถ้าหากไม่ใส่ปุ๋ยให้ต้นยาง ต้นยางจะแคระแกร็น
 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการใช้ปุ๋ยในสวนยาง
 1. ชนิดของเนื้อดิน แบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
  -กลุ่มดินร่วน
  -กลุ่มดินทราย
 2. ชนิดของปุ๋ย แบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
  -ปุ๋ยอนินทรีย์ คือปุ๋ยที่ได้จากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
  -ปุ๋ยอินทรีย์ คือปุ๋ยที่ได้จากสิ่งที่มีชีวิต เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด
 3. สูตรปุ๋ย เนื่องจากความต้องการปุ๋ยของต้นยางมีความแตกต่างกัน ตามสภาพของเนื้อดินและอายุของต้นยาง จึงต้องใช้ปุ๋ยสูตรต่างกัน
 4. เวลาที่ใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยให้ได้ประโยชน์เต็มที่ ควรใส่เมื่อดินมีความชุ่มชื้น
 5. บริเวณใส่ปุ๋ย มีอยู่หลายวิธี จะเลือกใช้วิธีไหนขึ้นอยู่กับสภาพของสวน วิธีที่นิยมใ้ช้มี
  ก. ใส่รองก้นหลุม เช่น ปุ๋ยหินฟอสเฟต
  ข. การใส่ปุ๋ยแบบหว่าน ใช้กับสวนยางที่อยู่บนพื้นที่ราบ และควรเป็นพื้นที่ที่ปราบวัชพืชด้วยสารเคมี เพราะซากพืชที่เหลือในแถวยาง จะช่วยป้องกันการชะล้างในช่วงที่ฝนตกชุก
  ค. ใส่เป็นแถบ การใส่ปุ๋ยเป็นแถบยาวตามแถวยางวิธีนี้ควรใช้กับพื้นที่ลาดเทเล็กน้อยหรือพื้นที่ที่ทำขั้นบันได โดยเซาะเป็นร่อง ใสุ่ปุ๋ยแล้วกลบ
  ง. ใส่แบบหลุม เป็นวิธีการใส่ปุ๋ยให้ต้นยาง โดยใส่แบบขุดหลุมใส่ปุ๋ยแล้วกลบ เหมาะกับพื้นที่ลาดเทและไม่ได้ทำขั้นบันได

การใช้ปุ๋ยในยางเล็กก่อนเปิดกรีด

 ปุ๋ยยางในระยะที่ต้นยางยังไม่ให้ผลผลิต คือ ปุ๋ยที่ใส่ตั้งแต่เริ่มปลูกจนต้นโตได้ขนาดเปิดกรีด ปุ๋ยที่ใช้แบ่งได้เป็น 2 พวก คือ

 1. ปุ๋ยรองก้นหลุม
 2. ปุ๋ยบำรุง
 1. ปุ๋ยรองก้นหลุม ที่นิยมใช้ได้แก่ปุ๋ยหินฟอสเฟต เป็นปุ๋ยที่เร่งให้รากงอกและแผ่ขยายได้เร็ว ทำให้ต้นยางตั้งตัวในระยะแรกได้ดี สร้างระบบรากให้แข็งแรงจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม เพราะดินปลูกยางส่วนใหญ่มีธาตุอาหารนี้น้อยมาก ปุ๋ยหินฟอสเฟตมีจำหน่ายในขณะนี้ ได้แก่ 0-3-0 เป็นปุ๋ยที่ผลิตได้ภายในประเทศ
  สำหรับในแหล่งปลูกยางใหม่ ซึ่งเป็นเขตแห้งแล้งหรือค่อนข้างแห้งแล้ง ในการการปลูกสร้างสวนยาง ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุมเพิ่มเติมไปด้วย ปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์ในด้านปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น เช่น ช่วยให้รากต้นยางชอนไชได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ดินเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้นาน ปุ๋ยอินทรีย์จะให้ธาตุอาหารในปริมาณที่น้อย เมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมี และปริมาณธาตุอาหารของปุ๋ยอินทรีย์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป มีอัตราส่วนไม่แน่นอนแหล่งที่มาของปุ๋ย

วิธีใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม 

 • ในแหล่งปลูกยางเดิม ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร แยกดินที่ขุดเป็น 2 พวก คือดินชั้นบน และดินชั้นล่าง ใช้ดินชั้นบนกลบลบไปก่อน ส่วนดินล่างใช้ คลุกกับปุ๋ยฟอสเฟต จำนวน 170 กรัมต่อหลุม แล้วกลบดินล่างที่คลุกปุ๋ยลงไปให้เต็มหลุม
 • ในแหล่งปลูกยางใหม่ การเตรียมหลุมปลูกสำหรับการปลูกลึก ถ้าใช้แรงงานคนขุด ใช้ขนาดหลุม 50x50x50 เซนติเมตร แต่ถ้าใช้สว่านติดท้ายรถแทรกเตอร์เจาะหลุม ในกรณีที่ใช้ยางชำถุงขนาด 2 ฉัตร ควรเจาะหลุมให้ลึกกว่าปกติ คือใช้ค่าเฉลี่ยความสูงจากก้นถุงถึงฉัตรที่ 1 ของวัสดุปลูกเป็นขนาดความลึกของหลุม ซึ่งปกติจะลึกประมาณ 60-70 เซนติเมตร ใช้ดินทั้งหมดที่ขุดขึ้นมาจากหลุมผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยหมัก 5 กิโลกรัม และปุ๋ยหินฟอสเฟต จำนวน 60 กรัม คลุกให้เข้ากัน ค่อยทยอยกลบดินที่ผสมปุ๋ยแล้วลงหลุมให้เต็มและอัดดินให้แน่นเสมอระดับดินเดิม

          2.   ปุ๋ยบำรุง เป็นปุ๋ยที่ใส่เพื่อเร่งให้ต้นยางโตได้ขนาดกรีดเร็วขึ้น ต้นยางที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยบำรุงเลย จะกรีดได้เมื่ออาุยุประมาณ 8 ปี หรือเมื่ออายุมากกว่านั้น แต่ต้นยางที่ใส่ปุ๋ยบำรุงจุโตได้ขนาดกรีดเมื่ออายุประมาณ 5 ปีครึ่ง ถึง 6ปีครึ่ง

ตารางการใช้ปุ๋ยในยางเล็กก่อนเปิดกรีด

หมายเลขสูตรปุ๋ย
สูตรปุ๋ยเม็ด
สูตรปุ๋ยผสม
ชนิดของดิน
อายุของต้นยาง
สูตร 1
11-6-4
8-14-3
ดินร่วน
น้อยกว่า 42 เดือน
สูตร 2
18-4-5
13-9-4
ดินร่วน
42 เดือน ถึงได้ขนาดกรีด
สูตร 3
10-5-9
8-13-7
ดินทราย
น้อยกว่า 42 เดือน
สูตร 4
14-4-9
11-10-7
ดินทราย
42 เดือน ถึงได้ขนาดกรีด

เวลาและอัตราการใส่ปุ๋ย

       ปุ๋ยสำหรับยางเล็กมีเวลาที่ใส่ปุ๋ย และอัตราการใช้แตกต่างกันตามความต้องการของต้นยางและฤดูกาลที่ใส่ปุ๋ยตามตาราง

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:15 น.